JSM: EU:s produktionskopplade bidrag för 2016 fastställdes

Regeringen fastställde i dag villkoren, maximibeloppen och enhetsstödnivåerna för EU:s produktionskopplade bidrag för 2016. Produktionskopplade bidrag kan betalas ut till ett belopp av sammanlagt 102,6 miljoner euro. År 2014 kom man tillsammans med producenterna överens om fördelningen av stödbeloppet. Bidragsvillkoren har inte ändrats jämfört med i fjol.Liksom i fjol betalas det ut 32,0 miljoner euro i stöd för mjölkproduktion, 2,8...

JSM: På grund av väderförhållandena är det möjligt att avvika från den sista dagen för sådd

Regeringen har beslutat att till tvärvillkorens krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden foga en möjlighet att på grund av exceptionella väderförhållanden avvika från den sista dagen för sådd, som är den 30.6. Ändringen av förordningen träder i kraft 9.2.2016.Det är fråga om ett exceptionellt väderförhållande när sådden förhindrats av att åkrarna är våta på grund av riklig nederbörd som...

JSM: Betalningen av kompensationsersättning för skyddszoner begränsas

Regeringen beslutade i dag att ersättningsgrunden för den åkerareal som berättigar till kompensationsersättning ändras. I fortsättningen kan träda, naturvårdsåker och de skyddszoner som anlagts för att effektivisera vattenvården utgöra högst 25 procent av gårdsbruksenhetens ersättningsberättigande åkerareal.Tidigare betalades kompensationsersättning för hela den ersättningsberättigande skyddszonsarealen på en gårdsbruksenhet. Ändringen gäller inte de avtalsarealer för skyddszon som anlagts före 2015.Om arealen för träda,...

Mavi: Stöd för växthusproduktion kan sökas

Växthusodlarna kan ansöka om växthusstöd före 29.2.2016. Ansökan görs elektroniskt via Vipu-tjänsten (https://vipu.mavi.fi). Efter sista ansökningsdag kan ansökan endast lämnas in som pappersversion (blankett 109) till närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) eller på Åland till Statens ämbetsverk på Åland.Som det nu ser ut betalas förskottet på växthusstödet ut i slutet av april och det slutgiltiga stödet betalas ut i oktober....

Mavi: Anmälan om djurantal har öppnats i Viputjänsten

Jordbrukarna ska senast 15.2.2016 anmäla i Viputjänsten det antal fjäderfän, hästar och ponnyer som de innehade år 2015. Anmälan ska göras, om man vill att djurantalet ska beaktas när djurtätheten räknas ut. Gårdar som har ansökt om ersättning för djurens välbefinnande i fråga om svin eller fjäderfän ska göra anmälan i vilket fall som helst, eftersom ersättningsbeloppet beräknas utgående från...

Mavi: Jordbrukarstöd går att söka ända till 15.6

I vår får jordbrukarna längre tid på sig att ansöka om jordbrukarstöd. Den samlade stödansökan är öppen till 15.6.2016. På samma gång förenklas stödansökan, eftersom skedet för anmälan om ändring av såningsarealer och ändringsblankett 117 slopas.Landsbygdsverket har som mål att öppna årets samlade stödansökan i mitten av april. Eftersom det inte längre finns något fristående skede för ändring av såningsarealer...

Evira: Oiva smilar också inom livsmedelsindustrin

Hur systemet Oiva som Livsmedelssäkerhetsverket Evira koordinerar lämpar sig för livsmedelsindustrin prövades i cirka 2300 företag år 2015. Merparten av företagen som deltog erhöll det bästa resultatet dvs. ett smilande resultat. Oivarapporter om livsmedelsindustrin offentliggörs allt efter som kontroller görs år 2016.  Under året 2015 inhämtades erfarenheter av hur systemet Oiva lämpar sig till exempel för sötsaksfabriker, bagerier, kvarnar, slakterier och...

STATSRÅDET: Rapport: Fart på bioekonomin genom ändringar i lagstiftningen

En hållbar bioekonomisk tillväxt kan i betydande mån stödjas genom ändringar i den nationella lagstiftningen. Många sektorer inom bioekonomin kan också stärkas enbart genom förändrad administrativ praxis. Detta konstateras i en rapport från projektet Främjande av bioekonomin genom reglering (på finska ”Sääntelystä biotalouden edistäjä”). Rapporten, som publicerades 28.1, har utarbetats av ett brett forskarkonsortium lett av företaget Linnunmaa Oy, som...