JSM: Krav och statligt stöd för byggande av stängsel i utehägn för svin

Enligt jord- och skogsbruksministeriet får svin hållas utomhus även nästa år bara rastgårdens skyddsstängsel är byggt enligt kraven i ministeriets förordning. Regeringen beslutade i dag bevilja stöd för byggande av skyddsstängsel.  Ministeriet vill skydda de ca 280 svin som vistas utomhus på finska svingårdar för afrikansk svinpest. Därför får svinen inte hållas utomhus på andra gårdar än på dem som byggt...

Luke: Rekordstor avverkning av stamved 2016

I de finska skogarna avverkades 2016 sammanlagt 70 miljoner kubikmeter stamved för produktion av skogsindustriprodukter eller energi. Detta var ett nytt rekord och över två miljoner kubikmeter större än året innan.För tillverkning av skogsindustriprodukter eller för export avverkades i fjol enligt Naturresursinstitutets (Luke) statistik sammanlagt 62,1 miljoner kubikmeter stamved. Av den var 26,3 miljoner kubikmeter sågtimmer och 35,8 miljoner kubikmeter...

JSM: Jordbrukarna återfår medel som dragits av på grund av EU:s finansiella disciplin

Från och med 29.6 betalar Landsbygdsverket cirka 6 miljoner euro av de medel som dragits av på basis av finansiell disciplin i EU. Stödet betalas till jordbrukare som år 2016 beviljades sammanlagt över 2 000 euro i grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare, EU-djurbidrag och bidrag för jordbruksgrödor.Medlen drogs av från 2015 års jordbrukarstöd i händelse av betydande kriser i...

JSM: Måttsättningen för mjölk- och köttboskapsladugårdar som stöds har justerats och förenklats

Jord- och skogsbruksministeriet har uppdaterat förordningarna för mjölk- och köttboskapsladugårdar som beviljas investeringsstöd. Mjölkkornas, kvigornas och ungdjurens bås och boxars utrustnings- och måttsättningskrav har justerats i linje med ekonomiska förutsättningar, forskning och allmän djurskyddslagstiftning. Det samma gäller för dimensionering av diko- och övriga köttdjursstallar.Ekonomiska förbättringar har eftersträvats för olika funktionslösningar. Byggande av allt större ladugårdar, utvecklingen av olika planlösningar och...

JSM-förslag: Övervakningsbesök på husdjursgårdar bör kombineras

I en utredning som jord- och skogsbruksministeriet låtit göra föreslås att de gårdsbesök som görs i övervakningssyfte ska slås samman i högre grad. I synnerhet på husdjursgårdar ska man i fortsättningen med ett och samma gårdsbesök kunna övervaka efterlevnaden av flera krav. Detta minskar övervakningskostnaderna och antalet övervakningsbesök på en gård.– I samband med övervakningen av husdjursstöd ska man samtidigt...

SHM: Dröjsmålsräntan för lantbruksföretagarnas försäkringspremier sänks

Regeringen föreslår att dröjsmålsräntan för de försäkringspremier som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt temporärt sänks till fyra procent. Avsikten med ändringen är att underlätta jordbrukens betalningssvårigheter.Regeringen lämnade en regeringsproposition med förslag till lag om detta till riksdagen onsdagen den 21 juni. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. Lagen ska tillämpas från och med den 1 juli 2017...

SLC:s fullmäktige håller vårmöte på Åland 28-29 juni

SLC - Juni 2016 058

SLC:s förbundsfullmäktige, som är organisationens högsta beslutande organ, samlas till vårmöte på Åland veckan efter midsommar. Mötesförhandlingarna inleds onsdagen den 28 juni kl. 9.00 i Sjöfartsmuseets auditorium i Mariehamn. Förutom att centralförbundets årsberättelse behandlas, fastställs även bokslutet och revisorns och verksamhetsgranskarnas berättelser behandlas. Fullmäktige får även en redogörelse över centralförbundets ekonomi för pågående budgetår och vårmötet fastställer även medlemsavgiften för...

Evira: Känn igen päronpest i trädgård och park

Päronpest (Erwinia amylovora) är en växtsjukdom som kan spridas med plantor av frukt- och prydnadsväxter som importerats till Finland. Den som har en trädgård ska nu ge akt på de plantor som planterats under de senaste åren. Den farliga växtsjukdomen ”bränner” växternas skott så att de blir svarta och dödar till slut hela växten. Sjukdomen kan inte bekämpas kemiskt.”Det är...