ÖSP: Utlåtande över utkast om regeringens förordning över anmälningspliktiga djurstall

MILJÖMINISTERIET Hänvisning: Dnr VN/1814/2018 UTLÅTANDE ÖVER UTKAST OM REGERINGENS FÖRORDNING ÖVER ANMÄLNINGSPLIKTIGA DJURSTALL LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ILMOITUKSENVARAISISTA ELÄINSUOJISTA  Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) framför följande gällande miljöministeriets utkast och gjorda konsekvensbedömningar. Målet att lätta upp den byråkratiska processen gällande miljötillstånd är välkommet och ett steg i rätt riktning. Det finns dock en del punkter i utkastet som medför att byråkratin...

Utlåtande över utkastet till regeringens förordning över anmälningspliktiga djurstall

Miljöministerietkirjaamo(at)ym.fiDiarienummer: VN/1814/2018   Utlåtande över utkastet till regeringens förordning över anmälningspliktiga djurstall(Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ilmoituksenvaraisista eläinsuojista) Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC framför följande kommentarer över utkastet och de konsekvensbedömningar som har gjorts: SLC stöder det grundläggande syftet att bibehålla en god miljöskyddsnivå samtidigt som tillståndsförfarandet vid byggandet av djurstall görs smidigare och mer kostnadseffektivt. I den aktuella nya förordningen är tanken...

Utlåtande om utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelningsgrunderna för statsunderstöd till jaktvårdsföreningarna

Jord- och skogsbruksministerietDnr 1231/01.03/2018SLC har bekantat sig med utkastet till jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelningsgrunderna för statsunderstöd till jaktvårdsföreningarna och framför följande. 1) 35 procent i förhållande till jaktvårdsföreningarnas medlemsantal SLC anser att man utöver medlemsantalet borde beakta även jaktvårdsföreningens jaktbara markareal. Övrigt SLC anser dessutom att man vid fördelningen av understödet på något vis...

Utlåtande om utkast till Statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan för höstterminen 2018

Jord- och skogsbruksministerietkirjaamo@mmm.fiDnr 831/01.02/2018 UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM STÖD TILL UTDELNING I SKOLAN FÖRHÖSTTERMINEN 2018 SLC har bekantat sig med utkastet till förordningen och önskar framföra följande:SLC vill lyfta fram problematiken med att främja åtgången av ekologiskt producerade varor medhjälp av stödet till utdelning i skolor. Eftersom de reserverade medlena är begränsade får denhögre stödnivån för ekologiskt producerande varor...

Utlåtande om utkast till Statsrådets förordning om ändring av 4 § i förordningen om skogsvårdsföreningar

Jord- och skogsbruksministerietDnr 686/01.02/2018  Utlåtande om utkast till Statsrådets förordning om ändring av 4 § i förordningen om skogsvårdsföreningar SLC har bekantat sig med utkastet till Statsrådets förordning om ändring av 4 § i förordningen om skogsvårdsföreningar och har ingenting att anmärka angående utkastet. SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F. Jonas Laxåback                     Stefan Borgmanverksamhetsledare             ...

Utlåtande om utkastet till livsmedelsmarknadslag

Jord- och skogsbruksministerietkirjaamo@mmm.fi Utlåtande om utkastet till livmedelsmarknadslag (Dnr 1568/01.01/2017)AllmäntSvenska lantbruksproducenternas centralförbund konstaterar att det finns ett stort behov av en livsmedelsmarknadslag och där tillhörande ombud. Finland har en väldigt hög koncentrering då det gäller dagligvaruhandeln. Två aktörer har en betydande andel av marknaden. Sedan har Finland också hört till en av de få EU-länder som inte haft en tydlig lagstiftning som...

Utlåtande om Kemeraförordning

Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fi 580/01.02/2018 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV STATSRÅDETS FÖRORDNING OM FINANSIERING AV HÅLLBART SKOGSBRUK  SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk och har ingenting att anmärka angående utkastet. SLC anser att ändringen är bra, då den troligen bidrar till en ökad...

ÖSP: Utlåtande om ersättningsnivåer på rovdjursskador

Jord- och skogsbruksministerietkirjaamo@mmm.fi Dnr 546/01.03/2018 UTLÅTANDE OM JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM DE VERKLIGA VÄRDENSOM TILLÄMPAS VID ERSÄTTNING FÖR SKADOR PÅ DJUR Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) framför följande angående JSM:s förslag tillersättningsnivåer för skador på produktionsdjur.Med den växande rovdjursstammen har risken för rovdjursskador på produktionsdjur till inkommandebetesperiod ökat markant. Om ett rovdjur skadar eller dödar ett produktionsdjur borde hela skadanersättas. Rovdjurspolitiken bör...