Mavi: Ersättning för djurens välbefinnande får sökas i Viputjänsten 8–31.1.2018

Ersättning för djurens välbefinnande för 2018 får sökas av nöt-, svin-, får-, get- och fjäderfägårdar. Förbindelsen om ersättning för djurens välbefinnande kan sökas i e-tjänsten Vipu 8–31.1.2018. Också jordbrukare som inte tidigare har haft någon förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande kan ansöka om förbindelse för år 2018.I samband med ansökan om ersättning för djurens välbefinnande väljer gården enligt djurslag...

Luke: Liten höstsådd areal av vete och råg på grund av dåligt väder – självförsörjningen av råg i fara

Hösten 2018 kommer höstvete och höstråg att skördas från de minsta arealerna i mannaminne, enligt Naturresursinstitutets skördeundersökning. De små höstsådda arealerna är främst en följd av de exceptionellt svåra väderförhållandena under växtsäsongen 2107. Den höstsådda vetearealen minskade drastiskt och var bara en fjärdedel av såddarealen hösten 2016. Den positiva trenden för rågarealens del bröts efter flera goda år med en höstsådd...

JSM: EU-rådet för jordbruk och fiske tar beslut om fiskemöjligheter och diskuterar framtida jordbrukspolitik

EU:s jordbruksministrar sammanträder i Bryssel den 11 -12 december för att diskutera fiskemöjligheterna i Nordatlantens östra del och på Nordsjön år 2018. På agendan står också Europeiska kommissionens meddelande om den framtida gemensamma jordbrukspolitiken. Statssekreterare Jari Partanen företräder Finland vid mötet. Rådet för jordbruk och fiske ska besluta om fiskemöjligheterna i Nordatlantens östra del och på Nordsjön år 2018. Till den...

JSM: Nivåerna för EU:s direktstöd 2017 har fastställts

Regeringen fastställde i dag den 7 december 2017 nivåerna för den första posten av EU:s helfinansierade jordbruksstöd 2017. Summan som kommer att betalas ut uppgår till över 500 miljoner euro. I grundstöd betalas ut högst ca 240 miljoner euro, i förgröningsstöd omkring 147 miljoner euro, i EU-stöd till unga jordbrukare ca 9,8 miljoner euro och i produktionskopplat bidrag för åkergrödor omkring...

JSM: Janne Impiö blir kommunikationsdirektör på jord- och skogsbruksministeriet

Statsrådet utsåg i dag den 7 december FM Janne Impiö till kommunikationsdirektör på jord- och skogsbruksministeriet. Tjänsten söktes inom utsatt tid av 15 personer. Impiö inleder arbetet den 8 januari 2018.Sedan år 2011 har Janne Impiö arbetat på tidningen Maaseudun Tulevaisuus, först som politisk redaktör och från år 2012 framåt som nyhetschef. Tidigare har han varit bl.a. politisk redaktör för...

JSM: Antti-Jussi Oikarinen blir Landsbygdsverkets överdirektör

Statsrådet har utnämnt agroforstmagister Antti-Jussi Oikarinen till tjänsten som överdirektör för Landsbygdsverket för tiden 1.5.2018 – 31.12.2018. Oikarinen har skött tjänsten som visstidsanställning sedan den 1 maj 2017.Att tillsätta tjänsten som överdirektör för Landsbygdsverket för viss tid fram till slutet av år 2018 hänger samman med ämbetsverksreformen som förenar Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster till...

Evira för en kampanj i hamnarna för att bekämpa afrikansk svinpest

Livsmedelssäkerhetsverket Evira för en kampanj i hamnarna i Helsingfors för att bekämpa afrikansk svinpest. Virussjukdomen som dödar svin har spritt sig på ett alarmerande sätt i våra närområden och förekommer redan på bred front i vildsvin de baltiska länderna. Om afrikansk svinpest skulle sprida sig till Finland skulle sjukdomen orsaka stora förluster på svingårdarna och i hela köttindustrin till följd...

JSM: Biogas i tanken – produktion och distribution av biogas på gårdar för fordon ska utredas

Jord- och skogsbruksministeriet ska ta fram en utredning av gårdarnas möjligheter att producera och sälja biogas som ska användas som drivmedel i trafiken. Utredningen ska särskilt ta fasta på produktion av biogas som används i trafiken och i gårdarnas arbetsmaskiner samt på objekt som använder biomassa från jordbruket och livsmedelsindustrin som råvara. Utredningen skapar en grund för ny affärsverksamhet och...