JSM: EU-kommissionen frågar om erfarenheter av förgröningsstödet

EU-kommissionen har inlett ett offentligt samråd om erfarenheterna från det första året då förgröningsstöd tillämpats. Sista svarsdag är den 8 mars 2016.Kommissionen kommer att utnyttja resultaten från samrådet vid utvärderingen av verkställandet av förgröningsstödet och vid utarbetandet av förslag till förenkling av EU-rättsakterna om förgröningsstöd. I sommar väntas kommissionen lämna sitt förslag till ändring av förordningen. Förgröningsstödet är ett jordbrukarstöd...

Evira: Anmälningar till djurregistret ska göras i tid

Från år 2016 ges varning till gårdarna lättare än tidigare, om anmälningar till registren om händelser som rör nötkreatur, får och getter görs för sent. Livsmedelssäkerhetsverket Evira påpekar att om motsvarande brister upprepas under högst tre år i följd minskas de stöd som betalas till gården.  Kravet att anmäla djurhändelser till registren i tid är inte nytt och anmälningstidernas längd har...

MM: Gröna året inleds – temat hållbart landskap inbegriper även stadsodling och närproducerad mat

SLC - Bild For Mediebruk Landskapsvard I Skargardshavets Nationalpark Beskuren
Landskapsvård i Skärgårdshavets nationalpark © Tapio Heikkilä

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen öppnade i dag det riksomfattande Gröna året 2016 i Jyväskylä. Huvudtemat för året är Hållbart finländskt landskap, och underteman bl.a. stadsodling och närproducerad mat. Gröna året är ett temaår som miljöministeriet har utlyst i syfte att inspirera enskilda människor, sammanslutningar, organisationer och företag att agera för en bättre och trivsammare livsmiljö. Året kan uppmärksammas på många...

Luke: Dubbelt så mycket råg ut på marknaden

SLC - Luke Inkop Av Spannmal Fran Gardarna 2015

Enligt Naturresursinstitutets färska statistiköversikt sålde gårdarna under fjolåret 2,1 miljarder kilo spannmål. På marknaden fanns 83 miljoner kilo inhemsk råg, vilket är dubbelt så mycket som året innan. Livsmedelsindustrin använde 91 miljoner kilo inhemsk och utländsk råg, fyra miljoner kilo mer än året innan.År 2015 sålde gårdarna cirka hälften av den spannmål som skördats på åkrarna i Finland till spannmålsförmedlare...

Luke: Ovanligt lite matpotatis i lager

De utmanande väderförhållandena och kölden vid skörden sommaren 2015 innebar mindre lager matpotatis än normalt. Mat- och matindustripotatislagren har minskat från 173 miljoner kilo i mitten av oktober till 87 miljoner kilo i mitten av januari. Senaste gången så här lite potatis fanns i lagren var januari 2013.I mitten av januari fanns 69 miljoner kilo matpotatis lagrad och totalt 173...

Luke: Jordbrukens risker under kontroll med skicklig ledning och riskhantering

Jordbruksföretagarna möter i sitt arbete olika säkerhetsrisker, som kan störa företagens dagliga arbete och äventyra jordbruksföretagets fortsatta verksamhet. I en doktorsavhandling som granskas på Aalto-universitetet 11.2. undersöks jordbrukets risker och presenteras förslag på sätt att hantera dem bättre än för närvarande. Enligt en enkät till jordbruken hör till exempel beroende av gårdens nyckelperson, brandrisker, maskinhaverier, en stor åkerareal och ansträngande arbete...

Mavi: EU-finansierade program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder får dela på 111 miljoner

Ansökan som gäller förslag till EU-finansierade program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder har öppnats och pågår till den 28 april. Det EU-finansierade systemet för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter erbjuder nya möjligheter i synnerhet för dem som exporterar jordbruksprodukter. Ett bredare produktsortiment och synlighet för produktursprung och varumärken sporrar de sökande att genomföra EU-finansierade program också på den inre...

Evira: Kött och slaktkroppar från vildsvin får inte införas från estniska fastlandet

Livsmedelssäkerhetsverket Evira påminner om att slaktkroppar, kött eller köttprodukter från vildsvin inte får införas till Finland från estniska fastlandet. I början av februari 2016 beslagtog finska tullen två fällda vildsvin i bilen till en jägare som kommit med båt från Estland. Även om vildsvinen enligt hälsointygen inte bar på afrikansk svinpest, levererades de till bortskaffning.  På grund av att afrikansk svinpest...