JSM: Förhöjning av stödet för svin- och fjäderfähushållning i södra Finland

Till de gårdar som fått frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning i södra Finland för 2017 betalas ett tillägg till det redan utbetalda stödet. Förhöjningen är två euro så att det totala stödbeloppet blir 70 euro per djurenhet. Landsbygdsverket betalar tilläggen till gårdarna från och med 2.7.2018. Förskotten på stödet betalades i april 2017 och restbeloppen i april 2018. Stöd för svin-...

MM: Regeringen föreslår ett nytt anmälningsförfarande som är smidigare än tillståndsförfarandet

Statsrådet lämnade idag en regeringsproposition till riksdagen som innebär att det införs ett nytt smidigare anmälningsförfarande vid sidan om de nuvarande tillstånds- och registreringsförfarandena. Verksamhet som hör till anmälningsförfarandet ska liksom tillståndsförfarandet fortfarande förhandsövervakas. Handläggningstiden för verksamhetsutövarens anmälan ska dock vara snabbare, eftersom man i anmälningsförfarandet använder sig av ett lättare förvaltningsförfarande. Dessutom har möjligheten till komplettering av anmälan begränsats till...

MM: Statsrådet godkände lagförslag som underlättar förbränning av naturgödsel

Statsrådet godkände i dag lagförslag som underlättar användning av gödsel från produktionsdjur i energiproduktionen. För förbränning av naturgödsel krävs inget tillstånd för avfallsförbränning när det är fråga om energiproducerande enheter med en bränsleeffekt på högst 50 megawatt. Ändringar som underlättar förbränning av naturgödsel har införts i miljöskyddslagen och i lagen om animaliska biprodukter. Tidigare har lagstiftningen tillåtit förbränning av naturgödsel endast i...

Mavi: Finland på väg att beviljas dispens för bärgning av skörd på EFA-trädor – Mavi ändrar anvisning

Landsbygdsverket publicerade 18.6.2018 ett pressmeddelande om exceptionell bärgning av skörd på grönträdor som anmälts som ekologisk fokusareal (EFA) inom förgröningsstödet. Skyldigheten att ha ekologisk fokusareal gäller bara i landskapen Egentliga Finland, Nyland och Åland.Den anvisning om att åberopa force majeure (oöverstigligt hinder) som ingick i det pressmeddelandet behöver inte längre följas. Ändringen beror på att Finland, Sverige och Portugal enligt...

JSM: ​E-tjänst bidrar till ekologisk certifiering av naturprodukter

Jord- och skogsbruksministeriet främjar certifiering av naturprodukter som ekologiska genom att utveckla en e-tjänst där skogsägare kan ange att de vill uppfylla kraven på certifierad ekologisk produktion. Tjänsten är klar för användning år 2019.E-tjänsten som gäller åtaganden för ekologisk produktion i skogsområden är en integrerad del av Finlands skogscentrals tjänst MinSkog.fi. Tjänsten stödjer utvecklingen i hela naturproduktbranschen. För skogsägaren är...

JSM: Utkastet till ny livsmedelslag på remiss

Regeringens proposition med förslag till en ny livsmedelslag sändes på remiss på midsommarveckan. Enligt lagförslaget får livsmedelsföretagare större frihet och ansvar för att bestämma hur de ordnar livsmedelshygienen i produktionen. Syftet med lagreformen är att uppdatera den gällande livsmedelslagen att följa utvecklingen i livsmedelsbranschen, kraven i EU:s nya kontrollförordning och regeringens avregleringsmål. Samtidigt föreslås det ändringar i vissa andra lagar. Den administrativa...

Luke: Växelbruk på nästan alla åkrar

Enligt Naturresursinstitutet var närmare 80 procent av jordbruksmarken vintern 2015–2016 täckt av växter eller reducerad bearbetad. Drygt 20 procent av marken var bar. Omkring 45 procent av den utnyttjade jordbruksmarken var täckt av odlingsväxter. Knappt en femtedel var täckt av växtrester eller stubb och en tiondedel var reducerad bearbetad. Cirka fyra procent var täckt av fång- eller bottengrödor. Åren 2014–2016 odlades...

JSM: ​Nytt förslag till förordning om ursprungsmärkning på restaurang till EU för bedömning

Finland skickar till Europeiska kommissionen ett nytt förslag till förordning som förpliktar restauranger att synligt informera sina gäster om ursprung för såväl kött som fisk. Med kravet vill man förbättra konsumenters förutsättningar att göra medvetna och ansvarsfulla val på restauranger. Förordningen ska gälla en viss tid på samma sätt som den gällande förordningen om ursprungsmärkning av färdigpackade livsmedel.Den nya förordningen...