Mavi: Jordbrukarnas samlade stödansökan inleds med skiftesändringar 3.4.2017

Jordbrukarna kan göra basskiftesändringar och anmäla uppgifter om jordbruksskiften från och med 3.4.2017. Det är skäl att göra skiftesändringarna i e-tjänsten Vipu före utgången av april, så att de slutliga basskiftena går att använda för ansökan om stöd.Basskiftesändringarna innefattar sammanslagning och delning av skiften samt inrättande av nya skiften. När ändringarna är gjorda kan jordbrukaren anmäla grödorna till jordbruksskiftena.Om ett...

JSM: Första finska fjäderfäproducenter registrerade i Japan – ökad finansiering från ministeriet för livsmedelsexport

Jord- och skogsbruksministeriet och programmet Food From Finland har kommit överens om en ytterligare finansiering på 700 000 euro som ska användas för att främja livsmedelsexporten år 2017. Ministerdelegationens och företagens gemensamma exportfrämjande resor har lett till goda resultat. Under resan i mars ingick parterna ett avtal om export av finskt fjäderfäkött till Japan.– Att främja livsmedelsexporten står högt på...

Mavi: 1,9 miljarder euro betalades i jordbrukarstöd i fjol

År 2016 betalades sammanlagt ungefär 1,9 miljarder euro ut i jordbrukarstöd. Totalt betalades det i Finland ut cirka två miljarder euro i stöd till jordbruket och landsbygden. Det exakta beloppet var 2,035 miljarder euro.Ur Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) betalas både stöd som EU finansierar i sin helhet och sådana stöd som EU medfinansierar....

JSM: Ändringar i utrymmeskraven för slaktsvin och avvanda grisar

Statsrådet utfärdade i dag en ändring av förordningen om skydd av svin. I förordningen regleras utrymmeskraven för avvanda grisar, slaktsvin och gödsvin. Förordningsändringen innebär att utrymmeskraven minskar jämfört med nuläget och kommer framöver att vara så gott som desamma som i Sverige. I de nordiska länderna är kraven på golvyta även i fortsättningen klart större än vad Europeiska unionens lagstiftning...

MM: Rimligare bestämmelser om glesbygdens avloppsvatten träder i kraft i april

Statsrådet har i dag godkänt en förordning genom vilken arbetet med att mildra och förtydliga bestämmelserna om fastighetsspecifik behandling av avloppsvatten i glesbygden slutförs i sin helhet. Förordningen träder i kraft den 3 april 2017, dvs. samtidigt som den ändring av miljöskyddslagen som gäller avloppsvatten i glesbygden. En central ändring i förordningen är att vissa detaljerade bestämmelser stryks.  "En lång process...

Mavi: Betalningar som gäller första ansökningsomgången av stödet för att minska mjölkproduktionen kommer in på kontot i mars

Landsbygdsverket betalar från och med 17.3 ut de belopp som hänför sig till första omgången av ansökan om stöd för minskad mjölkproduktion. Stödet betalas till de gårdar som minskade sin mjölkproduktion i oktober-december 2016. Stöd betalas ännu inte ut till gårdar för vars del stödövervakningen pågår. Sammanlagt 1,4 miljoner euro betalas ut i stöd för minskad mjölkproduktion.Stöd för att minska...

JSM: Ikraftträdandet av djurskyddslagen skjuts fram till ingången av 2019 på grund av landskapsreformen

Totalreformen av djurskyddslagen finslipas just nu vid jord- och skogsbruksministeriet. På grund av landskapsreformen har det emellertid bestämts att ikraftträdandet av djurskyddslagen ska skjutas fram med ett år från det som meddelats tidigare, till ingången av 2019.Jord- och skogsbruksministeriet anser att uppskjutningen är nödvändig så att lagen kan skrivas på ett sådant sätt att den genast överensstämmer med de nya...

Luke: Benen och tänderna avslöjar: förfäderna till finsk boskap och finska får levde i hårda förhållanden i synnerhet på medeltiden

En isotopanalys av det mest omfattande arkeologiska materialet i Finland avslöjade hur vår boskap levde för länge sedan: av benen och tänderna framgick det vilka växter djuren hade livnärt sig på. Förfäderna till finsk boskap och finska får levde tusentals år i knappa förhållanden, men hungersnöden var störst på medeltiden.Med hjälp av en isotopanalys av nötkreaturs och fårs ben och...