JSM: Minister Leppä om kommissionens förslag: nordliga förhållandena delvis beaktade, men nedskärningarna oacceptabla

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä anser att det till den del som gäller stöden är omöjligt att acceptera det förslag till gemensam jordbrukspolitik som EU-kommissionen offentliggjorde i dag. Därför har Finland redan i samarbete med flera andra EU-länder inlett åtgärder för att motarbeta nedskärningarna. Leppä är ändå nöjd med att kommissionen har beaktat de nordliga förhållandena. Detta tryggar ett fortsatt...

Mavi: Restbeloppen av jordbrukarstöd betalas till gårdarna i juni

I juni betalar Landsbygdsverket ut restbeloppen av jordbrukarstöd som söktes år 2017.  Från och med 14.6 betalas får- och getbidraget, EU:s nötdjursbidrag för tiden mellan 16.9 och 31.12 samt restbeloppen av ersättningen för djurens välbefinnande (cirka 50 %), grundstödet (cirka 5 %), förgröningsstödet (cirka 5 %), EU-stödet till unga jordbrukare (cirka 5 %) och bidraget för jordbruksgrödor (cirka 5 %).Från...

JSM: Spannmålslånemagasinen och utsädesfonderna blir historia

Spannmålslånemagasinen och utsädesfonderna, som på 1700- och 1800-talen var viktiga krislager för mat, förpassas nu slutgiltigt till historien. Regeringen föreslår att lagen angående spannmålslånemagasin och utsädesfonder ska upphävas från ingången av 2019. Den nuvarande lagen är från år 1934, men själva systemet inrättades för mer än 200 år sedan. Spannmålslånemagasinen och utsädesfonderna används inte längre i dag i det syfte...

JSM: ​En ändring av EU-förordningen möjliggör övervakning som grundar sig på satellitteknik

Fortgående analysering av satellitbilder, dvs. administrativa kontroller, kommer småningom att bli möjligt som övervakningsmetod för jordbrukets arealstöd. Metoden är ett alternativt sätt att ersätta fysiska kontroller på plats. EU-kommissionen har ändrat förordningen om övervakning, och en regeringsproposition som gör det möjligt att använda den nya tekniken vid övervakning bereds just nu.Ett pilotförsök med systemet görs snarast möjligt och målet är...

JSM: Livsmedelsverkets funktioner i Helsingfors koncentreras till Vik

Av de anställda vid Livsmedelsverket som inleder sin verksamhet i början av nästa år arbetar två tredjedelar i Vik i Helsingfors. Livsmedelsverket bildas genom att Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster slås samman.När en del av de anställda vid det nuvarande Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster flyttar till Livsmedelssäkerhetsverkets ursprungliga huvudkontor Kaari i Vik, kompletteras verkets nuvarande...

Barn lär sig om matens och motionens betydelse för välmåendet på 48 matskolor

Matskolor arrangeras av svensk- och finskspråkiga 4H-föreningar runtom i landet och närmare 800 barn kommer att delta i sommar. Matskolorna är en viktig del av föreningarnas sommarverksamhet och efterfrågan är stor under skolornas lovtider. På matskolorna får också närmare 180 unga viktig arbetserfarenhet som hjälpledare.”Matskolorna har blivit fyllda med fart också i år, efter att anmälningen öppnades i mars påmatskolan.fi ", berättar Finlands...

Projektet "Ta hand om bonden" har klart hjälpt lantbruksföretagare att orka med arbetet

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stöder lantbruksföretagare vid utmaningar med att orka med arbetet. Det sker inom ramen för projektet Ta hand om bonden, som är en del av lantbrukets krispaket och vars syfte är att främja lantbruksföretagares psykiska ork och hindra utmattning genom tidigt ingripande. Effekten av projektverksamheten har utretts genom en undersökning, som visade på synnerligen positiva resultat under fjolåret....

Slutliga nivåer för EU:s produktionskopplade bidrag 2017 fastställda

Regeringen fastställde i dag de slutliga enhetsnivåerna för EU:s produktionskopplade bidrag 2017. De tidigare fastställda enhetsnivåerna sänktes något när det gäller  bidraget för slaktkvigor samt tjurar, stutar och tackor i yttre skärgården. Bidraget för hongetter i AB-området samt slaktlamm och slaktkillingar i hela landet sänktes också.Orsaken till detta var att antalet stödberättigande djur 2017 var större än beräknat och det...