Mavi: Tidtabellen för betalning av jordbrukarstöd våren 2017 har publicerats

Landsbygdsverket har publicerat betalningstidtabellen för jordbrukarstöd våren 2017. Av stöden som sökts år 2016 betalas cirka 200 miljoner euro ut under vårens lopp. Summan utgör ungefär 12 % av det totala stödbeloppet.Andelen stöd som betalas våren 2017 är mindre än våren 2016, eftersom det går att betala större andelar av 2016 års stöd redan på ansökningsårets sida. Alla EU:s hel-...

​JSM: Nya riktlinjer för Forststyrelsen

Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet har tillsammans berett ett förslag till Forststyrelsens nya ägarpolitiska riktlinjer fram till 2020. Finanspolitiska ministerutskottet behandlade riktlinjerna vid sitt sammanträde den 25 oktober 2016. Resultatmålet för affärsverksamheten fortsättningsvis krävandeEnligt riktlinjerna ska avkastningsprocenten på placerat kapital ha höjts till 4,6 procent senast 2020. Detta motsvarar med den nuvarande balansstrukturen ett intäktsföringsmål på ca 120 miljoner euro. För...

JSM: Kampanjen Ta det lugnt påminner om miljövänliga val

Miljökonsekvenserna av våra matvanor är betydande – en femtedel av de klimatkonsekvenser och hela 40 procent av de övriga miljökonsekvenserna som beror på vår konsumtion orsakas av mat. Var och en av oss kan påverka vår egen miljöbelastning genom våra matvanor. Det krävs ingen omfattande matrevolution för att övergå till mera miljövänliga matvanor, påminner jord- och skogsbruksministeriets och Naturresursinstitutets konsumentkampanj...

JSM: Helhetsbedömningen av Landsbygdsverket är klar

Enligt en extern helhetsbedömning som jord- och skogsbruksministeriet låtit göra av Landsbygdsverket klarar sig verket bra i en europeisk jämförelse i sin uppgift som utbetalande myndighet, alltså som administratör av EU-stöd. Enligt bedömningen har Landsbygdsverket fullgjort alla sina nationellt lagstadgade uppgifter. De stöd som EU anvisat Finland har utnyttjats så gott som fullt ut. Däremot har Landsbygdsverket i inte alla...

JSM: Export av havregryn från Finland till Kina inleds

Kinas myndighet för kvalitetskontroll och karantänfrågor AQSIQ, som fastställer villkoren för livsmedelsimport, har godkänt att finländska havregryn exporteras till den kinesiska marknaden. De ändrade importvillkoren tillämpas från och med den 19 oktober 2016 på de havrepartier som avsänds från Finland.AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) publicerade den 19 oktober ett webbmeddelande om ändrade importvillkor för havre som...

Mavi: Besluten om upphävande av överlopps stödrättigheter postas till markägarna

Under de närmaste dagarna postas besluten om upphävandet av överlopps stödrättigheter till markägarna. I våras postades beslut om upphävande av överlopps stödrättigheter till jordbrukarna och i höst är det markägarnas tur. Upphävandet av överlopps stödrättigheter beror på att man inom EU övergick till den nya programperiodens stödsystem år 2015.Stödrättigheterna begränsar hur mycket EU-helfinansierade direktstöd som kan betalas till gården, dvs....

JSM: Arbetet med anpassningsstöd till mjölkproducenter går vidare - förordning sänd på remiss

Under hösten har regeringen planerat flera åtgärder för att förbättra gårdarnas situation. Ett led i denna uppsättning åtgärder är det program för extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter som jord- och skogsbruksministeriet tagit fram utifrån besluten på EU-nivå. Stödet uppgår sammanlagt till 15 miljoner euro. Hälften av summan är direkta krispengar från EU, hälften nationella medel. Stödets syfte är att på frivillig...

Mavi: Stöd för minskad mjölkproduktion för november-januari betalas inte till fullt belopp till de sökande

Vid den ansökningsomgång som slutade 12.10.2016 söktes stöd för att minska mjölkproduktionen med cirka 97,9 miljoner mjölkliter inom hela EU. Mjölkgårdarnas ansökta minskning för perioden 1.11.2016 - 31.1.2017 översteg den finansiering om 150 miljoner euro som EU reserverat för stödet. Efter avslutad ansökningsomgång meddelade kommissionen att ungefär 12,5 procent av den ansökta minskningen av  mjölkproduktionen har rätt till stöd. Av...