​Regeringens proposition: ändringssökande i bygg- och miljöärenden förutsätter i fortsättningen besvärstillstånd

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen som gäller sökande av ändring i miljöärenden. Enligt propositionen ska anförande av besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i fortsättningen kräva besvärstillstånd i fråga om nästan alla beslut enligt miljöskyddslagen, vattenlagen, markanvändnings- och bygglagen och marktäktslagen. Propositionen baserar sig på regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering enligt vilket tillämpningsområdet för förfarandet för besvärstillstånd...

Mavi: Ansökan om jordbrukarstöd öppnas i Viputjänsten 2.5.2017

Jordbrukarna kan skicka in vårens samlade stödansökan i e-tjänsten Vipu från och med 2.5.2017. Viputjänsten innehåller ett flertal nya kontroller och funktioner som hjälper jordbrukaren att försäkra sig om att uppgifterna i ansökan är korrekta och att stödvillkoren uppfylls. Den samlade stödansökan avslutas 15.6.2017.En nyhet i stödansökan är att Vipurådgivaren ger en preliminär uppskattning av de stöd som beviljas gården....

JSM: Hur bekämpa invasiva främmande arter - svara och påverka!

Hur tycker du att främmande arter borde bekämpas? Nu har du en chans att påverka bekämpningsplanerna. Med främmande arter avses djur, växter och andra organismer som människan har introducerat utanför artens naturliga utbredningsområde. Främmande arter anses vara skadliga i synnerhet när de hotar naturens biologiska mångfald.På uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet har det arbetats fram förslag till planer för att bekämpa...

JSM: ​Övergångsperioden snart över – tidsplanen för utbetalning av förskott på jordbrukarstöd ändras år 2018

Tidsplanen för utbetalning av förskott på jordbrukarstöd enligt Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland kommer antagligen att ändras år 2018. Förskotten på kompensationsersättning och ersättning för ekologisk växtproduktion kan ännu i år betalas ut på samma sätt som tidigare, dvs. redan i början av oktober. Nästa år blir det förmodligen ändringar i tidsplanen när övergångsperioden som slogs fast år...

JSM: Upplev styrkan i möjligheter på Landsbygdsparlamentet 2017!

Landsbygdsparlamentet 2017 arrangeras för första gången i en så här stor omfattning i Finland, i Leppävirta 1-3.9.2017. Det utlovas en unik och historisk upplevelse till alla som är intresserade av landsbygden - från byar till städerna. Landsbygdsparlamentet 2017 är del av Finland 100-programmet. Under Landsbygdsparlamentet 2017 formas en gemensam vision för den finländska landsbygdsutvecklingens framtid och nya möten, partnerskap och innovationer...

JSM: Ilkka Mäkelä utsett till utredare av livsmedelskedjan

Jord- och skogsbruksministeriet har utsett en utredare som ska komma med förslag till åtgärder för att utveckla livsmedelskedjans verksamhet och främja livsmedelsexporten. Som utredare arbetar Ilkka Mäkelä tills 30.6.2017. Utredningen är ett led i arbetet för att införa statsrådets redogörelse om livsmedelspolitik.Utredningen ska hjälpa att införa redogörelsen Mat2030 och nå regeringsprogrammets mål att genom ökad livsmedelsexport förbättra bytesbalansen i utrikeshandeln....

JSM: Rådgivning hjälper jordbrukare att orka - flera kunde ha nytta av rådgivningen

Rådgivningen till gårdsbruksenheter är populär. Råd 2020 har på två år lockat över 11 000 gårdar, vilket är drygt en femtedel av de aktiva gårdarna. På många gårdar har gjorts flera besök, vilket innebär att antalet rådgivningsbesök är mer än 17 000. Den nya information som rådgivningen förmedlar ger jordbruksföretagare säkerhet och ork.Jordbruksrådgivningen inleddes i samband med Programmet för utveckling...

JSM: ​Kommissionen godkände Finlands förslag om oförändrat produktionskopplat EU-stöd

EU-kommissionen har godkänt Finlands ändringsförslag om EU:s direktstöd. Beslutet innebär att totalbeloppet av EU:s produktionskopplade stöd som betalas till jordbrukare 2017 - 2020 kommer att ligga på samma nivå som år 2016. Enligt kommissionens första beslut skulle stödbeloppet ha minskat årligen under åren 2017 - 2020.- Beslutet innebär att beredningen av den helhet som de för Finland viktiga produktionskopplade EU-stöden...