Mavi: Statsborgen till gårdar med betalningssvårigheter kan beviljas till fullt belopp

I december och januari kunde gårdar med tillfälliga betalningssvårigheter ansöka om statsborgen för lån med syftet att förbättra gårdens likviditet. Inom den utsatta tiden kom det in 487 borgensansökningar som gällde det sammanlagda lånebeloppet 41 miljoner euro.Det 160 miljoner euro stora anslag som reserverats för ändamålet räcker, och borgen kan beviljas fullt ut. NTM-centralerna börjar fatta beslut om beviljande av...

Mavi: Bara hälften av jordbrukarna har genomgått den obligatoriska miljöersättningsutbildningen än så länge

Ett villkor för miljöersättningen är att jordbrukarna uppfyller ett utbildningskrav före slutet av april 2017. Vid utgången av januari hade färre än hälften av alla jordbrukare som förbundit sig till miljöersättningen genomgått utbildningen.Avsikten med utbildningskravet är att se till att de jordbrukare som ingått en miljöersättningsförbindelse har satt sig in i förbindelsevillkoren, och att på så sätt minska antalet fel....

MM: Lättnader införs när det gäller miljötillstånd - förteckningen över anläggningar ska ändras

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljövårdslagen. Enligt propositionen ska miljötillståndsförfarandet lättas upp genom en gallring i de verksamheter i den nationella förteckningen över anläggningar som förutsätts ha miljötillstånd. Propositionen har samband med den stegvisa revidering av miljövårdslagen som ska lätta på byråkratin och regleringen i anslutning till miljötillstånd.Det föreslås...

JSM: Lagen om finansiering av hållbart skogsbruk ändras – målet att förkorta tiden för genomförande av arbeten för vård av ungskog

Statsrådet överlämnade i dag en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (den s.k. Kemera-lagen). Målet är att arbeten som gäller tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog i fortsättningen ska genomföras snabbare. Nu går propositionen vidare till riksdagen. Kemera-stöd beviljas privata skogsägare för skogsvårds- och skogsförbättringsarbeten.Om riksdagen godkänner lagförslaget, kan bestämmelser...

Luke: Antalet jordbruks- och trädgårdsföretag under 50 000

Enligt jordbruks- och trädgårdsföretagsregistrets preliminära uppgifter fanns det år 2016 sammanlagt 49 982 jordbruks- och trädgårdsföretag i Finland. Jämfört med året innan minskade antalet gårdar med två procent. Gårdarnas genomsnittliga åkerareal var 45 hektar. Minskningen gäller främst gårdar med liten ekonomi.Strukturomvandlingen inom jordbruket fortsätter på samma sätt som tidigare. Antalet gårdar minskar medan de återstående gårdarnas storlek ökar. Andelen husdjursgårdar...

JSM: Antti-Jussi Oikarinen utnämns att leda Landsbygdsverket för viss tid

Jord- och skogsbruksministeriet utnämner agronomie- och forstmagister Antti-Jussi Oikarinen till överdirektör för Landsbygdsverket för viss tid från och med den 1 maj 2017. Oikarinen har arbetat som avdelningsdirektör vid Landsbygdsverket sedan 2015 och varit första ställföreträdare för överdirektören vid verket.Innan Oikarinen kom till Landsbygdsverket har han bl.a. varit strategidirektör vid NTM-centralernas utvecklings- och förvaltningscenter, överdirektör vid Närings-, trafik- och miljöcentralen...

Luke: Livsmedelsanvändningen av havre ökade

Naturresursinstitutets (Luke) färska statistik visar att användningen av havre i livsmedelsindustrin har ökat och nu ligger på samma nivå som råg. I fjol använde den inhemska livsmedelsindustrin 84 miljoner kilo havre, vilket är nio miljoner kilo mera än året innan. Användningen av råg uppgick till 89 miljoner kilo.År 2016 använde den inhemska industrin totalt 1 344 miljoner kilo inhemsk och...

JSM: Livsmedelspolitiska redogörelsen till riksdagen – fokus på uppskattning och export av mat

Regeringen godkände i dag den livsmedelspolitiska redogörelsen som utarbetats av jord- och skogsbruksministeriet. Redogörelsen innehåller de livsmedelspolitiska fokusområdena och målen fram till år 2030. Livsmedelspolitikens främsta mål är enligt redogörelsen att öka uppskattningen av mat i vårt land och stärka Finlandsbilden med hjälp av högkvalitativ mat och matturism.Livsmedelspolitikens uppgift är att skapa förutsättningar för den inhemska primärproduktionens konkurrenskraft och mångfald....