Utlåtande över utkastet till lagen om enskilda vägar

KommunikationsministerietLVM082:00/2015 Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över lagen om enskilda vägar och vissa till den hörande lagar Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC framför följande kommentarer över utkastet:Lagen om enskilda vägar är i behov av en förnyelse. Den gällande lagen är svårtydbar och det är välkommet att det finns en strävan att skapa en tydligare lag kring de enskilda vägarna. Enskilda vägar har...

Utlåtande om förordningen om stöd till utdelning i skolan hösten 2017

Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fi Dnr 323/01.02/20 UTLÅTANDE OM FÖRSLAGET TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM STÖD TILL UTDELNING I SKOLAN HÖSTEN 2017 SLC har bekantat sig med förslaget till förordning om stöd till utdelning i skolan och vill framföra följande:§ 2SLC ifrågasätter listan över stödberättigade frukter och grönsaker till den delen det gäller banan och mandariner. I kriterierna för de olika produkterna framhävs bl....

Utlåtande om förordning gällande urpsrungsmärkning av mjölk- och köttprodukter

Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETelintarviketurvallisuus@mmm.fi Dnr 1421/01.03/2016 UTLÅTANDE OM STATSRÅDETS FÖRORDNING GÄLLANDE URSPRUNGSMÄRKNING AV MJÖLK- OCH KÖTTPRODUKTER SLC har bekantat sig med förslaget till förordning om ursprungsmärkning av mjölk- och köttprodukter i livsmedel och vill framföra följande:SLC anser att förslaget till förordning om ursprungsmärkning av mjölk- och köttprodukter i livsmedel är ett steg i rätt riktning. Enligt färska utredningar är en klar och...

Utlåtande om ett utkast till förordning om växtskyddsmedel

Utlåtande1.3.2017Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fi Hänvisning: 219/01.04/2 Utlåtande om ett utkast till jord- och skogsbruksministeriets förordning om kraven på utrustning för spridning av växtskyddsmedel samt testning och riskbedömning av spridningsutrustning SLC har bekantat sig med utkastet och framför följande:Enligt bilaga II till förordningen skall torrbetningsaggregat som monteras på såmaskiner (i såmaskinslådan) testas, låt vara första gången senast den 26 november 2026. SLC...

Utlåtande om utkast till förordning om finansiering av hållbart skogsbruk

Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 Statsrådetkirjaamo@mmm.fi289/01.02/2017Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbrukSLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk och har ingenting att anmärka angående utkastets nya § 4a och ändringen av § 9.SLC anser dock att man borde prioritera användningen av...

Utlåtande om förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och icke-produktiva investeringar

UTLÅTANDE23.2.2017 Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fiDnr 194/01.02/2017UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ANSÖKAN OM MILJÖERSÄTTNING, KOMPENSATIONSERSÄTTNING, ERSÄTTNING FÖR EKOLOGISK PRODUKTION OCH ERSÄTTNING FÖR ICKE-PRODUKTIVA INVESTERINGAR 2017SLC har bekantat sig med utkastet och framför följande: Enligt utkastet skulle inte nya miljöförbindelser ingås i år. Detta som en följd av strama ekonomiska ramar. SLC utgår ifrån att det också detta år, i likhet med i fjol, skall vara...

Utlåtande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för mjölk- och köttdjursstallar

UTLÅTANDE1.2.2017 Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fiDnr 1905/01.03/2016UTLÅTANDE GÄLLANDE JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM BYGGNADSTEKNISKA OCH FUNKTIONELLA KRAV FÖR BYGGANDE AV MJÖLKKO- OCH KÖTTDJURSSTALLAR SOM UNDERSTÖDSSLC har bekantat sig med utkasten till förordningar och önskar framföra följande:Kalvarnas möjlighet att i kalvgömma/avdelning ostört få tillgång till grov- och kraftfoder kunde betonas. Detta har i slutändan större inverkan på både hälsa och tillväxt än antalet kalvnings-...

Utlåtande om propositionen om den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk

Utlåtande 12.1.2017 Jord- och skogsbruksministerietkirjaamo@mmm.fi MMM058:00/2016 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN MED FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV DEN TEMPORÄRA LAGEN OM FINANSIERING AV HÅLLBART SKOGSBRUK SLC har bekantat sig med utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk och har ingenting att anmärka angående utkastet. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. Stefan BorgmanSkogsexpert...