JSM: Siti Nurbaya Bakar, miljöminister i Indonesien, och minister Tiilikainen undertecknade skogssamarbetsavtal

Indonesiens miljö- och skogsbruksminister Siti Nurbaya Bakar och jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen undertecknade i dag ett samförståndsavtal om bilateralt samarbete inom skogsbruk och hållbar användning av naturresurser. Tiilikainen står som värd för Siti Nurbaya Bakar den 6 - 8 april.Målet med besöket är att främja samarbetet mellan länderna i synnerhet inom utbildning och forskning. Indonesien har världens tredje största...

Mavi: Transportsstöd för sockerbeta får sökas fram till 2.5

Ansökan om transportstöd för sockerbeta 2016 har inletts. Ansökningsblanketten skickas inte till odlarna utan den finns att få på webben på adressen www.suomi.fi (sökordet mavi178). Ansökningsblanketten lämnas senast 2.5.2017 till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet som också fattar beslut om stödet.  Transportstödet för socker är ett nationellt finansierat stöd som betalas i form av stöd av mindre betydelse, dvs. de minimis -stöd till sockerbetsodlare...

JSM: Ursprunget för mjölk och kött ska anges på konsumentförpackningar

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen undertecknade den 5 april en förordning om ursprungsmärkning av kött- och mejeriprodukter. Förordningen, som träder i kraft den 1 juni 2017, ger konsumenter mer information om matens ursprung och underlättar därmed valet av livsmedel i affären. Förordningen ska tillämpas på märkning av ursprunget för kött som använts som beståndsdel i färdigpackade livsmedel. Den ska också tillämpas...

JSM: Nya landsomfattande landsbygdspolitiska projekt har valts

Med landsbygdspolitikens projektmedel finansieras i år fem nya landsbygdspolitiska nätverksprojekt och sex nya landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt. Projekten finansieras från anslaget för utveckling av landsbygden (mom. 30.10.63) samt från Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera). För år 2017 hade reserverats sammanlagt ca 900 000 euro. Det belopp som söktes från moment 30.10.63 uppgick till ca 612 000 euro, det reserverade anslaget är ca 400...

Evira: Tillagning genom ordentlig upphettning biter på ESBL-bakterier i broilerkycklingkött

Finländskt broilerkycklingkött innehåller bakterier som är motståndskraftiga mot antibiotika, men risken att de överförs till människan är liten, om man bara iakttar god matlagningshygien. Enligt en undersökning gjord av Livsmedelssäkerhetsverket Evira innehöll 22 procent av det färska broilerkycklingköttet i detaljhandeln år 2016 ESBL-bakterier eller liknande bakterier som är motståndskraftiga mot antibiotika. I Finland har dessa bakteriestammar inte konstaterats orsaka allvarliga...

ANM: Ökad export och fler investeringar mellan Kina och Finland genom företagsavtal

Pragmatiskt främjande av den finländska exporthandeln och investeringar som skapar arbetstillfällen i Finland var målet för undertecknandet av flera avtal i Helsingfors onsdagen den 5 april 2017 som arbets- och näringsministeriets kanslichef Jari Gustafsson var värd för. Vid undertecknandet ingicks flera nya samarbetsavtal mellan såväl kinesiska som finländska företag och offentliga organisationer.– Mångfalden av samarbetsdokument som undertecknats i dag är...

Evira: Risken att afrikanska svinpesten sprider sig till Finland har ökat

Sjukdomsläget har förändrats efter den riskprofil gällande afrikanska svinpestens (ASF) möjliga invandringsrutter som Livsmedelssäkerhetsverket Evira publicerade år 2011. Risken att ASF sprider sig även till Finland har ökat, eftersom sjukdomen år 2014 spred sig till de baltiska länderna och Polen, som omfattas av EU:s inre fria rörlighet och handeln på den inre marknaden. Finlands egen frilevande vildsvinsstam växer också starkare än...

Luke: Är havreboomen havrearealens stora lyft ur den historiska nedgången?

Enligt Lukes jordbruksstatistik var havreodlingsarealen nästan fem gånger större för hundra år sedan jämfört med idag. Havrearealen var som störst 1975. Havrearealen var allra minst under 2010-talet. Havren har dock förblivit en av de mest odlade växterna under det senaste århundradet.Under det senaste århundradet har man årligen samlat in uppgifter om åkergrödornas odlingsarealer från de finländska jordbruken.”Under hela statistikperioden har...