SLC: Broiler från Finland om antibiotikan ska bita

Välj broiler och kött från Finland eller övriga Norden om du vill att en antibiotikakur ska bita på dina sjukdomar även i framtiden. Så kommenterar Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC den rapport som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) idag publicerade. Rapporten bekräftar att antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot människors hälsa eftersom den minskar möjligheterna att...

​SLC: Använd de redskap som finns för att snabbt tackla vargproblemen

De problemsituationer där vargarna på ett osunt sätt har börjat röra sig nära bebyggelse, på gårdsmiljöer och husdjursgårdar, och har slutat vara rädda för människor är ett problem som oroar många på landsbygden.  – Befolkningens oro måste tas på allvar och människor måste få tillbaka tilltron till myndigheternas åtgärder för att hantera vargstammen, sade ordförande Mats Nylund när en delegation från...

SLC polisanmäler osakliga massutskick

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) har idag gjort en utredningsbegäran till polisen. SLC vill att polisen utreder om Bo-Göran Lillandt gjort sig skyldig till brott. Bo-Göran Lillandt har under flera månaders tid skickat hundratals e-post med, enligt honom själv, totalt upp till 1 200 mottagare där han kritiserat SLC och SLC:s medlemsförbund Österbottens svenska producentförbund ÖSP samt gjort personangrepp mot organisationens...

SLC: Inrättandet av livsmedelsombudsman viktigt steg framåt för finländska livsmedelsmarknaden

Den av jord- och skogsbruksministeriet tillsatta arbetsgruppen som haft till uppgift att bereda lagstiftning om livsmedelsmarknaden föreslår att det i Finland inrättas en livsmedelsombudsman från och med ingången av 2019. – Arbetsgruppens förslag att det inrättas en ombudsman, som har till uppgift att följa med och övervaka livsmedelskedjans funktion, och som kan ingripa i oegentligheter är ett viktigt steg framåt i...

EU och Finland beviljar finländska jordbrukarna skördeskadeersättningar

SLC - Havre Regndroppe Mw

EU och Finland har hörsammat det finländska jordbrukets svåra ekonomiska situation som ytterligare förvärrats till följd av den exceptionellt regniga hösten. De skördeskador som drabbat det finländska jordbruket beräknas uppgå till långt över hundra miljoner euro. Dessutom tyngs det finländska jordbruket från tidigare av en allvarlig lönsamhetskris. Förutom att EU-kommissionen har beviljat 1,08 miljoner euro för att kompensera en del av...

Resolution från ÖSP:s höstmöte

I den österbottniska och finländska myllan växer världens renaste mat. Finländska produkter är fria från hormoner och antibiotika, grisarna har knorren kvar. Lagstiftningen i Finland är strängare än i de flesta andra länder. Producenterna i Finland producerar trygga, spårbara livsmedel av högsta kvalitet, men erhåller Europas lägsta producentpriser. Skall Finland fortsättningsvis ha en matproduktion måste bönderna ha en berättigad inkomst...

ÖSP: Tomas Långgård fortsätter leda Österbottens svenska producentförbund r.f.

SLC - Tomas Langgard Ml Liten

ÖSP har idag den 18.12.2017 på sitt höstmöte i Vörå återvalt Tomas Långgård (Malax) enhälligt till förbundets ordförande för år 2018 och Niclas Sjöskog (Purmo) fortsätter som förbundets viceordförande. De styrelseledamöter som var i tur att avgå återvaldes för en ny treårig mandatperiod. Johanna Nyman (Kvevlax) med ersättare Eivor Finne (Solf) och Bjarne Mara (Korsholms södra) med ersättare Kjell Nyström (Malax). Johanna...

SLC: EU:s jordbrukspolitik berör alla finländare

SLC - 2017 11 28 13 51 50 2
Holger Falck på SLC:s fullmäktigemöte 28.11.2017. Foto: Mia Wikström

EU:s jordbrukspolitik är något som berör alla finländare, varje dag. Detta är något som EU-kommissionen noterbart lyft fram i sitt inledande förslag till den kommande gemensamma jordbrukspolitiken CAP, konstaterar SLC:s ordförande Holger Falck.  – Tyvärr kritiseras Finlands och EU:s jordbrukspolitik alltför lättvindigt i den allmänna debatten, säger Falck.Han välkomnar kommissionens linjering att ge medlemsländerna mer flexibilitet att utforma en jordbrukspolitik som...