Minister Leppä underströk betydelsen av produktionskopplade stöd på rådets möte

EU:s jordbruksministrar fortsatte måndagen den 19 januari diskussionen om den gemensamma jordbrukspolitikens (CAP) framtid. Ministrarna samlades i Bryssel till ett möte i rådet för jordbruk och fiske. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företrädde Finland vid mötet. Ministrarna diskuterade CAP:s direkta stöd, miljö- och klimatåtgärder och utveckling av landsbygden.  Flera deltagare lyfte upp behovet att å ena sidan rikta stöden och å...

JSM: Jordbrukspolitikens framtid, EU:s bioenergistrategi och proteinsjälvförsörjning på rådets agenda

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel den 19 februari 2018. Huvudtemat för mötet är Europeiska kommissionens meddelande om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid. Rådet diskuterar också uppdatering av EU:s bioenergistrategi och får ta del av kommissionens översikt över hur arbetet med EU:s proteinplan går framåt. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet.Diskussionen om den gemensamma jordbrukspolitiken sker...

JSM: Nationella programmet för avloppssystem förbättrade vattentjänsterna och hanteringen av avloppsvatten

Det nationella programmet för avloppssystem (2012–2016) bidrog stort till vattentjänsterna i glesbygder och förbättrade hanteringen av avloppsvatten i miljökänsliga områden. Projektresultaten visar att nu renas avloppsvatten från ca 44 000 människor på ett ändamålsenligt sätt i stället för att hanteras lokalt och ofta bristfälligt.Med hjälp av jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets gemensamma program fick 19 800 nya hushåll tillgång till...

Evira: ​Skydda fjäderfät och andra tamfåglar mot fågelinfluensa

Fjäderfä och andra fåglar som hålls som husdjur ska skyddas mot kontakt med vilda fåglar under vårflyttningen påminner Livsmedelssäkerhetsverket Evira. Syftet med det är att förhindra fågelinfluensainfektioner. Fjäderfä och andra fåglar ska antingen hållas inomhus eller så ska rastområdet utomhus i sin helhet skyddas och täckas över med till exempel ett tillräckligt finmaskigt nät från början av mars ända fram...

Det mesta av jordbrukarstöden betalas ut i höst

Landsbygdsverket har publicerat höstens utbetalningstidtabell för jordbrukarstöd. Målet är att totalt ca 1,4 miljarder euro av de jordbrukarstöd som söks år 2018 ska betalas ut under ansökningsåret. Det är över 80 procent av det totala stödbeloppet. De angivna utbetalningstiderna är eftersträvade, och alltså inte faktiska utbetalningsdagar. Landsbygdsverket kan betala ut stöden till gårdarna först efter att de föreskrivna stödövervakningarna har utförts. Betalningsprocenten...

JSM: Användning av formaldehyd som fodertillsats slutar, salmonellafrihet garanteras på andra sätt

Formaldehyd får inte längre användas som fodertillsats efter att en ny EU-förordning har trätt i kraft den 28 februari 2018. Formaldehydbehandling har visat sig vara en effektiv metod att garantera säkerheten hos salmonellasmittade foderämnen innan de levereras till foderanläggningar och gårdar. Nolltolerans mot salmonella gäller även i framtiden.Formaldehyd har använts främst vid behandling av raps och soja som importeras för...

JSM: ​Förordningen om ursprungsmärkning av livsmedel för ny behandling

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om att ange ursprunget för livsmedel träder inte i kraft våren 2018. Enligt EU-kommissionens beslut har förordningen sänts tillbaka för en ny beredning. Eftersom arbetet med att utveckla EU-lagstiftningen på detta område inte har gått framåt i önskad takt, har Finland utfärdat nationella bestämmelser.Förordningen sändes till kommissionen i början av november och ministeriet fick besked om...

JSM: Jägare uppmuntras till gemensam vildsvinsjakt

Den 23 - 25 februari ska jord- och skogsbruksministeriet och Finlands jägarförbund ordna en Vildsvinsjakt. Evenemanget, som pågår hela veckoslutet, ska introducera jägare i jakten på vildsvin.Under veckoslutet kommer jaktföreningar och -lag att jaga vildsvin runt om i landet. Samtidigt får deltagarna information om vildsvin, vildsvinsjakt, lagning av viltmat och tagning av prov. Alla prov på vildsvin skickas till Livsmedelssäkerhetsverket...