JSM: ”Naturbeteskött” blev varumärke i Sverige - i Finland betar flesta får också på naturängar

Naturbeteskött är en bestående trend i Sverige. Kött från naturbetande djur är högkvalitativt. Även produktionssättet är ekologiskt - det främjar naturens biologiska mångfald. Det är få som vet att största delen av finska lamm växer upp på betesmark.Sari Jaakolas och Jaakko Jussilas får söker föda på gräsmarker och i ådalar från tidig vår till sent på hösten. Fåren på gården...

JSM: Finlands och Frankrikes jordbruksministrar träffas i Finland den 24 - 26 mars

Frankrikes jordbruksminister Stéphane Travert besöker Finland den 24 - 26 mars på inbjudan av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Under helgen ska minister Travert besöka en mjölkgård i Södra Savolax och UMP Kymis fabrik i Kuusankoski.De officiella diskussionerna förs i Helsingfors den 26 mars 2018. På agendan står bland annat reform av den gemensamma jordbrukspolitiken, rovdjurspolitik, bioekonomiska frågor och ett...

Mavi: Jordbrukarnas samlade stödansökan inleds i april

I år kan man ansöka om jordbrukarstöd i nättjänsten Vipu från och med vecka 16. Jordbrukarna har tid fram till den 15 juni att lämna in den samlade stödansökan. De gårdar vars basskiften inte har ändrats jämfört med i fjol kan skicka in sin stödansökan när som helst under ansökningstiden. Eventuella skiftesändringar bör göras redan i april, så att kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter...

Utkastet till livsmedelsmarknadslag på remiss

Regeringens proposition med förslag till livsmedelsmarknadslag som beretts av jord- och skogsbruksministeriet sändes på remiss den 21.3. Syftet med propositionen är att få livsmedelsmarknaden att fungera bättre och att trygga ställningen för de aktörer som har den svagaste ställningen i livsmedelskedjan.Genom lagen vill man garantera producenterna en möjlighet att får avtalen om försäljning av jordbruksprodukter skriftligen och så att vissa...

Mavi: Stöden till jordbruket och landsbygden upprätthåller produktionen och livskraften

I stöd till jordbruket och landsbygden i Finland betalades sammanlagt cirka två miljarder euro (1988 miljoner) år 2017. Merparten av denna summa, 1760 miljoner euro, bestod av jordbrukarstöd.  Utöver jordbrukarstöden betalades också projekt- och företagsstöd, strukturstöd, marknadsstöd och andra stöd, till exempel för lagring och säljfrämjande åtgärder.Landsbygdsverket betalade stöden i enlighet med kommunernas och NTM-centralens beslut. Ur Europeiska garantifonden för...

JSM: Lång diskussion om den framtida jordbrukspolitikens riktlinjer i EU-rådet för jordbruk

Trots en lång diskussion i Bryssel i går nådde EU:s jordbruksministrar inte enighet om riktlinjerna för den gemensamma jordbrukspolitiken. Däremot lade ordförandelandet fram slutsatser som understöddes av 23 medlemsstater, också av Finland. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företrädde Finland vid mötet. Rådets slutsatser måste antas med enhällighet för att kunna läggas fram som alla medlemsstaters gemensamma syn. Deltagarna nådde inte enighet...

JSM: Livsmedelsverkets logotyp beskriver den långa raden olika uppgifter och serviceorientering

Logotypen för livsmedelsverket, som inleder sin verksamhet vid ingången av 2019, Bordet är dukat avspeglar den långa raden av verkets olika uppgifter och serviceorientering: hela livsmedelskedjan från jord till bord och tillbaka, levande landsbygd, städer och företagsamhet, bred expertis och forskning. I logotypen kan man se olika element, till exempel en tallrik, en väg, en åker, dna, nötkreatur, årsskott av...

Mavi: Jordbrukarstöd betalas ut i mars

I mars betalar Landsbygdsverket ut lagringsstödet för trädgårdsprodukter, förhöjningarna av det nordliga stödet för mjölkproduktion och restbeloppet av ersättningen för miljöavtal om uppfödning av lantraser.Utbetalningarna av lagringsstöd för trädgårdsprodukter börjar 22.3. Stödet som finansieras av nationella medel betalas i hela landet till ett belopp av nästan 1,7 miljoner euro.De slutliga stödnivåerna för nordligt produktionsstöd för mjölk för 2017 har fastställts....