SLC: Finländskt kött är hållbart och klimatsmart!

Det har stor betydelse för miljö och klimat hur det kött som vi äter är producerat. Finländsk mat och kött har överlag många fördelar både gällande renhet, hållbarhet och ansvarsfull produktion slår Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. fast.  – Det är skillnad på kött och kött. Från SLC ger vi det här enkla rådet till konsumenter som vill göra hållbara matval:...

Madelene Lindqvist t.f. verksamhetsledare för ÖSP

SLC - Madelene Lindqvist

Agrolog Madelene Lindqvist, 28, blir ny verksamhetsledare för Österbottens svenska producentförbund ÖSP r.f. från och med den 1 mars. Lindqvist vikarierar Jan-Ove Nyman, som beviljats tjänstledighet för att jobba med sina företagarplaner inom biogas.  Lindqvist har efter sin agrologexamen jobbat drygt ett år som landsbygdssekreterare vid Pedersöre kommun och därefter som mjölkgårdsrådgivare vid ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap. I dessa tjänster har...

ÖSP: Upp till bevis S-gruppen - rör inte producentpriserna!

Upp till bevis S-gruppen - rör inte producentpriserna!S-gruppens billighetskampanj har tagits emot med stor oro bland jordbrukarleden. - Producenterna är mycket oroliga över de stora prissänkningarna, speciellt på grönsakssidan, konstaterar ÖSP:s förbundsordförande Tomas Långgård.Producentorganisationerna kommer att följa upp handelns agerande och producentprisens utveckling. Handeln har lovat ta sänkningen från deras egna marginaler och ÖSP utgår från att handeln håller sitt löfte....

Resolution från ÖSP:s höstmöte 12.12.2016

Jordbruket i Finland är mitt i den svåraste lönsamhetskrisen under vår tid som EU-medlem. Vi är tacksamma för det stöd och sympati som konsumenterna visar. Majoriteten av all mat distribueras via den traditionella handeln, ÖSP kräver nu att handeln och industrin ska förse sina slutprodukter med sådana förpacknings-märkningar så att det är lätt för konsumenterna att välja inhemska varor och...

Uttalande från ÖSP:s höstmöte: Jordbrukarna oroade för svenskspråkig service

Uttalande från ÖSP:s höstmöte 12.12.2016 ÖSP:s höstmöte ser med stor oro på hur regeringen behandlar de språkliga rättigheterna i den första delen av social- och hälsovårdsreformen, lagen om jourförordningen. De nuvarande regeringspartierna tillmäter inte grundlagens stadganden om rätten till service på sitt eget språk speciellt stor betydelse. Hela processen från lagberedning till behandling i riksdagen är under all kritik. Uppenbart felaktiga...

Resolution från SLC:s fullmäktige: Varför stöder inte politiska beslut den inhemska matproduktionen?

Resolution från Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:s förbundsfullmäktiges höstmöte 2016: SLC:s fullmäktige: Varför stöder inte politiska beslut den inhemska matproduktionen? Trots traktormarschen i mars är läget ännu mycket kärvt på gårdarna. De krislösningar som regeringen riktat till jordbruket är viktiga, men fungerar närmast som första hjälp. Nu måste det långsiktiga arbetet fortsätta med att förbättra jordbruksprodukternas marknadspriser, att hitta nya exportmarknader och att...

Thölix och Falck fortsätter leda SLC

På SLC:s förbundsfullmäktiges ordinarie höstmöte i Vanda förrättades idag stadgeenliga personval. Till grund för personvalen låg en enhällig valberedning. Till ordförande för förbundsfullmäktige för 2017 återvalde Stefan Thölix från Korsholm. Till första vice ordförande återvaldes Anders Rosengren från Borgå och till ny andra vice ordförande invaldes Nicklas Mörn (NY!) från Saltvik. Holger Falck från Sibbo återvaldes till SLC:s centralförbundsordförande, och därmed...

SLC:s fullmäktigeordförande Stefan Thölix hälsningstal på fullmäktiges höstmöte 1.12.2016 kl. 10.30 i Vanda

SLC - Stefan Tholix Oppning

Värderade medlemmar i SLC:s förbundsfullmäktige Under flera års tid har Finlands jordbruk verkat under ekonomiskt pressade förhållanden. Under innevarande år har lönsamheten sjunkit till så låga nivåer, att en fortsatt inhemsk matproduktion är allvarligt hotad. De bidragande orsakerna är flera, nedåtgående stödnivåer, stigande kostnader förenade med ökande byråkrati, och framförallt priset på våra produkter. Dessa har i dagsläget nått sådan billighet,...