Ministrarna presenterade ny energi- och klimatstrategi som lämnas till riksdagen

Publicerad på svenska 28.11.2016 kl. 11.06 Regeringen godkände den nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030 den 24 november 2016. I strategin fastställs konkreta åtgärder och mål för att Finland ska kunna uppnå de energi- och klimatmål för 2030 som skrivits in i regeringsprogrammet för statsminister Sipiläs regering och som avtalats gemensamt inom EU. Strategin lämnas i form av en redogörelse...

LF: Fågelinfluensan på Åland är högpatogen H5N8

Det har fastställts att de döda viggarna på Åland bar på högpatogen fågelinfluensa av H5N8-typ, alltså en virusstam som har spridits i Europa och orsakar en allvarlig sjukdom hos fjäderfä. Livsmedelssäkerhetsverket Evira etablerar en restriktionszon kring de platser där fåglarna hittades.I Finland har högpatogen fågelinfluensa aldrig tidigare påträffats.På områdena Lemland och Vårdö på Åland inrättas en restriktionszon som sträcker sig...

Evira: Fågelinfluensan på Åland är högpatogen H5N8

Det har fastställts att de döda viggarna på Åland bar på högpatogen fågelinfluensa av H5N8-typ, alltså en virusstam som har spridits i Europa och orsakar en allvarlig sjukdom hos fjäderfä. Livsmedelssäkerhetsverket Evira etablerar en restriktionszon kring de platser där fåglarna hittades. I Finland har högpatogen fågelinfluensa aldrig tidigare påträffats. På områdena Lemland och Vårdö på Åland inrättas en restriktionszon som sträcker sig...

JSM: Skydda fjäderfä mot fågelinfluensa, håll fåglarna inomhus

På Åland har påträffats fågelinfluensa av typ H5. Jord- och skogsbruksministeriet förordnar genom en förordning att fjäderfä ska hållas under ett skydd som förhindrar kontakt med vilda fåglar. För att förhindra spridning av viruset ska fjäderfä hållas skyddade mot vilda fåglar under tiden 1.12 - 31.5.  Enligt de tidigare bestämmelserna ska fjäderfä hållas inomhus 1.3 - 31.5, men på grund av...

Evira: Fågelinfluensa har konstaterats på Åland – typbestämningen av viruset ännu inte slutförd

Fågelinfluensa har konstaterats på Åland – typbestämningen av viruset ännu inte slutfördI viggar som påträffats döda på Åland har i undersökningar konstaterats fågelinfluensa av typen H5. Livsmedelssäkerhetsverket Evira fortsätter arbetet med att noggrannare bestämma virusets typ. I fortsatta undersökningar klarnar det om det rör sig om ett fågelinfluensavirus av den högpatogena typen H5N8 som spritt sig i Europa.  I områdena Lemland...

Luke: Näst minsta spannmålsskörden på 2000-talet

Liksom i fjol uppgår spannmålsskörden 2016 till närmare 3,5 miljarder kilo. På 2000-talet har skörden varit under 3,5 miljarder kilo endast 2010. Rapsskörden är den historiskt största, potatis- och sockerbetsskörden är genomsnittlig.Spannmålsskörden på 3,5 miljarder kilo består främst av våra viktigaste foderspannmål, korn (1,6 miljarder kilo) och havre (1,0 miljarder kilo). Skörden var i nivå med fjolåret. Skörden av vete,...

Lantbrukets säkerhetstävling söker innovationer som främjar säkerheten i lantbruket

Enligt statistiken har olycksfallen i lantbruket minskat under de senaste åren, men ändå är lantbruket fortfarande en av de farligaste branscherna vad beträffar hälso- och olycksfallsriskerna. De olycksfall som inträffar i lantbruket är också allvarligare än arbetsolycksfallen i genomsnitt. I fjol inträffade det ca 4 000 olycksfall och många av dem hade kunnat undvikas. Lantbrukets säkerhetstävling ordnas nu för andra gången....

JSM: Lagar som hjälper gårdsbruksenheter i tillfälliga ekonomiska svårigheter

Lagen om statsborgen för gårdsbruksenheter under åren 2016 och 2017 träder i kraft i dag den 16 november 2016. Samtidigt träder i kraft två ändrade lagar som ökar antalet år för uppskov med betalningen av investeringsstödslån med tre år upp till sammanlagt åtta år.Borgen kan beviljas för lån som kreditgivaren beviljar en lantbruksföretagare för att förbättra likviditeten i den produktionsverksamhet...