JSM: Ändringen av lagen om skoglig information till riksdagsbehandling i höst

Det föreslås att lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information ändras så att det blir möjligt att lämna ut sådan offentlig skoglig information som betraktas som miljöinformation utan de nuvarande förfarandena för att lämna ut personuppgifter. Avsikten är att regeringens proposition överlämnas till riksdagen i början av höstsessionen.MinSkog.fi kompletteras med tjänsten Avoin tieto (öppna data)Enligt planerna ska skoglig information...

JSM: Utredaren föreslår: Stark satsning på livsmedelsexport förbättrar hela den finska livsmedelskedjans lönsamhet

Staten ska satsa mer och planmässigare på export av finska livsmedel än i nuläget. Av den här åsikten var de aktörer inom livsmedelskedjan som utredaren Ilkka Mäkelä intervjuade på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet. I sin rapport kommer Mäkelä med förslag till åtgärder för att utveckla livsmedelskedjans verksamhet och främja livsmedelsexporten. Utredningen ska hjälpa att införa redogörelsen Mat2030 och nå regeringsprogrammets...

JSM: Landsbygdsprogrammet är samhällets satsning på miljövård och ekonomisk tillväxt

På landsbygden pågår en strukturomvandling som gäller övergång från fossila bränslen till förnybara energikällor. Gårdar och andra företag har utvecklat nya sätt att använda förnybara energikällor. Grön tillväxt har enorma möjligheter med tanke på jordbrukets och hela landsbygdens konkurrenskraft. Antalet finska gårdar som har åtagit sig att vårda miljön är stort.  De jordbrukare som etablerar sig i branschen har en...

Luke: Biodlingens lönsamhet minskade

Naturresursinstitutets (Luke) lönsamhetsbokföring visar att biodlingens lönsamhet försvagades 2015. Företagarintäkterna krympte till 3 290 euro per företag. Lönsamhetskoefficienten föll till 0,35, dvs. biodlaren erhöll en timlön på 5,5 euro och 1,8 procent i ränta på eget kapital i genomsnitt.Merparten av intäkterna vid biodling fås från honungsförsäljningen, så mängden honung och dess försäljningspris har betydelse för lönsamheten. Per företag stannade försäljningsintäkterna...

Landsbygdsverkets blanketter finns på mavi.fi

I fortsättningen kan Landsbygdsverkets blanketter skrivas ut från verkets webbplats www.mavi.fi. Blanketterna för jordbrukarstöd samt projekt- och företagsstöd har överförts till mavi.fi från Suomi.fi. Upprätthållandet av blanketter i portalen Suomi.fi upphör i slutet av juni 2017.Blanketterna har lagts ut på mavi.fi enligt kundgrupp som följer:Företagare, handel, industri Kommun, skola, daghem Odlare Organisationer, församlingar Projektaktör Renhushållning och naturnäringar Viltskador Största delen av de stöd som Landsbygdsverket administrerar söks...

Luke: Vad åt man i Finland 2016?

Finländarna konsumerade i fjol i genomsnitt 166 kilo flytande mjölkprodukter, 81 kilo kött, 80 kilo spannmål, 67 kilo frukt och 64 kilo grönsaker. Uppgifterna framgår av Naturresursinstitutets (Luke) preliminära uppgifter om näringsbalansen.Den totala konsumtionen av spannmål ökade med en procent jämfört med föregående år. Vetekonsumtionen ökade med cirka ett halvt kilo från 2015 till 44,7 kilo per person, vilket trots...

JSM: Normavvecklingen ledde till enklare måttsättningsbestämmelser för ladugårdarna

Som en del av regeringens spetsprogram för avveckling av normer har jord- och skogsbruksministeriet komprimerat sina förordningar för mjölk- och köttboskapsbyggnader som stöds. Mjölkkornas, kvigornas och ungdjurens bås och boxars utrustnings- och måttsättningskrav har justerats i linje med ekonomiska förutsättningar, forskning och allmän djurskyddslagstiftning. Det samma gäller för dimensionering av diko- och övriga köttdjursstallar.Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä konstaterar att...

JSM: Krav och statligt stöd för byggande av stängsel i utehägn för svin

Enligt jord- och skogsbruksministeriet får svin hållas utomhus även nästa år bara rastgårdens skyddsstängsel är byggt enligt kraven i ministeriets förordning. Regeringen beslutade i dag bevilja stöd för byggande av skyddsstängsel.  Ministeriet vill skydda de ca 280 svin som vistas utomhus på finska svingårdar för afrikansk svinpest. Därför får svinen inte hållas utomhus på andra gårdar än på dem som byggt...