JSM: Djur måste ha tillgång till vatten kontinuerligt, hundar ska registreras

En proposition med förslag till lag om djurs välbefinnande överlämnas till riksdagen på förhösten. Om förslaget som var på remiss i början av året lämnades närmare 400 yttranden. Regeringen har bestämt hur förslaget ska ändras utifrån yttrandena. Djurens möjlighet att kontinuerligt få vatten ska bland annat utvecklas. Under remissbehandlingen fick lagförslaget beröm för att  tillfredsställandet av djurs beteendebehov lyfts fram som...

Evira: Farliga växtskadegörare tas upp på trädgårdsmässan i Lepaa

Livsmedelssäkerhetsverket Evira deltar i mässan Lepaa 2018, som hålls 16–18 augusti och är avsedd för fackfolk i trädgårdsbranschen. Välkomna till Eviras avdelning för att diskutera bland annat införsel av växter, päronpest och nya skyldigheter för aktörerna.    På Eviras avdelning ges information om farliga växtsjukdomar och skadegörare samt om situationen inom växthälsa i Finland för närvarande. Dessutom berättas om risker för...

Utsläppen av växthusgaser från jordbruksföretag har minskar i proportion till produktionen – Naturresursinstitutet lanserar en utsläppskalkylator

Naturresursinstitutet har tagit fram en kalkyltjänst för växthusgasutsläpp. Den visar att utsläppen av växthusgaser per gård ökade under perioden 2000–2015, till följd av att storleken på gårdarna ökade både i hektar och antalet djur. I förhållande till produktionen i eurovärde har utsläppen däremot minskat. Då storleken på gårdarna ökar kan det bidra till att minska de relativa utsläppen. Jordbruksföretagens utsläpp av...

Mavi: Förskotten på kompensationsersättning, miljöersättning och ekoersättning höjs hösten 2018

Landsbygdsverket betalar en större andel än väntat av 2018 års kompensationsersättning, miljöersättning och ersättning för ekologisk växtproduktion i oktober-november. I förskott på ersättningarna betalas 85 procent av ersättningsbeloppet i stället för 75 procent som meddelats tidigare.  Tack vare förhöjningen kan cirka 77 miljoner euro mer än planerat betalas i förskott.Förskotten på ersättningar enligt landsbygdsprogrammet för Fastlandsfinland får vara större än...

Mavi: Villkoren för jordbrukarstöd måste beaktas vid användningen av växtskyddsmedel

Gammaflyets larver har orsakat ställvis stora skador bland annat på bondböna, oljeväxter och kummin. Säkerhets- och kemikalieverket har beviljat dispens för användning av växtskyddsmedel för att bekämpa gammaflyets larver i växtbestånden. Villkoren för användning av växtskyddsmedel utgör en del av tvärvillkoren och gäller därför de flesta jordbrukarstöden. De jordbrukare som ingått förbindelse om miljöersättning ska dessutom uppmärksamma att förbindelsens minimikrav innehåller...

Minister Leppä: Förenklingen av jordbrukspolitiken måste gå längre än vad som föreslagits

EU:s råd för jordbruk och fiske diskuterade i dag den 16 juli i Bryssel om förenklingen av den framtida jordbrukspolitiken. Det var det första mötet under Österrikes ordförandeskapsperiod. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företrädde Finland vid mötet. Medlemsländerna var under diskussionen enhälliga om att kommissionens förslag innehåller inslag av förenkling, men att en mer långtgående och bättre förenkling bör eftersträvas. Särskild...

Rådet för jordbruk och fiske fortsätter diskussionen om reformen av jordbrukspolitiken

Den 16 juli ska rådet för jordbruk och fiske fortsätta dialogen om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) 2021–2027 i Bryssel. Vid mötet presenterar Finland en promemoria, som undertecknats av åtta länder, om förenkling av kommissionens förslag. Den torka som drabbat Finland och andra nordliga delar inom EU diskuteras också vid mötet. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid...

Delta i en webbdiskussion om finländsk mat och matproduktion

”Nu har alla finländare möjlighet att påverka de faktorer som bidrar till att vi kan äta inhemsk mat även i framtiden”, säger utredare Reijo Karhinen. ”Jag vill nu få in genuint nya idéer och synpunkter på diskussionen kring mat, och vårt webbdiskussionsredskap erbjuder utmärkta möjligheter till det. Intressentgruppernas synpunkter kommer fram även i andra sammanhang, och därför vill vi nu särskilt...