JSM: Förbud mot användning av växtskyddsmedel på arealer med ekologiskt fokus

Från och med 2018 är det inte längre tillåtet att använda växtskyddsmedel på areal med ekologiskt fokus som ligger i träda eller på areal med kvävefixerande grödor. Villkoren för förgröningsstöd har också ändrats till vissa delar.Ändringen av kommissionens förordning innebär att man på areal med ekologiskt fokus som ligger i träda och på areal med kvävefixerade grödor inte längre får...

Luke: Betydande EU-finansiering till forskning om skog och klimatförändringar

Specialforskare Katja Rinne-Garmston på Naturresursinstitutet har beviljats ett betydande anslag på 1,8 miljoner euro från Europeiska forskningsrådet (ERC). Katja studerar klimatförändringarnas påverkan på de boreala skogarna i Eurasien.Föremål för projektet Towards Understanding the Impact of Climate Change on Eurasian Boreal Forests: a Novel Stable Isotope Approach (ISOBOREAL) är de boreala skogarna som antas vara speciellt känsliga för klimatförändringarna. De är...

Utbetalningen av förskott på jordbrukarstöd börjar 5.10

Landsbygdsverket börjar betala ut förskotten på kompensationsersättning och ersättning för ekologisk växtproduktion till gårdarna 5.10.2017. Förskottsbetalningarna utgör 85 % av ersättningsbeloppet. Normalt får 75 % av ersättningen betalas ut i förskott, men tack vare det undantag som EU-kommissionen godkänt är andelen större. På grund av motsvarande undantag betalades förhöjda förskott också hösten 2016.I förskott på kompensationsersättning betalas sammanlagt cirka 422...

EU-kommissionen vill få synpunkter om hur livsmedelskedjan i EU kan göras rättvisare

EU-kommissionen har i augusti inlett ett offentligt samråd om hur livsmedelskedjan i EU kan göras rättvisare. Lantbrukare, andra berörda aktörer och allmänheten kan lämna sina synpunkter om hur livsmedelskedjan fungerar på en nätplattform ända fram till den 17 november.Det finns indikationer på att mervärdet i livsmedelskedjan inte alltid fördelas på rätt sätt mellan alla de olika nivåerna, bland annat beroende på att...

JSM: Stödnivåerna för växthusproduktion i Södra Finland fastställda

Regeringen fastställde i dag de slutliga stödnivåerna för 2017 års växthusproduktion i Södra Finland. Detta nationella stöd uppgår till sammanlagt 11,58 miljoner euro.I Södra Finland betalas stödet enligt växthusarealen för trädgårdsväxter, det vill säga 3,4 euro per m2 när det gäller kort odlingsperiod (2 - 7 mån) och 9,4 euro per m2 i fråga om lång odlingsperiod (över 7 mån).Stödet per...

JSM: En arbetsgrupp börjar förbereda inrättandet av en tjänst som livsmedelsombudsman

Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter en arbetsgrupp för beredningen av lagstiftningen om livsmedelsmarknaden.Arbetsgruppen har till uppgift att ta fram ett underlag för regeringens proposition med förslag till lag om livsmedelsmarknaden. I arbetsgruppens uppdrag ingår också att förbereda inrättandet av en särskild tjänst som livsmedelsombudsman.Arbetsgruppen behövs för att få livsmedelsmarknaden att fungera bättre. I flera utredningar, såväl inhemska som på EU-nivå, har...

Evira: Insektmat snart på tallriken

Insekter kan snart födas upp och säljas som livsmedel samt serveras som insektmat också i Finland. Livsmedelssäkerhetsverket Evira håller på att utarbeta anvisningar för branschen för att produkterna ska vara säkra för konsumenterna. Då anvisningarna är färdiga ska de producenter som vill producera insekter som livsmedel registrera sig som livsmedelsföretagare. Livsmedelssäkerhetsverket Evira håller på att utarbeta anvisningar för livsmedelsbranschen beträffande uppfödning...

Luke: Den uppskattade spannmålsskörden är 3,5 miljarder kilo – skörden pågår fortfarande

Skördetröskorna är i full gång på åkrarna när det bara är möjligt. Just nu förs en kapplöpning mot höstvädret. Det står redan klart att det inte blir någon rekordskörd. Den sena skörden och den regniga hösten är risker som äventyrar skördeprognosen. Om man inte lyckas skörda grödorna ute på åkrarna blir den slutliga skörden mindre än de rådande uppskattningarna.”Vegetationsperioden började...