JSM: Öppet hus på ekogårdar den 26 augusti

På Naturens dag den 26 augusti ska rekordmånga ekogårdar, dvs. 35, runt om i landet slå upp dörrarna för besökare som ska få lära sig mer om ekomatens ursprung och arbetet på gårdarna. Dagen, som vänder sig till hela familjen, ska presentera ekologisk produktion för konsumenter och producenter.Till exempel i Nyland har sex ekogårdar öppet hus. Till vissa av dem...

Evira: Företagen aktiva i att spåra ägg och äggberedningar

Livsmedelssektorn har också i Finland aktivt utrett ursprunget för sina produkter som innehåller ägg och äggberedningar och råvarorna till dessa och vid behov tagit prover av dem. I Finland har i lager påträffats ett parti äggpulver som innehåller fipronil och som införts från Danmark. Råvarorna till äggpulvret härstammar från Mellaneuropa. Produkten har inte använts i livsmedel och företaget har självt...

Mavi: Understöd för projekt som utvecklar livsmedelskedjan kan sökas

Landsbygdsverket (Mavi) utlyste medel som kan sökas för projekt för utveckling av livsmedelskedjan. Utlysningen är av engångsnatur och prioriteringar i fråga om projekten är följande: genomförande av ett utbildningsprogram för livsmedelsexport, utveckling av spannmåls-, olje- och proteinväxtsektorn, utveckling av mångsidigare praxis för export av spannmål och spannmålsprodukter, utveckling av kvalitets- och spårbarhetssystem samt utveckling av producent- och branschorganisationer.Organisationer, föreningar, företag...

Luke: Livsmedelsanvändningen av havre överskred användningen av råg

Naturresursinstitutets (Luke) färska statistik visar att den inhemska livsmedelsindustrin under skördeåret 2016–2017 använde 90 miljoner kilo havre och 89 miljoner kilo råg.Under skördeåret 2016–2017 använde den inhemska industrin totalt nästan 1,4 miljarder kilo såväl inhemsk som från utlandet importerad spannmål.Foderindustrin använde totalt 606 miljoner kilo spannmål, livsmedelsindustrin 429 miljoner kilo och den övriga industrin 334 miljoner kilo.Av spannmålsmängden som livsmedelsindustrin...

Jord- och skogsbruksministeriet 2018: Konkurrenskraftiga livsmedel och hållbar användning av naturresurser

Insatsområdena i jord- och skogsbruksministeriets verksamhet 2018 är konkurrenskraftigare jordbruk och livsmedelsekonomi samt hållbar användning av naturresurser. Metoderna omfattar bioekonomi, effektiv återanvändning och ren teknik.För jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde föreslås sammanlagt 2,6 miljarder euro för år 2018. Enligt budgetpropositionen ökar anslaget med drygt 17 miljoner euro jämfört med årets budget.De beräknade inkomsterna för 2018 är 854 miljoner euro, vilket är...

Luke: Den uppskattade spannmålsskörden är 3,7 miljarder kilo – även om arealen minskade

Den uppskattade spannmålsskörden är något större än i fjol, även om spannmålsarealen minskade med tre procent. Grödornas skördepotential verkar bra för närvarande. Även för andra åkerväxter är den förväntade skörden för närvarande god. I synnerhet skörden av raps och bondböna väntas öka märkbart – delvis till följd av den ökade odlingsarealen. ”Början av vegetationsperioden har generellt sett varit gynnsam för åkerväxterna....

JSM: Nästa år ändras villkoren för förgröningsstöd

Det har införts vissa ändringar i villkoren för det förgröningsstöd som helt och hållet finansieras av Europeiska unionen och som syftar till att öka tillämpningen av jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på miljön. De mest centrala ändringarna gäller villkoren för arealer med ekologiskt fokus. Syftet med arealer med ekologiskt fokus är att skydda organismerna och växterna och därmed upprätthålla den biologiska mångfalden....

Luke: Mer statistiska data om skogssektorn

Naturresursinstitutets (Luke) skogsstatistik utökas. Nya delområden är: skogarnas biologiska mångfald, drivning av industrivirke och fjärrtransport, arbetskraften inom skogssektorn, energi producerad på olika sätt och skogsindustrin.- Uppgifterna baserar sig på siffror publicerade av Finlands skogscentral, Miljöministeriet, Metsäteho Oy, Bioenergia ry, Skogsindustrin rf och Statistikcentralen. Varje nytt delområde har en egen webbplats i statistiktjänsten. Webbplatserna finns under menyn "Annat" i skogsstatistiken, säger...