Utlåtande om ändring av jaktförordningen

Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fi Dnr. 99/01.02/2018 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV JAKTFÖRORDNINGEN  SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen och framför följande: § 5 aGenom att utöka kravet om fångstanmälan till en del sjöfågelarter ökar man byråkratin och ger ett stort ansvar till enskilda jägare som kanske inte deltar i sjöfågeljakt...

Utlåtande om ersättningsnivåer på rovdjursskador

Jord- och skogsbruksministerietDNR 546/01.03/2018 Utlåtande över jord- och skogsbruksministeriets förordning om de verkliga värden som tillämpas vid ersättning för skador på djur Svenska lantbruksproducenternas centralförbund framför följande gällande JSM:s förslag till ersättningsnivåer för skador på produktionsdjur - Att förhindra att skador på produktionsdjur uppkommer är något som jord- och skogsbruksministeriet i första hand bör eftersträva genom en rovdjurspolitik som försvårar att rovdjur attackerar...

SLC:s och MTK:s gemensamma utlåtande om sockersektorns transportstöd för 2017

LAUSUNTO21.3.2018 Dnro 24/2018Maa- ja metsätalousministeriöPL 3000023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo@mmm.fi Asia: Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2017 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta MTK ja SLC kiittävät mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta.  Tukea on perusteltu muistiossa sokerijuurikkaan tuotannon kannattavuusedellytysten turvaamisella ja Suomen ainoan sokeritehtaan raaka-aineen varmistamisella. EU:n sokerin markkinajärjestelyä muutettiin merkittävästi viime lokakuun alusta lähtien. Jo viime kesän sokerijuurikkaiden viljely tapahtui ilman tuotantokiintiöitä ja juurikkaiden vähimmäishintaa. Muutos johti voimakkaaseen tuotantoalan kasvuun...

Utlåtande om miljötillstånd

MiljöministerietDnr YM008:00/2015/2017 Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition med förslag till samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden, till lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samt till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med dem.Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. anser att en samordning av behandlingen av tillståndsansökningar som är samtidigt anhängiga är ett konkret steg i att...

SLC Nylands utlåtande om lagen till djurs välbefinnande

Jord- och skogsbruksministerietkirjaamo@mmm.fi  Utlåtande över Regeringens proposition med förslag till lag om djurs välbefinnande och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den Allmänna kommentarerGenom den föreslagna lagen skall regleringen om djurs välbefinnande revideras. Nylands svenska producentförbund NSP r.f. (SLC Nyland) välkomnar en revidering av djurskyddslagen. Vi behöver en modern och tydlig lag, där det inte tas in...

Utlåtande om lagen om djurs välbefinnande

Jord- och skogsbruksministeriet2070/01.01/2017 Utlåtande över Regeringens proposition med förslag till lag om djurs välbefinnande och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den Allmänna kommentarer Genom den föreslagna lagen skall regleringen om djurs välbefinnande revideras.  SLC företräder ca 30.000 svenskspråkiga jord- och skogsbrukare i Finland och vi är en sakkunnigorganisation vad gäller yrkesmässig produktionsdjurhållning. Vårt utlåtande har vi uppgjort i...

Utlåtande om utdelning i skolor

UTLÅTANDE30.11.2017 Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fiDnr 1804/01.02/2017 UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM STÖD TILL UTDELNING I SKOLAN FÖR VÅRTERMINEN 2018 SLC har bekantat sig med utkastet till förordningen och önskar framföra följande: SLC vill lyfta fram problematiken med att främja åtgången av ekologiskt producerade varor med hjälp av stödet för utdelning iskolor. Eftersom de reserverade medlena är begränsade får den högre stödnivån för ekologiskt producerande varor...

Utlåtande om bidrag för mjölkkor, nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2017

JORD- OCH SKOGBRUKSMINISTERIETKIRJAAMO@MMM.FI DNR 1671/01.02/2017 UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRINGAV STATSRÅDETS FÖRORDNING OM BIDRAG FÖR MJÖLKKOR OCH NÖTKREATUR,FÅR- OCH GETBIDRAG SAMT BIDRAG FÖR JORDBRUKSGRÖDOR SOM BETALAS FÖR 2017 Svenska lantbruksproducenternas centralförbund har bekantat sig med utkastet till förordning och lyfter fram följande - I och med jordbrukssektorns trängda ekonomiska situation är det skäl att utbetalningen av de produktionskopplade stöden kan verkställas...