Utlåtande om utkast till förbindelsevillkor för ersättning för djurens välbefinnande

Ulla Sihtoöverinspektör med ansvar för får & getter och fjäderfänLandsbygdsverket MAVIulla.sihto@mavi.fiDnr 1370/04.04.01.01/2016UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL FÖRBINDELSEVILLKOR FÖR ERSÄTTNING FÖR DJURENS VÄLBEFINNANDESLC har bekantat sig med utkastet till förbindelsevillkor och önskar framföra följande:SLC motsätter sig förändringen gällande åtgärd 4.5 Nivåer, ramper och sittpinnar för fjäderfä. Enligt förslaget skulle foder- och vattenlinjer som är i bruk inte längre kunna användas för att uppfylla kravet...

Utlåtande om statsrådets redogörelse för livsmedelspolitik

Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fiDnr 1370/04.04.01.01/2016BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL STATSRÅDETS REDOGÖRELSE FÖR LIVSMEDELSPOLITIKSLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets redogörelse för livsmedelspolitik och önskar framföra följande:Redogörelsen är en del av den nationella livsmedelspolitiken och sätter upp riktlinjerna för de politiska målen och de centrala fokusområdena för satsningar långt in i framtiden. Målet är att förbättra produktiviteten i jordbruket baserat på...

Utlåtande om statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor, nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2016

Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fiDnr 1580/01.02/2016BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV STATSRÅDETSFÖRORDNING OM BIDRAG FÖR MJÖLKKOR OCH NÖTKREATUR, FÅR- OCH GETBIDRAG SAMT BIDRAG FÖRJORDBRUKSGRÖDOR SOM BETALAS FÖR 2016SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning och önskar framföra följande:I utkastet till statsrådets förordning föreslås att enhetsstödet till mjölkkor på AB-områdets övriga områden fastställs till 535 euro...

Utlåtande om statsrådets förordning om nordligt stöd 2015 (11 §)

Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fi Dnr 1409/01.02/2016 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV 11 § I STATSRÅDETS FÖRORDNING OM NORDLIGT STÖD 2015 SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning och önskar framföra följande: I statsrådets förordning 44/2015 ingår bestämmelser om stöd för hongetter. Stödet bestäms enligt det genomsnittliga antalet hongetter på gärden under är 2015. Informationen om antalet fås i får- och getregistret. Tidigare byggde...

Utlåtande om ändring av lagen om Finlands skogscentral och lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information

Jord- och skogsbruksministerietPB 300023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fi Dnr MMM008:00/2014 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN MED FÖRSLAG TILL LAGAR OM ÄNDRING AV LAGEN OM FINLANDS SKOGSCENTRAL OCH LAGEN OM ÄNDRING AV LAGEN OM FINLANDS SKOGSCENTRALS SYSTEM FÖR SKOGLIG INFORMATION SLC har bekantat sig med utkastet till regeringens proposition och önskar framföra följande: I propositionen föreslås det att lagen om Finlands skogscentral ändras så att lagens hänvisningar...

Utlåtande om ändringar av markanvändnings- och bygglagen

MiljöministerietYM019:00/2015 Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition till ändringar av markanvändnings- och bygglagen Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har tagit del av utkastet till proposition och välkomnar dess strävan till förenklad och tydligare reglering i anslutning till planläggning och byggande.De föreslagna  förändringarna som gäller skogsbruket är även välmotiverade och SLC stöder dem. Vi ser att utkastet genomgående är välbalanserat och särskilt förhållandet till det...

Utlåtande över utkastet till ändringar i lagen om skatt på arv och gåva

FinansministerietVM071:00/2016 Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över ändringar i lagen om skatt på arv och gåva samt i 47 § inkomstskattelagen Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har tagit del av utkastet och uttalar sig till den del som det gäller ikraftträdandet av det nya 9 momentet vid 55 § lagen om skatt på arv och gåva.  SLC anser att det är försvarbart att...