JSM: ​Beloppet av det nationella tilläggsstöd som ingår i jordbrukets krispaket fastställdes

17.12.2015Regeringen fastställde i dag beloppet av det temporära nationella tilläggstöd som beviljas i form av stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn.Tilläggsstödet ingår i jordbrukets krispaket, som består av nationell finansiering och EU-finansiering. Av den nationella finansieringen på ca 20 miljoner euro ska omkring 15 miljoner euro användas för stödet enligt propositionen. Resten ska komplettera Finlands EU-krisstöd på ca 9 miljoner...

Mavi: ​Företagsstöd för landsbygden börjar betalas ut i februari

Landsbygdsverket Tidtabellen för beslut om och utbetalning av företagsstöd för landsbygden har fastställts. I mitten av december börjar NTM-centralerna fatta beslut med anledning av ansökningarna om företagsstöd. Utbetalningen av företagsstöd blir möjlig i mitten av februari. Efter att ha fått stödbeslutet kan stödtagaren ansöka på pappersblankett om utbetalning av företagsstödet. Betalningsansökan ska postas till NTM-centralen. Blanketterna för betalningsansökan finns i...

Mavi: Tilläggsstöd medföljer produktionsstödet för mjölk i december och januari

Landsbygdsverket 14.12.2015I stödområde C betalas 1,5 cent per liter i nationellt tilläggsstöd för den mjölk som producerats i november och december 2015. Landsbygdsverket betalar ut tilläggsstödet fr.o.m. 14.12.2015 i samband med produktionsstödet för mjölk. Tilläggsstödet betalas till följd av jordbrukets svåra ekonomiska läge.EU:s krisstöd till mjölkproducenter i hela landet och nationellt krisstöd till mjölkproducenter i stödområde AB ska sökas separat....

JSM: ​Fiskemöjligheter och bioekonomiforskning på jordbruks- och fiskerådets agenda

Jord- och skogsbruksministeriet 11.12.2015EU-rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel den 14 – 15 december 2015. Den första dagen representeras Finland av statssekreterare Jari Partanen, den andra dagen av jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.Jord- och fiskerådet ska enas om fiskemöjligheterna 2016 på Atlanten, Nordsjön, inom flera fiskeorganisationers havsområden samt på Svarta havet. Det är viktigt för Finland att fiskebestånd...

JSM: Stödnivåer för EU:s direktstöd 2015 justerade – utbetalningar inleds i december

Jord- och skogsbruksministeriet 10.12.2015Regeringen fastställde i dag stödnivåerna för den första posten av jordbruksstöd 2015 som helfinansieras av EU.Summan av EU:s direktstöd 2015 uppgår till ca 523 miljoner euro. Grundstödet är ca 252 miljoner euro, förgröningsstödet ca 157 miljoner euro och stödet till unga jordbrukare ungefär 10 miljoner euro. Det maximala produktionskopplade stödet uppgår till omkring 104 miljoner euro. Av...

Evira: ​MRSA sporadiskt också i finländskt svinkött

8.12.2015 Den antibiotikaresistenta bakterien MRSA kan sporadiskt påträffas också i finländskt svinkött. I Livsmedelssäkerhetsverket Evira börjar man vara färdig med en kartläggning, där man undersökt förekomsten av bakterien MRSA i färskt svinkött i detaljhandeln. Risken att MRSA smittar från köttet till människan anses inte stor, om bara köttet hanteras på ett hygieniskt sätt och upphettas ordentligt. Under året 2015 undersökte Evira sammanlagt...

JSM: ​EU-förteckning över invasiva främmande arter klar – Finland får också en lag om hantering av risker

7.12.2015EU:s medlemsländer har godkänt en förteckning över invasiva främmande arter. I unionsområdet är det förbjudet att importera, sälja, odla, använda och sätta ut i naturen arter som ingår i förteckningen. Däremot är det fortfarande tillåtet att fånga och använda signalkräfta trots att arten finns upptagen i förteckningen. En lag om främmande arter är som bäst under behandling i riksdagen. Lagen...

JSM: ​Ändringar i Kemera-stödsystemet och lagen om bekämpning av skogsskador

Jord- och skogsbruksministeriet 3.12.2015 Regeringen antog i dag ett förslag till lag som innebär ändringar i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk eller Kemera-lagen, lagen om bekämpning av skogsskador och viltskadelagen.Genom lagändringen anpassas Kemera-stödsystemet till kraven på besparingar i regeringsprogrammet. Ändringen ska trygga tillräckliga medel i synnerhet för vård av plantbestånd. Ett ytterligare mål är att göra de...