LPA:s projekt ”Ta hand om bonden” har startat

Susann Rabb från Korsholm började i januari 2017 arbeta inom LPA:s projekt Ta hand om bonden. Under året kommer Susann att hjälpa lantbruksföretagare i olika slag av svåra livssituationer. Susann erbjuder avgiftsfri samtalshjälp för den som behöver det och fungerar som första hjälpen vid utmaningar vad avser att orka med arbetet, må bra och klara ekonomin. Alla kontakter, samtal och möten sker absolut konfidentiellt. Hon förmedlar också information om olika...

JSM: Sänkta krav på journalföring och undersökningar på gårdar - att sälja obehandlad mjölk blir också enklare

Jord- och skogsbruksministeriet har gjort ändringar i förordningar som reglerar journalföringen och hygienen på gårdar. De största ändringarna som handlar om verksamheten på mjölkgårdar kommer att göra det lättare att t.ex. vidareförädla och sälja obehandlad mjölk till konsumenter. Ändringarna börjar gälla den 6 februari.Ändringen tar bort kraven på särskilda lokaler för hantering och lagring av mjölk på mjölkgårdar. - Efter ändringen...

Mavi: Betalning av stöd för minskad mjölkproduktion för perioden november–januari kan sökas senast 17.3.2017

Ansökan om utbetalning av stöd för att minska mjölkproduktionen ska lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast 17.3.2017. Betalning kan sökas av de mjölkgårdar som anmälde att de planerade att producera mindre mjölk under perioden 1.11.2016–31.1.2017 än under motsvarande period ett år tidigare. Ansökningsblankett 485 finns på adressen www.suomi.fi/etjanster.I betalningsansökan meddelar mjölkproducenten hur mycket mjölk han eller hon levererade till ett...

JSM: EU-stöd för hälsosam skolmat – i Finland fokuserar stödet på ekologiska produkter

Jord- och skogsbruksministeriet håller på att ändra systemet för distribution av livsmedel till skolor. Efter ändringen ska ekologiskt producerade livsmedel, t.ex. mjölk, frukt och grönsaker, få mer stöd än sedvanligt producerade produkter. Ändringen, som förväntas öka efterfrågan på ekologiska produkter, ska börja gälla hösten 2017.Europeiska unionen beviljar stöd för distribution av mejeriprodukter samt frukt och grönsaker till skolelever. Syftet med...

JSM: Viktigt med mångfald i ekonomiskogar - Nya METSO-projekt utvecklar naturvården

METSO-programmet tryggar skogsnaturens biologiska mångfald. Programmet uppmuntrar skogsägare att skydda värdefulla objekt och vårda naturen i ekonomiskogar. Nu har man valt tre nya projekt som ska vårda naturen.   Information om hönsfåglarnas livsmiljö hjälper att sköta viltskogar Ett av projekten handlar om att utveckla vården av viltskogar med hjälp av geografisk information.  Idén går ut på att man identifierar skogsfåglarnas livsmiljöer och...

Evira: Orsakerna till återkallelserna av livsmedel varierade även år 2016

Enligt vad Livsmedelssäkerhetsverket Evira fått veta återkallades livsmedel från marknaden i Finland 131 gånger år 2016. De vanligaste orsakerna till återkallelser har varierat årligen. I fjol vidtogs en fjärdedel av återkallelserna på grund av mikrobiologiska fel. Bakterier som påträffats i livsmedlen och andra mikrobiologiska skäl orsakade 31 återkallelser år 2016. Salmonella påträffades till exempel i fyra kött som införts från utlandet...

Evira: Kostfiberhalterna i spannmålen i de nordiska länderna högre än beräknat

Enligt en undersökning som Livsmedelssäkerhetsverket Evira blivit färdig med är kostfiberhalten i havre, råg och vete högre än vad man tidigare beräknat. I Evira undersöktes 2013 - 2014 kostfiberhalterna i spannmålsprover som tagits i Norge, Finland, Sverige och Estland. Så gott som alla resultat är högre än vad som tidigera angetts i Fineli dvs. den nationella livsmedelsdatabasen. Analyser visar att...

Mavi: Stödsammandrag för år 2016 når gårdarna vecka 5

Vid månadsskiftet januari–februari postar Landsbygdsverket till jordbrukarna sammandrag över de jordbruksstöd som betalades ut år 2016. Stödsammandragen kommer att vara framme på gårdarna i början av februari.I e-tjänsten Vipu ser jordbrukarna de stödbelopp som har betalats ut till den egna gården. Eventuella återkrav, utmätningar, pantsättningar och ytterligare påföljder har inte beaktats i de stödsummor för 2016 som kan ses i...