Utlåtande om utkast till Statsrådets förordning om ändring av 4 § i förordningen om skogsvårdsföreningar

Jord- och skogsbruksministerietDnr 686/01.02/2018  Utlåtande om utkast till Statsrådets förordning om ändring av 4 § i förordningen om skogsvårdsföreningar SLC har bekantat sig med utkastet till Statsrådets förordning om ändring av 4 § i förordningen om skogsvårdsföreningar och har ingenting att anmärka angående utkastet. SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F. Jonas Laxåback                     Stefan Borgmanverksamhetsledare             ...

Utlåtande om utkastet till livsmedelsmarknadslag

Jord- och skogsbruksministerietkirjaamo@mmm.fi Utlåtande om utkastet till livmedelsmarknadslag (Dnr 1568/01.01/2017)AllmäntSvenska lantbruksproducenternas centralförbund konstaterar att det finns ett stort behov av en livsmedelsmarknadslag och där tillhörande ombud. Finland har en väldigt hög koncentrering då det gäller dagligvaruhandeln. Två aktörer har en betydande andel av marknaden. Sedan har Finland också hört till en av de få EU-länder som inte haft en tydlig lagstiftning som...

Utlåtande om Kemeraförordning

Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fi 580/01.02/2018 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV STATSRÅDETS FÖRORDNING OM FINANSIERING AV HÅLLBART SKOGSBRUK  SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk och har ingenting att anmärka angående utkastet. SLC anser att ändringen är bra, då den troligen bidrar till en ökad...

ÖSP: Utlåtande om ersättningsnivåer på rovdjursskador

Jord- och skogsbruksministerietkirjaamo@mmm.fi Dnr 546/01.03/2018 UTLÅTANDE OM JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM DE VERKLIGA VÄRDENSOM TILLÄMPAS VID ERSÄTTNING FÖR SKADOR PÅ DJUR Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) framför följande angående JSM:s förslag tillersättningsnivåer för skador på produktionsdjur.Med den växande rovdjursstammen har risken för rovdjursskador på produktionsdjur till inkommandebetesperiod ökat markant. Om ett rovdjur skadar eller dödar ett produktionsdjur borde hela skadanersättas. Rovdjurspolitiken bör...

Utlåtande om ändring av jaktförordningen

Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fi Dnr. 99/01.02/2018 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV JAKTFÖRORDNINGEN  SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning om ändring av jaktförordningen och framför följande: § 5 aGenom att utöka kravet om fångstanmälan till en del sjöfågelarter ökar man byråkratin och ger ett stort ansvar till enskilda jägare som kanske inte deltar i sjöfågeljakt...

Utlåtande om ersättningsnivåer på rovdjursskador

Jord- och skogsbruksministerietDNR 546/01.03/2018 Utlåtande över jord- och skogsbruksministeriets förordning om de verkliga värden som tillämpas vid ersättning för skador på djur Svenska lantbruksproducenternas centralförbund framför följande gällande JSM:s förslag till ersättningsnivåer för skador på produktionsdjur - Att förhindra att skador på produktionsdjur uppkommer är något som jord- och skogsbruksministeriet i första hand bör eftersträva genom en rovdjurspolitik som försvårar att rovdjur attackerar...

SLC:s och MTK:s gemensamma utlåtande om sockersektorns transportstöd för 2017

LAUSUNTO21.3.2018 Dnro 24/2018Maa- ja metsätalousministeriöPL 3000023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo@mmm.fi Asia: Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2017 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta MTK ja SLC kiittävät mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta.  Tukea on perusteltu muistiossa sokerijuurikkaan tuotannon kannattavuusedellytysten turvaamisella ja Suomen ainoan sokeritehtaan raaka-aineen varmistamisella. EU:n sokerin markkinajärjestelyä muutettiin merkittävästi viime lokakuun alusta lähtien. Jo viime kesän sokerijuurikkaiden viljely tapahtui ilman tuotantokiintiöitä ja juurikkaiden vähimmäishintaa. Muutos johti voimakkaaseen tuotantoalan kasvuun...

Utlåtande om miljötillstånd

MiljöministerietDnr YM008:00/2015/2017 Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition med förslag till samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden, till lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samt till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med dem.Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. anser att en samordning av behandlingen av tillståndsansökningar som är samtidigt anhängiga är ett konkret steg i att...