Utlåtande om anvisningar om korrigerande åtgärder inom kontrollen av ekologisk produktion

Evirakirjaamo@evira.fi Hänvisning: Evira/1479/0400/2017 Utlåtande om anvisningar om korrigerande åtgärder inom kontrollen av ekologisk produktion  SLC har tagit del av anvisningarna och framför följande: Målsättningen med anvisningen och åtgärdstabellerna, som i första hand är uppgjorda för myndigheterna som sköter ekokontrollen under Eviras styrning, är att förtydliga och förenhetliga kontrollåtgärderna och de begrepp som används.  SLC tar inte närmare ställning till detaljinnehållet i anvisningarna, men ser målsättningen...

Utlåtande om allmänna anvisningar om ekokontrollen

Evirakirjaamo@evira.fi Hänvisning: Evira/1454/0400/2017 Utlåtande om allmänna anvisningar om ekokontrollen SLC har bekantat sig med anvisningarna och framför följande:Målsättningen med anvisningen, som är en uppdatering av tidigare anvisning, är att förtydliga och förenhetliga instruktioner i anslutning till ekokontrollen. SLC konstaterar att det finns ett uppenbart behov för detta, för att garantera en jämlik och rättvis behandling. För att man skall uppnå målsättningen att öka...

Utlåtande över proposition till ändringar av markanvändnings- och byggförordningen

MiljöministerietYM09:00/2017Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition till ändringar av markanvändnings- och byggförordningen samt utkast till förordning gällande MKBSvenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har tagit del av utkasten och konstaterar att förändringarna dels sammanhänger med de i EU-direktivet gällande miljökonsekvensbedömning förutsatta kraven, och dels med en utökad digitaliserad och elektronisk informationsspridning.SLC har inga innehållskommentarer på dessa förändringar.SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND r.f.Rikard Korkman  ...

Utlåtande över utkastet till lagen om enskilda vägar

KommunikationsministerietLVM082:00/2015 Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över lagen om enskilda vägar och vissa till den hörande lagar Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC framför följande kommentarer över utkastet:Lagen om enskilda vägar är i behov av en förnyelse. Den gällande lagen är svårtydbar och det är välkommet att det finns en strävan att skapa en tydligare lag kring de enskilda vägarna. Enskilda vägar har...

Utlåtande om förordningen om stöd till utdelning i skolan hösten 2017

Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fi Dnr 323/01.02/20 UTLÅTANDE OM FÖRSLAGET TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM STÖD TILL UTDELNING I SKOLAN HÖSTEN 2017 SLC har bekantat sig med förslaget till förordning om stöd till utdelning i skolan och vill framföra följande:§ 2SLC ifrågasätter listan över stödberättigade frukter och grönsaker till den delen det gäller banan och mandariner. I kriterierna för de olika produkterna framhävs bl....

Utlåtande om förordning gällande urpsrungsmärkning av mjölk- och köttprodukter

Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETelintarviketurvallisuus@mmm.fi Dnr 1421/01.03/2016 UTLÅTANDE OM STATSRÅDETS FÖRORDNING GÄLLANDE URSPRUNGSMÄRKNING AV MJÖLK- OCH KÖTTPRODUKTER SLC har bekantat sig med förslaget till förordning om ursprungsmärkning av mjölk- och köttprodukter i livsmedel och vill framföra följande:SLC anser att förslaget till förordning om ursprungsmärkning av mjölk- och köttprodukter i livsmedel är ett steg i rätt riktning. Enligt färska utredningar är en klar och...

Utlåtande om ett utkast till förordning om växtskyddsmedel

Utlåtande1.3.2017Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fi Hänvisning: 219/01.04/2 Utlåtande om ett utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på utrustning för spridning av växtskyddsmedel samt testning och riskbedömning av spridningsutrustning SLC har bekantat sig med utkastet och framför följande:Enligt bilaga II till förordningen skall torrbetningsaggregat som monteras på såmaskiner (i såmaskinslådan) testas, låt vara första gången senast den 26 november 2026. SLC...

Utlåtande om utkast till förordning om finansiering av hållbart skogsbruk

Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 Statsrådetkirjaamo@mmm.fi289/01.02/2017Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbrukSLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk och har ingenting att anmärka angående utkastets nya § 4a och ändringen av § 9.SLC anser dock att man borde prioritera användningen av...