Mavi: Jordbrukarstöd går att söka ända till 15.6

I vår får jordbrukarna längre tid på sig att ansöka om jordbrukarstöd. Den samlade stödansökan är öppen till 15.6.2016. På samma gång förenklas stödansökan, eftersom skedet för anmälan om ändring av såningsarealer och ändringsblankett 117 slopas.Landsbygdsverket har som mål att öppna årets samlade stödansökan i mitten av april. Eftersom det inte längre finns något fristående skede för ändring av såningsarealer...

Evira: Oiva smilar också inom livsmedelsindustrin

Hur systemet Oiva som Livsmedelssäkerhetsverket Evira koordinerar lämpar sig för livsmedelsindustrin prövades i cirka 2300 företag år 2015. Merparten av företagen som deltog erhöll det bästa resultatet dvs. ett smilande resultat. Oivarapporter om livsmedelsindustrin offentliggörs allt efter som kontroller görs år 2016.  Under året 2015 inhämtades erfarenheter av hur systemet Oiva lämpar sig till exempel för sötsaksfabriker, bagerier, kvarnar, slakterier och...

STATSRÅDET: Rapport: Fart på bioekonomin genom ändringar i lagstiftningen

En hållbar bioekonomisk tillväxt kan i betydande mån stödjas genom ändringar i den nationella lagstiftningen. Många sektorer inom bioekonomin kan också stärkas enbart genom förändrad administrativ praxis. Detta konstateras i en rapport från projektet Främjande av bioekonomin genom reglering (på finska ”Sääntelystä biotalouden edistäjä”). Rapporten, som publicerades 28.1, har utarbetats av ett brett forskarkonsortium lett av företaget Linnunmaa Oy, som...

Mavi: Utbetalning av jordbrukarstöd fortgår i februari

Landsbygdsverket gör sig redo att fortsätta att betala ut jordbrukarstöd för år 2015. Näst i tur står den första posten av bidraget för jordbruksgrödor samt av vissa miljöavtal för programperioden 2014–2020.  Avtalen i fråga är skötsel av våtmarker och skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet. De här jordbrukarstöden börjar betalas ut i slutet av februari, liksom också den andra...

JSM: Nationella stöd 2016 fastställda

Regeringen tog i dag beslut om de viktigaste nationella stöden till jordbruket och trädgårdsodlingen 2016. Till de stöd som regeringen nu fastställde hör nordligt stöd, nationellt stöd till Södra Finland och nationellt stöd för sockerbeta. Totalt uppgår stöden till ca 322 miljoner euro år 2016. Av denna summa upptar nordligt stöd ungefär 90 procent, nationellt stöd till Södra Finland drygt åtta...

Mavi: Stödsammandragen till jordbrukarna i månadsskiftet januari–februari

Sammandragen över de jordbrukarstöd som betalats ut år 2015 blir klara i slutet av januari. I e-tjänsten Vipu ser jordbrukarna de stöd som beviljats den egna gården. Eventuella summakarenser eller återkrav har inte beaktats i de summor som syns i Viputjänsten. Landsbygdsverket postar stödsammandragen till jordbrukarna i månadsskiftet januari-februari. Av det postade sammandraget framgår också beloppen som innehållits.Närmare upplysningar:Överinspektör Hannu Hämeenniemi0295...

JSM: Bidraget för åkergrödor 2015 har fastställts

Regeringen har fastställt enhetsnivåerna för det EU-finansierade bidraget för åkergrödor 2015 som gäller proteingrödor, råg, stärkelsepotatis, sockerbeta och frilandsgrönsaker. I bidrag får betalas sammanlagt högst 13,7 miljoner euro. Jordbrukarna får bidragen i februari.  Bidraget för åkergrödor per stödområde:    Högst, miljoner euro Stödområde AB euro/ha Stödområde C euro/haproteingrödor 6,3 73,7 73,7råg 1,5 46,746,7sockerbeta 1,0 79,5 79,5stärkelsepotatis 3,7 561,5561,5frilandsgrönsaker 1,2 129,0 -    Växtsorternas enhetsstöd bestämdes...

Mavi: Anmälan om djurantal ska göras i Viputjänsten senast 15.2.2016

Uppgifterna i djurregistren (nötkreatur, svin, får, getter) ligger till grund för beviljandet av ett flertal stöd. För att få stöd också för andra djur än sådana som är införda i ett register (fjäderfä) eller för att få andra än registerdjur beaktade vid beräkningen av djurtätheten (fjäderfä, hästar, ponnyer), måste jordbrukaren göra anmälan om djurantal elektroniskt i Viputjänsten (https://vipu.mavi.fi) senast 15.2.2016....