Mavi: Utbetalningen av EU:s direktstöd och nötdjursbidrag börjar i december

Landsbygdsverket börjar betala ut EU:s direktstöd för 2017 torsdag 14.12. Betalningen av EU:s nötdjursbidrag påbörjas från och med måndag 18.12. Jordbrukarna får betalningarna på kontot från och med den första utbetalningsdagen, efter hand som kommunerna godkänner utbetalningsmaterialen.De EU-finansierade stöden betalas i två poster så att det går att garantera att jordbrukaren får den rätta totala stödsumman. Den första stödposten är...

JM: Faran för fågelinfluensa i Finland har minskat

Risken för fågelinfluensa anses ha minskat i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet ska utfärda en ny förordning som kommer att återställa förbudet mot att hålla fjäderfä utomhus tillbaka till ett utehållningsförbud som gäller under våren. Förordningen innehåller också bestämmelser om åtgärder för tidig upptäckt av smitta. Den nya förordningen träder i kraft den 7 december 2017.Risken för fågelinfluensa i Finland anses...

Försök och offentlig upphandling spetsåtgärder i åtgärdsprogram för cirkulär ekonomi

Miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och Sitra informerar:Statsminister Juha Sipiläs regering har satt som mål att göra Finland till en föregångare inom bioekonomi, cirkulär ekonomi och miljöteknik. Spetsåtgärder för att uppnå målet är hållbara och innovativa offentliga upphandlingar, försöks- och testplattformar för cirkulär ekonomi samt nya produkt- och tjänsteinnovationer och stödjande av investeringar. Regeringens och Sitras konkreta åtgärder...

Minister Leppä: ”Den framtida jordbrukspolitiken måste lätta på jordbrukarnas administrativa börda”

Kommissionen har offentliggjort ett meddelande om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid. Meddelandet om framtiden för livsmedel och jordbruk The Future of Food and Farming innehåller en övergripande beskrivning av den framtida strukturen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik och fokusområdena i den reform som träder i kraft 2021. – Kommissionens tanke om ökad flexibilitet för medlemsländerna och en förenkling av den gemensamma politiken är...

JSM: Stor efterfrågan på finansiering för miljöinvesteringar

Anslaget för att anlägga våtmarker och restaurera vårdbiotoper har använts ut så att ingen ny ansökningsomgång kommer att ordnas år 2018. Våtmarker och vårdbiotoper är livsmiljöer för många sällsynta arter. Våtmarker förbättrar också statusen i närliggande sjöar. I Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland har reserverats sammanlagt sex miljoner euro för att anlägga våtmarker och restaurera vårdbiotoper 2014 - 2020. -...

Luke: Näst minsta spannmålsskörden på 2000-talet

I år uppgår spannmålsskörden till 3,4 miljarder kilo, som är den näst minsta skörden på 2000-talet. Orsaker till minskningen var ovanligt kraftig missväxt och minskande odlingsarealer. Endast för råg var både odlingsarealen och skörden bättre än normalt i höst.Skördarna varierade i år ovanligt mycket mellan olika delar av Finland och till och med lokalt. Skördeförlusterna var störst i de områden...

Om EU:s förordning om ekologisk produktion togs beslut i Bryssel

Särskilda jordbrukskommittén godkände i dag förslaget till EU:s nya förordning om ekologisk produktion med kvalificerad majoritet. Finland motsatte sig beslutet eftersom Finland ansåg att kompromissförslaget inte var tillfredsställande med tanke på t.ex. växthusproduktionen. Andra problematiska frågor för Finland handlade om bl.a. kraven på detaljhandeln att övervaka oförpackade produkter och reglerna om användningen och produktionen av utsäde. Den nya förordningen begränsar också...