VYR söker odlare till odlararbetsgrupp

Är du intresserad av din spannmålsgårds framtid, lönsamhet och hur spannmålsmarknaden fungerar? Är du villig att vara med och lösa de utmaningar som finns kring lönsamhet tillsammans med spannmålssektorns andra aktörer? Då ska du söka med i VYR:s odlararbetsgrupp senast den 28.2.  Spannmålsbranschens samarbetsgrupp VYR  r.f. har som målsättning att tillsammans med de bästa sakkunniga söka lösningar som spannmålsgårdarna konkret kan ha nytta...

JSM: Årets första möte för rådet för jordbruk och fiske nästa vecka

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder för första gången under Nederländernas period i Bryssel den 15 februari 2016. Finland representeras i rådet av jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Vid mötet presenteras en bakgrundspromemoria om djurens välbefinnande. Bakgrundspromemorian har utarbetats av Tyskland, Sverige, Danmark och Nederländerna. Finland understöder initiativet enligt vilket kommissionen inrättar ett forum som omfattar hela EU och som koncentrerar...

Luke: Äggproduktionen större än på tjugo år

Mjölk-, kött- och äggproduktionen ökade under fjolåret. Produktionen av ägg ökade med sju procent jämfört med året innan och var den största sedan 1995. Mängden mjölk som togs emot av mejerierna ökade med ett par procent. Enligt preliminära uppgifter producerades drygt 396 miljoner kilo kött, vilket är tre procent mer än året innan. De preliminära uppgifterna kommer från Naturresursinstitutets (Lukes)...

JSM: Det lagstadgade skogsstödet uppgår till 55,23 miljoner euro 2016

Staten stöder skogsägarnas skogsvårds- och grundförbättringsarbeten enligt lagstiftningen om stöd för hållbart skogsbruk (Kemera-lagen) med 55,23 miljoner euro 2016. Målet är att främja en hållbar skötsel och användning av skogarna. Stöden till privata skogsägare beviljas av Finlands skogscentral. Anslaget kan användas till att finansiera vård av ungskog och tidig vård av plantbestånd (91 600 hektar), bekämpning av rotticka (82 430 hektar), vitaliseringsgödsling...

Mavi: Överlopps stödrättigheter slopas

De stödberättigande hektaren på gårdarna i Finland har jämförts med de stödrättigheterna som gårdarna innehar. Jämförelsen hänger samman med att stödsystemen i fjol omarbetades. De överlopps stödrättigheterna upphävs på gårdar som har fler stödrättigheter än stödberättigande hektar. Upphävandet berör såväl aktiva jordbrukare som markägare.Med hjälp av stödrättigheterna fastställs det på vilken grund gården får direktstöd som EU finansierar i sin...

JSM: EU-kommissionen frågar om erfarenheter av förgröningsstödet

EU-kommissionen har inlett ett offentligt samråd om erfarenheterna från det första året då förgröningsstöd tillämpats. Sista svarsdag är den 8 mars 2016.Kommissionen kommer att utnyttja resultaten från samrådet vid utvärderingen av verkställandet av förgröningsstödet och vid utarbetandet av förslag till förenkling av EU-rättsakterna om förgröningsstöd. I sommar väntas kommissionen lämna sitt förslag till ändring av förordningen. Förgröningsstödet är ett jordbrukarstöd...

Evira: Anmälningar till djurregistret ska göras i tid

Från år 2016 ges varning till gårdarna lättare än tidigare, om anmälningar till registren om händelser som rör nötkreatur, får och getter görs för sent. Livsmedelssäkerhetsverket Evira påpekar att om motsvarande brister upprepas under högst tre år i följd minskas de stöd som betalas till gården.  Kravet att anmäla djurhändelser till registren i tid är inte nytt och anmälningstidernas längd har...

MM: Gröna året inleds – temat hållbart landskap inbegriper även stadsodling och närproducerad mat

SLC - Bild For Mediebruk Landskapsvard I Skargardshavets Nationalpark Beskuren
Landskapsvård i Skärgårdshavets nationalpark © Tapio Heikkilä

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen öppnade i dag det riksomfattande Gröna året 2016 i Jyväskylä. Huvudtemat för året är Hållbart finländskt landskap, och underteman bl.a. stadsodling och närproducerad mat. Gröna året är ett temaår som miljöministeriet har utlyst i syfte att inspirera enskilda människor, sammanslutningar, organisationer och företag att agera för en bättre och trivsammare livsmiljö. Året kan uppmärksammas på många...