Finlands viltcentral: Dags att anlägga viltåkrar

Med hjälp av foder som odlas för vilt ökar man naturens mångfald. Lämpliga växtarter och rätt placering av viltåkrarna ger mer foder samt fortplantningsplatser och skydd för vilt som lever i åkermiljö och även för många andra vilda arter. Viltåkrar fungerar längs med diken och vattendrag även som skyddszoner som fångar upp näringsämnen.Beroende på växtarterna är viltåkrarna till nytta förutom...

Evira: Fågelinfluensa hos en havsörn i Letala

Hos en havsörn som påträffats i Letala i Egentliga Finland har konstaterats fågelinfluensa av typen H5. I fortsatta undersökningar bekräftas om fågeln bar på högpatogen fågelinfluensa som orsakar stor dödlighet bland fåglar. Livsmedelssäkerhetsverket Evira uppmanar alla som håller fjäderfä att se till att smittskyddet är i ordning och att lämna en anmälan om suspekta symptom till den kommunala veterinären. Havsörnen påträffades...

JSM: Ansökan om stöd för vård av ungskog öppnas den 20 april 2017

Stöd för vård av ungskog kan sökas igen från och med den 20 april 2017. Jord- och skogsbruksministeriet avbröt ansökan i maj i fjol. Genom Kemera-stödet främjas hållbar skötsel och användning av skogarna.Finlands skogscentral beviljar stöden till privata skogsägare. Arbeten som gäller tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog ska utföras inom 12 månader efter att Finlands skogscentral har...

Mavi: Gott vitsord för övervakningen av jordbrukarstöd

Jordbrukarna förhåller sig mycket positivt till den övervakning av jordbruksstöd som närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralen) utför. De jordbrukare som har varit föremål för kontroller ger övervakningen som helhet skolvitsordet 8,21. Vitsordet har sjunkit en aning sedan motsvarande enkät för två år sedan då vitsordet var 8,25.Uppgifterna framgår av en enkät som Landsbygdsverket lät utföra i januari. I den undersöktes...

Mavi: Växthusstöd och nationella husdjursstöd betalas ut i april

Landsbygdsverket börjar betala ut förskotten på stöd för växthusproduktion 21.4.2017 då cirka 60 % av det växthusstöd som sökts år 2017 betalas ut. Sammanlagt betalas cirka 13,5 miljoner euro i förskott på stödet till växthusföretagarna.Betalningen av nationella husdjursstöd till jordbrukarna inleds 27.4.2017. På samma gång betalas både restbeloppen för 2016 och förskotten på stöd för 2017. Landsbygdsverket betalar sammanlagt ungefär...

Mavi: Gårdarna satsar på djurens välbefinnande

Ersättning för djurens välbefinnande söktes i år av över 6200 gårdar med djur. I synnerhet steg antalet fjäderfägårdar jämfört med den föregående ansökningsomgången. För närvarande har nästan 360 fjäderfägårdar ingått en förbindelse om ersättningen. Det är omkring 80 procent av gårdarna med fjäderfä. Av nötgårdarna har ungefär 41 procent (strax under 5 000 gårdar) en förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande....

JSM: Villkoren och beloppen för EU:s produktionskopplade bidrag 2017 fastställdes

Regeringen fastställde i dag villkoren, maximibeloppen och enhetsstödnivåerna för EU:s produktionskopplade bidrag för 2017. Produktionskopplade bidrag kan betalas ut till ett belopp av sammanlagt 102,6 miljoner euro. År 2014 kom man tillsammans med producenterna överens om fördelningen av stödbeloppet 2014. Villkoren för får- och getbidrag har ändrats något jämfört med i fjol.Minimivikten för stödberättigande slaktkillingar har sänkts från 15 kg...

Skatteförvaltningen skickade ut tusentals ogrundade utredningsbrev till jordbrukare och skogsägare

Skatteförvaltningen har i mars skickat ut brev med utredningsbegäranden om mervärdesskatt till jordbruksföretagare, skogsägare och näringsidkare. Två tredjedelar av breven skickades ut på fel grunder till följd av ett fel i Skatteförvaltningens datasystem. Brev postades till nästan 17 000 kunder som är registrerade som momsskyldiga och som ska lämna momsuppgifter en gång per år. I brevet bads kunden att lämna in...