Luke: Vargbeståndet i Finland uppskattas bestå av 150–180 vargar

Enligt den senaste uppskattningen av vargbeståndet fanns det 150–180 vargar i Finland i början av mars 2017. Vargbeståndet är starkast i sydvästra Finland och Norra Karelen.Det fanns sammanlagt 14 vargflockar som helt eller främst rörde sig på den finska sidan. Sju flockar rörde sig på bägge sidan gränsen mellan Finland och Ryssland. Dessutom uppskattades att det fanns 18 revir med...

JSM: Ny plan om förvaltning av björnstammen och förordning om björnkvot på remiss - förslag till kvot: 255 björnar

Förvaltningsplanen har uppdaterats av Finlands viltcentral och Naturresursinstitutet år 2016. Planberedningen utgick från att åtgärderna på ett genuint sätt hjälper att nå målen om en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar förvaltning av björnstammen.I planen ingår de insatser som jord- och skogsbruksministeriet kommer att göra för att förvalta stammen. Finlands viltcentral följer upp planens utfall. Åtgärderna gäller bl.a. regional förvaltning, uppföljning...

Luke: Högkonjunktur i skogssektorn: exporten drar och nya avverkningsrekord slås

Tillväxten i världsekonomin och nyinvesteringarna i Finland backar i år upp skogssektorn. Den positiva utvecklingen i exporten av sågvirke, massa och kartong leder till nya rekord för marknadsavverkningar, framgår det av Naturresursinstitutets (Luke) konjunkturmeddelande om skogssektorn.Den fortsatta ekonomiska tillväxten i euroområdet stöder Finlands export av skogsindustriprodukter. Den ekonomiska tillväxten i Kina beror rätt långt på privat konsumtion, vilket för sin...

Luke: Arrendepriser för jordbruksmark 2016

SLC - Arrendepriser Luke 062017

Jordbruks- och trädgårdsföretagen betalade i genomsnitt 223 euro per hektar i arrende för jordbruksmark per år. Uppgifterna framgår av Naturresursinstitutets (Luke) nya statistik Arrendepriser för jordbruksmark och baserar sig på uppgifter om arrendepriser för åkrar som insamlades i samband med skörde- och trädgårdsundersökningen 2016. De regionala skillnaderna mellan arrendepriserna är stora. Arrendepriserna per hektar var högst i Egentliga Finland, 350 euro,...

Mavi: Samlad ansökan om jordbrukarstöd i Viputjänsten ska göras senast 15.6.2017

Ansökningstiden för jordbrukarstöd pågår som bäst i e-tjänsten Vipu, där omkring en tredjedel av gårdarna har skickat in sin samlade stödansökan. Per 2.6 har sammanlagt ungefär 17 700 e-ansökningar lämnats in. Dessutom har ungefär 8 300 sökande redan börjat fylla i ansökan men ännu inte sänt iväg den. Stödansökan avslutas i Viputjänsten torsdag 15.6.2017 kl. 23.59. Vid behov kan alla...

JSM/Minister Leppä: Finland har inte råd att låta bli att använda glesbygdens möjligheter

Landsbygdspolitiska rådets nyutnämnda ordförande och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä framförde idag att jord- och skogsbruksministeriet bereder omgående ett förslag till statsrådet om tillsättandet av en parlamentarisk arbetsgrupp för att förbättra glesbygdens möjligheter.– Merparten av vårt lands resurser med vilka vi bygger lösningar för den cirkulära ekonomin, bioekonomin, matproduktionen, landsbygds- och naturturismen – för hela Finlands tillväxt samt för att...

Producentorganisationernas frukostträff om djurskyddslagen 6.6.2017 kl. 9.00: Lagen förnyas – vad kan vi förvänta oss?

PRESSINBJUDANDjurskyddslagens förnyelse väcker diskussion. Vilka förändringar är att vänta och vilken effekt har de för djurens välmående och husdjursproduktionen i Finland? På vilken nivå är produktionsdjurens välmående på de finländska husdjursgårdarna? Vad vill producentorganisationerna Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK med den nya djurskyddslagen?Tisdagen den 6.6.2017 kl. 9.00 bjuder vi medias representanter på en frukostträff...

Evira: En rekordstor mängd djurskyddskontroller förra året

Myndigheternas djurskyddskontroller görs allt oftare utgående från anmälningar som lämnats om försummelser i djurhållningen. År 2016 gjordes 6 368 sådana kontrollbesök. Då var annan kontroll som byggde på en misstanke ännu i början av årtiondet krävde åtgärder som säkerställer djurens välfärd, verkar det som om de på senare år börjat minska i antal: förra året beslöt man sig för myndighetsåtgärder...