Evira: Den sista restriktionszonen som inrättats på grund av fågelinfluensa har upphävts

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har den 3 mars 2017 upphävt också den sista restriktionszonen som inrättats för att hindra fågelinfluensa från att spridas. Den restriktionszon som nu har upphävts finns på Åland. På Åland har inga nya verifierade fall av fågelinfluensa påträffats, vilket innebär att zonen, som har omfattat så gott som hela Åland, kan upphävas. Restriktionszonen inrättades på grund av fall av...

JSM: Nationella nordliga stöd för mjölkproduktion 2016 fastställda

Regeringen fastställde i dag det slutliga stödbeloppet för mjölkproduktionen under tiden januari/december 2016. Stödet ska nu höjas med 0,3 - 0,7 cent till 8,2 - 24,1 cent per liter beroende på stödområdet.Stödenhetskoefficienten, dvs. den andel mjölk som ger rätt till stöd, var 0,90. Koefficienten tillämpades år 2016 för att inte överskrida den maximala stödberättigande mjölkkvantiteten som kommissionen fastställt för nordligt...

JSM: Bättre konkurrenskraft, effektivitet och hållbarhet med innovationsgrupper

Har du ett problem i primärproduktionen? Om du löser problemet kan det leda till en innovation som ger nytta för många andra? Lösningen ökar företagens produktivitet, effektivitet och hållbarhet? Lösningen förnyar jord- och skogsbruket eller bidrar till bioekonomi?Om du svarade ja, bekanta dig gärna med finansieringsmöjligheterna. Med finansieringen stöds landsbygdens innovationsgrupper, dvs. EIP-grupper.Idéefterlysningen pågår 15.3 - 27.4.2017I innovationsgruppernas verksamheten kopplas samman företagarnas praktiknära kunnande och...

Rikard Korkman t.f. verksamhetsledare för SLC

SLC - Rikard Korkman
Foto: Micke Godtfredsen

SLC:s ombudsman, agronom AFM Rikard Korkman, har utsetts till tjänsteförrättande verksamhetsledare för SLC. Han sköter tjänsten fr.o.m. 1.3 då Johan Åberg inleder tjänsten som direktör för MTK:s jordbrukslinje och tills ordinarie verksamhetsledare Jonas Laxåback återvänder till tjänsten i augusti.Läs mer i Landsbygdens Folk

Luke: Producentpriserna för kött och spannmål sjönk för tredje året i rad

Naturresursinstitutets färska statistik för 2016 visar att de genomsnittliga producentpriserna för nöt-, svin- och fjäderfäkött fortsatte att sjunka för tredje året i rad. Det genomsnittliga producentpriset för fårkött sjönk för andra året. Producentpriserna för spannmål sjunker också.År 2016 betalade slakterierna producenterna i genomsnitt 3,30 euro per kilo tjurkött och i genomsnitt 2,85 euro per kilo för allt nötkött sammanlagt. Båda...

JSM: ​Världens hållbaraste matproduktion i din region - genomför ett pilotprojekt

Jord- och skogsbruksministeriet söker en aktör som ska genomföra ett projekt som löper över 1,5 år och som ska utveckla och testa ett hållbart regionalt matsystem.Projektet Regionalt hållbart matsystem hänger samman med målet att främja den cirkulära ekonomin genom att utveckla matsystemet. Projekttiden är 1.6.2017 - 31.12.2018 och totalfinansieringen 150 000 euro. Ansökningstiden går ut 27.4.2017.Den aktör som ska genomföra projektet...

JSM/MM: METSO-handlingsplanen nu halvvägs – skyddet framskrider enligt tidtabell

Handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna (METSO), som inleddes 2008 och som baserar sig på frivillighet, har nu kommit halvvägs. Handlingsplanen sträcker sig fram till 2025. Hittills har uppemot två tredjedelar av det övergripande skyddsmålet för handlingsplanen nåtts. Åren 2008–2016 har man med METSO-finansiering inrättat nya skyddsområden på mark som ägs av enskilda, kommuner, församlingar och bolag samt förvärvat områden...

Mavi: Finland fick goda resultat vid kommissionens granskningar

Finland har fått goda resultat i kommissionens granskningar under den senaste tiden. År 2015 utförde inspektörer vid kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling granskningar av arealer, landsbygdsprogrammets jordbrukarstöd samt EU-djurbidrag. Vid kontrollerna av arealer och EU-djurbidrag klarade Finland sig utan finansiella korrigeringar. Landsbygdsprogrammets jordbrukarstöd blev föremål för en mindre finansiell korrigering.En av kommissionen beslutad finansiell korrigering innebär att utgifter som...