Luke: Den uppskattade spannmålsskörden är 3,7 miljarder kilo – även om arealen minskade

Den uppskattade spannmålsskörden är något större än i fjol, även om spannmålsarealen minskade med tre procent. Grödornas skördepotential verkar bra för närvarande. Även för andra åkerväxter är den förväntade skörden för närvarande god. I synnerhet skörden av raps och bondböna väntas öka märkbart – delvis till följd av den ökade odlingsarealen. ”Början av vegetationsperioden har generellt sett varit gynnsam för åkerväxterna....

JSM: Nästa år ändras villkoren för förgröningsstöd

Det har införts vissa ändringar i villkoren för det förgröningsstöd som helt och hållet finansieras av Europeiska unionen och som syftar till att öka tillämpningen av jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på miljön. De mest centrala ändringarna gäller villkoren för arealer med ekologiskt fokus. Syftet med arealer med ekologiskt fokus är att skydda organismerna och växterna och därmed upprätthålla den biologiska mångfalden....

Luke: Mer statistiska data om skogssektorn

Naturresursinstitutets (Luke) skogsstatistik utökas. Nya delområden är: skogarnas biologiska mångfald, drivning av industrivirke och fjärrtransport, arbetskraften inom skogssektorn, energi producerad på olika sätt och skogsindustrin.- Uppgifterna baserar sig på siffror publicerade av Finlands skogscentral, Miljöministeriet, Metsäteho Oy, Bioenergia ry, Skogsindustrin rf och Statistikcentralen. Varje nytt delområde har en egen webbplats i statistiktjänsten. Webbplatserna finns under menyn "Annat" i skogsstatistiken, säger...

JSM: Lättnader i övervakningen av tvärvillkoren

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår lättnader i statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren. Förslaget till ändring av förordningen har sänts på remiss. Tvärvillkoren är ett villkor för nästan alla jordbruksstöd.  De innehåller krav som gäller miljö, folkhälsa, djurhälsa, växtskydd och djurens välbefinnande. Om en lantbruksföretagare inte följer kraven i tvärvillkoren, kommer företagarens stöd att minska. Lantbruksföretagare har ofta framfört kritik mot de...

JSM: Ändringen av lagen om skoglig information till riksdagsbehandling i höst

Det föreslås att lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information ändras så att det blir möjligt att lämna ut sådan offentlig skoglig information som betraktas som miljöinformation utan de nuvarande förfarandena för att lämna ut personuppgifter. Avsikten är att regeringens proposition överlämnas till riksdagen i början av höstsessionen.MinSkog.fi kompletteras med tjänsten Avoin tieto (öppna data)Enligt planerna ska skoglig information...

JSM: Utredaren föreslår: Stark satsning på livsmedelsexport förbättrar hela den finska livsmedelskedjans lönsamhet

Staten ska satsa mer och planmässigare på export av finska livsmedel än i nuläget. Av den här åsikten var de aktörer inom livsmedelskedjan som utredaren Ilkka Mäkelä intervjuade på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet. I sin rapport kommer Mäkelä med förslag till åtgärder för att utveckla livsmedelskedjans verksamhet och främja livsmedelsexporten. Utredningen ska hjälpa att införa redogörelsen Mat2030 och nå regeringsprogrammets...

JSM: Landsbygdsprogrammet är samhällets satsning på miljövård och ekonomisk tillväxt

På landsbygden pågår en strukturomvandling som gäller övergång från fossila bränslen till förnybara energikällor. Gårdar och andra företag har utvecklat nya sätt att använda förnybara energikällor. Grön tillväxt har enorma möjligheter med tanke på jordbrukets och hela landsbygdens konkurrenskraft. Antalet finska gårdar som har åtagit sig att vårda miljön är stort.  De jordbrukare som etablerar sig i branschen har en...

Luke: Biodlingens lönsamhet minskade

Naturresursinstitutets (Luke) lönsamhetsbokföring visar att biodlingens lönsamhet försvagades 2015. Företagarintäkterna krympte till 3 290 euro per företag. Lönsamhetskoefficienten föll till 0,35, dvs. biodlaren erhöll en timlön på 5,5 euro och 1,8 procent i ränta på eget kapital i genomsnitt.Merparten av intäkterna vid biodling fås från honungsförsäljningen, så mängden honung och dess försäljningspris har betydelse för lönsamheten. Per företag stannade försäljningsintäkterna...