ANM & MM: Länder som vill främja hållbar bioekonomi presenterade sina mål i Bonn

Vid ett evenemang som ordnades den 16 november 2017 i samband med klimatmötet i Bonn offentliggjorde en grupp länder som vill främja hållbar bioekonomi en visionsförklaring med mål och metoder för att främja en koldioxidsnål bioekonomi fram till 2030.Vid klimatmötet i Marrakesh för ett år sedan var Finland med och lanserade principprogrammet Biofuture Platform. De stater som är med i...

Luke: Antalet gårdar som fört bort stallgödsel är oförändrat

Enligt Naturresursinstitutets preliminära uppgifter för 2016 förde cirka sju procent av gårdarna bort stallgödsel. Andelen är ungefär lika stor som i den senaste statistiken från 2010. Nästan fem procent av gårdarna använde någon metod för bearbetning av gödselns egenskaper.Fastgödsel och flytgödsel lämnades bort i lika stora mängder. Cirka elva procent av gårdarna uppgav att de fört in stallgödsel, det vill...

JSM: Ministeriet startar en utredning om hästområdets utvecklingsbehov

Jord- och skogsbruksministeriet har utsett en utredare som ska ta fram förslag till åtgärder för att främja hästhållningen och trygga hästområdets allmänna förutsättningar, branschföretagens konkurrenskraft och hästars välbefinnande.Utredaren är Antero Tupamäki, specialveterinär i hästsjukdomar, som har en lång karriär bakom sig i olika uppgifter inom hästhållningen och som hästklinikföretagare. Tupamäki har djup erfarenhet av och syn på hästhållningsprojekt och organisationsverksamhet...

Luke: ​Från tomgång till hållbar användning – finländsk forskning erbjuder bästa lösningar för dikad icke-lönsam våtmark

Forskare vid Naturresursinstitutet (Luke) har skapat omfattande prognoser för användningen av icke-lönsam dikad våtmark. Nästan en miljon hektar våtmark som det inte i dagens läge verkar vara lönsamt att vårda kunde användas för att bevara naturens mångfald eller för hushållsbruk.– Olika alternativ för användningen av våtmark granskades med tanke på naturens mångfald, utsläpp av växthusgaser, påverkan på vattendragen och ekonomisk...

Luke: De senaste skogsresursuppgifterna finns i Naturresursinstitutets statistiktjänst

De allra senaste skogsresursuppgifterna finns nu i Naturresursinstitutets statistiktjänst. Resultaten för hela landet grundar sig på de beräkningar som gjorts för mätåren 2014–2016 inom ramen för den 12:e riksskogstaxeringen (VMI12). I uppgifterna per landskap har även mätmaterial från VMI11 för mätåren 2012–2013 använts.– Enligt de senaste skogsresursuppgifterna är virkesförrådets volym på skogs- och tvinmark 2 464 miljoner kubikmeter. Tall utgör...

JSM: Landsbygdens innovationsgrupper gör digital intelligens tillgänglig för djurgårdar

Jord- och skogsbruksministeriet har valt tre nya innovationsgrupper för landsbygden. Innovationsgrupperna ska lösa problem, vilket kommer att ge stora praktiska fördelar för hela jord- och skogsbrukssektorn. Under denna ansökningsomgång valdes tre grupper som ska genomföra projektidéer som handlar om ny teknik och smarta lösningar särskilt för djurgårdar.Projektet Digipaali (Digitala höbalar) utvecklar en tjänst som samlar in information om balar. Balarna...

Luke: Sparsamt med sorkar i största delen av Finland

Enligt Naturresursinstitutets övervakning är sorkpopulationerna fortfarande små i södra, östra och norra Finland. I de norra och västra delarna av mellersta Finland har sorkcykeln nått populationstoppen men populationstätheten är inte exceptionellt hög. I västra Finland har sorkpopulationerna först börjat öka. I vinter förväntas inga omfattande angrepp på plantskog.Sorkövervakningen våren 2017 visade att sorkpopulationerna hade rasat från topptäthet till obefintlig i...

JSM: Finska och kinesiska myndigheter ingick avtal om export av griskött

Samarbetet mellan Finland och Folkrepubliken Kina till ära undertecknades den 6 november ett avtal om export av griskött från Finland till Kina. Exporten underlättas av ett gemensamt elektroniskt system som ska innehålla uppgifter om exportanläggningar. Systemet är det första i sitt slag. I systemet sparas uppgifter om Atrias anläggning i Nurmo som redan exporterar griskött till Kina och om HK Scans...