ÖSP: Madelene Lindqvist vald till ÖSPs ordinarie verksamhetsledare

Fullmäktige vid Österbottens svenska producentförbund (ÖSP) har idag på ordinarie vårmöte enhälligt anställt Madelene Lindqvist, 29, till ordinarie verksamhetsledare. Lindqvist har fungerat som t.f. verksamhetsledare sedan den 1.3.2017.  Lindqvist är hemma från en mjölkgård i Purmo och är nu bosatt i Oravais på en gård med svinproduktion. Lindqvist håller på att avsluta sina agronomstudier och har sedan tidigare en agrologexamen.  För mera...

​SLC Nyland: Smidiga åtgärdstillstånd i enlighet med nationella skogsstrategin

SLC - Skogsenergi

Det är oroväckande att föreningen Raseborgs Natur vill gå emot den allmänna utvecklingen gällande smidigare tillstånd för miljöåtgärder på planeområden. Det anser SLC Nyland med anledning av den debatt som pågår om trädfällning i Raseborg.  – Det är A och O att man i markplaneringen kan minska byråkratin och få smidigare förfaranden. Detta är möjligt genom att exempelvis förenkla tillstånd för...

​SLC vill se landsbygdsnämnder i de nya landskapen

SLC vill att det tillsätts landsbygdsnämnder i de kommande landskapen för att trygga det demokratiska inflytandet i landsbygdens och landsbygdsnäringarnas viktiga frågor.Beräkningarna visar att makten i de nya landskapen kommer att koncentreras till städerna. Trots att landsbygdens frågor är avgörande för landsbygdsbefolkningens liv och leverne riskerar frågorna att hamna i periferin i den nya förvaltningsnivån.   – Landsbygdsnäringarna behöver ett sakkunnigorgan...

SLC: Broiler från Finland om antibiotikan ska bita

Välj broiler och kött från Finland eller övriga Norden om du vill att en antibiotikakur ska bita på dina sjukdomar även i framtiden. Så kommenterar Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC den rapport som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) och EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) idag publicerade. Rapporten bekräftar att antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot människors hälsa eftersom den minskar möjligheterna att...

​SLC: Använd de redskap som finns för att snabbt tackla vargproblemen

De problemsituationer där vargarna på ett osunt sätt har börjat röra sig nära bebyggelse, på gårdsmiljöer och husdjursgårdar, och har slutat vara rädda för människor är ett problem som oroar många på landsbygden.  – Befolkningens oro måste tas på allvar och människor måste få tillbaka tilltron till myndigheternas åtgärder för att hantera vargstammen, sade ordförande Mats Nylund när en delegation från...

SLC polisanmäler osakliga massutskick

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) har idag gjort en utredningsbegäran till polisen. SLC vill att polisen utreder om Bo-Göran Lillandt gjort sig skyldig till brott. Bo-Göran Lillandt har under flera månaders tid skickat hundratals e-post med, enligt honom själv, totalt upp till 1 200 mottagare där han kritiserat SLC och SLC:s medlemsförbund Österbottens svenska producentförbund ÖSP samt gjort personangrepp mot organisationens...

SLC: Inrättandet av livsmedelsombudsman viktigt steg framåt för finländska livsmedelsmarknaden

Den av jord- och skogsbruksministeriet tillsatta arbetsgruppen som haft till uppgift att bereda lagstiftning om livsmedelsmarknaden föreslår att det i Finland inrättas en livsmedelsombudsman från och med ingången av 2019. – Arbetsgruppens förslag att det inrättas en ombudsman, som har till uppgift att följa med och övervaka livsmedelskedjans funktion, och som kan ingripa i oegentligheter är ett viktigt steg framåt i...

EU och Finland beviljar finländska jordbrukarna skördeskadeersättningar

SLC - Havre Regndroppe Mw

EU och Finland har hörsammat det finländska jordbrukets svåra ekonomiska situation som ytterligare förvärrats till följd av den exceptionellt regniga hösten. De skördeskador som drabbat det finländska jordbruket beräknas uppgå till långt över hundra miljoner euro. Dessutom tyngs det finländska jordbruket från tidigare av en allvarlig lönsamhetskris. Förutom att EU-kommissionen har beviljat 1,08 miljoner euro för att kompensera en del av...