MM: Utkast till lag om ett enda serviceställe för miljötillstånd sänds på remiss

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden. Lagutkastet baserar sig på en modell som utgår från ett enda serviceställe. Det innebär att den kund som ansöker om tillstånd står i kontakt med olika myndigheter via en enda kontaktpunkt. Kunden kan då på en och samma gång ansöka om alla de tillstånd som...

JSM: Skyddad zon för bomullsmjöllus ska upphöra att gälla i Finland

Enligt jord- och skogsbruksministeriet tjänar den skyddade zonen som täcker hela landet inte längre sitt syfte och Finland kan avstå från rätten till zonen. Ministeriet föreslår för Europeiska kommissionen att Finland avstår från zonen sommaren 2018.Bomullsmjöllus är en insekt som skadar prydnads- och grönsaksväxter i växthus. Den kan också bära på och sprida virus som är skadliga för växter. När...

Växthusstöd kan sökas ända till början av mars

Växthusföretagare har tid till 2.3.2018 att ansöka om växthusstöd i Viputjänsten. De växthus som låg till grund för fjolårets stödansökan och utgångsuppgifterna om dem finns redan i e-tjänsten så att sökanden kan använda sig av dem. Om det inte har blivit ändringar i växthusens utgångsuppgifter behöver sökanden bara mata in odlingsuppgifterna för 2018 i Vipu.  Om en växthusföretagare inte tidigare har...

JSM: Lösningar på vattenkriser, delikatessmat av mörtfisk och egen Airbnb för båtar - Regeringen ger blå bioekonomi 1,4 miljoner euro

Regeringens satsar på tio försöks- och utvecklingsprojekt som handlar om vatten och vattenkompetens. Jord- och skogsbruksministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax delar ut 1,42 miljoner euro till projekt som ska bidra till internationalisering av vattensektorn, utveckla vattenturism och ta till vara näringsämnen och energi i vattendrag på ett nytt sätt.Projekten tar fram koncept för att ställningen för...

Ändringar i tvärvillkoren för jordbruksstöd

Regeringen godkände i dag en förordningsändring som innebär vissa ändringar i djurens välbefinnande och medicinsk behandling av djur i tvärvillkoren för jordbruksstöd. En ny sak i tvärvillkoren är kravet på djurskötarnas kompetens. Förordningen träder i kraft den 6 februari 2018.  Enligt EU-rättsakterna ska en ägare eller hållare av produktionsdjur se till att de har tillräckligt många djurskötare och att de är...

JSM: Flera ändringar i villkoren för förgröningsstödet

Regeringen godkände i dag en förordningsändring genom vilken de ändringar i förgröningsstödet för 2018 som följer av EU-bestämmelser genomförs. En del av ändringarna i EU-bestämmelserna kan genomföras direkt som sådana i Finland.Från och med 2018 får man på sådana trädesarealer och arealer med kvävefixerande växter som hör till arealer med ekologiskt fokus inte använda medel avsedda för bekämpning av ogräs,...

JSM: Ansökan i anslutning till projekt som gäller Nationella skogsstrategin, bioekonomiska strategin och anpassningen till klimatförändringen har inletts

Målet är att producera information och praktiska verktyg för förankringen av strategierna. Nu är målet att hitta projekt som bland annat främjar iakttagandet av skogsbruket vid planläggningen, uppföljningen och skyddandet av skogarnas biologiska mångfald, anpassningen till klimatförändringen samt piloteringen av naturnära tjänster.Jord- och skogsbruksministeriet utlyser en öppen ansökan för projekt som stödjer Nationella skogsstrategin, planen för anpassningen till klimatförändringen och...

JSM & MM: Kampanjen Min naturgåva till hundraåringen överträffade målet

Kampanjen Min naturgåva till hundraåringen, som ordnades som ett led i firandet av jubileumsåret för Finlands självständighet, uppmuntrade markägare att låta inrätta privata naturskyddsområden. Under 2017 inrättades sammanlagt 170 nya skyddsområden som tillsammans omfattar 3 064 hektar. Kampanjen överträffade alltså sitt mål med råge, eftersom siktet var ställt på 1 800 hektar.Skyddsområden inrättades i alla Finlands 18 landskap, och i...