Mavi: Transportbidrag för kött för år 2016 kan sökas

Transportbidrag för kött år 2016 kan betalas till bokföringsskyldiga köpare av kött för transporter av nötkreatur, svin, får, fjäderfä, hästar och getter från en produktionsplats i Lapplands landskap till ett godkänt slakteri.Transportbidrag beviljas utgående från den slaktvikt som de av Livsmedelssäkerhetsverket godkända slakteriernas eller de av Regionförvaltningsverket godkända renslakteriernas vågkort eller vägningsjournal visar, om djurets kropp vid köttbesiktningen har konstaterats...

JSM: Plan för sammanslagning av verken klar

En projektplan för att slå samman de verk som svarar för jordbruks- och livsmedelsfrågor är klar. Enligt projektplanen ska Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster gå samman senast vid ingången av år 2019. Projektets styrgrupp godkände projektdirektör Kirsi Heinonens projektplan på mötet den 19 maj 2017.Syftet med sammanslagningen är att stärka jordbrukspolitikens och livsmedelskedjans samhälleliga genomslagskraft, göra...

JSM: Lindrigare konsekvenser för försenade djurregisteranmälningar i fråga om tvärvillkoren - fortfarande viktigt att lämna in anmälan i tid

EU ska börja tillämpa ett nytt system vid övervakning av tvärvillkoren som gäller märkning och registrering av djur. Om orsaken till en försenad anmälan är ett mänskligt misstag, leder detta inte alltid till sanktioner. Felaktiga eller försenade djurregisteranmälningar orsakar stödnedskärningar såväl via tvärvillkoren som via villkoren för djurbidrag. Det nya systemet innebär lindrigare sanktioner om orsaken till förseningen är ett mänskligt misstag....

JSM & Minister Leppä: Virkeshandeln in i digital värld med hjälp av regeringens spetsprojekt. Elektronisk virkeshandel öppnas på Kuutio.fi

En ny elektronisk virkeshandelsplats öppnades i dag på adressen Kuutio.fi. Tjänsten underlättar påtagligt virkesanskaffning och virkeshandel.    - Den här e-tjänsten är unik i hela världen. Den för med sig stor konkret nytta och ett helt nytt handlingssätt. Tjänsten har utvecklats i samband med regeringens spetsprojekt, säger jord- och skogs-bruksminister Jari Leppä.  Kuutio har utvecklats i brett samarbete inom skogssektorn. Såväl virkesförsäljare...

JSM: Verkningarna av omorganisationen av privatskogsbruk ska nu bedömas

Jord- och skogsbruksministeriet har utsett en utredare för att ta fram en bedömning av privatskogsbrukets omorganiseringar. Utredaren är professor emeritus Paavo Pelkonen som också arbetat som rektor för Joensuu universitet. Finlands skogscentral som är verksam i hela landet inrättades år 2012 då 13 regionala skogscentraler slogs samman. Samtidigt separerades skogscentralens affärsverksamhet från den övriga verksamheten. Skogscentralens affärsverksamhet såldes år 2016. Efter...

Evira: EFSA träffar sina nationella kontaktpersoner i Helsingfors

Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA arrangerar ett möte i Helsingfors där man träffar sina nationella kontaktpersoner eller s.k. Focal Points. EFSA och Focal Points träffas regelbundet fyra gånger om året.  Det i ordningen 31 Focal Point-mötet hålls för första gången i Finland. ”Focal Points tjänar som en länk mellan de europeiska länderna och EFSA. Syftet är att främja samarbetet mellan länderna och EFSA,...

Mavi: Betalningarna av ekoersättning och kompensationsersättning tidigareläggs från juni till maj

Landsbygdsverket börjar betala ut kompensationsersättningens husdjursförhöjning och ekoersättningen 24.5.2017. Handläggningen av utbetalningarna i informationssystemen har framskridit så bra att det till skillnad från vad som står i den målsatta utbetalningstidtabellen går att påbörja utbetalningarna redan i maj och inte i först i juni. Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med den första utbetalningsdagen, efter hand som kommunerna och...

JSM: Stor landvinning inom finsk livsmedelsexport

Finland får börja exportera ägg och ägg- och nötköttsprodukter till Hongkong. Om exporten avtalades under jord- och skogsbruksministeriets och Livsmedelssäkerhetsverket Eviras exportfrämjande besök i Hongkong den 8 - 9 maj 2017. Äggexporten, som startar den 1 juni 2017, öppnar samtidigt också marknaden för ekologiska produkter. Nötkött får exporteras redan från och med den 15 maj 2017.– För första gången i...