SLC Nylands utlåtande om lagen till djurs välbefinnande

Jord- och skogsbruksministerietkirjaamo@mmm.fi  Utlåtande över Regeringens proposition med förslag till lag om djurs välbefinnande och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den Allmänna kommentarerGenom den föreslagna lagen skall regleringen om djurs välbefinnande revideras. Nylands svenska producentförbund NSP r.f. (SLC Nyland) välkomnar en revidering av djurskyddslagen. Vi behöver en modern och tydlig lag, där det inte tas in...

Utlåtande om lagen om djurs välbefinnande

Jord- och skogsbruksministeriet2070/01.01/2017 Utlåtande över Regeringens proposition med förslag till lag om djurs välbefinnande och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den Allmänna kommentarer Genom den föreslagna lagen skall regleringen om djurs välbefinnande revideras.  SLC företräder ca 30.000 svenskspråkiga jord- och skogsbrukare i Finland och vi är en sakkunnigorganisation vad gäller yrkesmässig produktionsdjurhållning. Vårt utlåtande har vi uppgjort i...

Utlåtande om utdelning i skolor

UTLÅTANDE30.11.2017 Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fiDnr 1804/01.02/2017 UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM STÖD TILL UTDELNING I SKOLAN FÖR VÅRTERMINEN 2018 SLC har bekantat sig med utkastet till förordningen och önskar framföra följande: SLC vill lyfta fram problematiken med att främja åtgången av ekologiskt producerade varor med hjälp av stödet för utdelning iskolor. Eftersom de reserverade medlena är begränsade får den högre stödnivån för ekologiskt producerande varor...

Utlåtande om bidrag för mjölkkor, nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2017

JORD- OCH SKOGBRUKSMINISTERIETKIRJAAMO@MMM.FI DNR 1671/01.02/2017 UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRINGAV STATSRÅDETS FÖRORDNING OM BIDRAG FÖR MJÖLKKOR OCH NÖTKREATUR,FÅR- OCH GETBIDRAG SAMT BIDRAG FÖR JORDBRUKSGRÖDOR SOM BETALAS FÖR 2017 Svenska lantbruksproducenternas centralförbund har bekantat sig med utkastet till förordning och lyfter fram följande - I och med jordbrukssektorns trängda ekonomiska situation är det skäl att utbetalningen av de produktionskopplade stöden kan verkställas...

Utlåtande om förordningen om tvärvillkor

Jord- och skogsbruksministerietkirjaamo@mmm.fi  Dnr 1607/01.02/2017Utlåtande om förslag till förändring av statsrådets förordning gällande tvärvillkor m.m.SLC anser att det är förkastligt att göra ändringar som medför skärpningar i stödvillkoren under programperioden. Det representerar inte god förvaltning enligt vår uppfattning. Förslaget går ut på att bland annat definitionen för grönträda preciseras och skärps samt möjligheten att avsluta ekologisk fokusareal (EFA) med kemisk bekämpning förbjuds.Redan...

Utlåtande om förskottsuppbörden år 2018

SkatteförvaltningenHenkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikköLaura Miettinen, överinspektörSuvi Kumpulainen, överinspektörUtlåtande om förslaget för den beräknade inkomsten samt avdragen för förskottsuppbörden år 2018 SLC har tagit del av förslaget enligt vilket beskattningens nettoinkomster för jordbrukare skulle höjas med 4,0 % per lantbruksföretagare då beräkningsgrunden är år 2016. Det finländska lantbruket har en svår konkurrenssituation som påverkat och fortfarande påverkar producentpriserna på livsmedel  i en negativ...

Utlåtande om ändring av miljöskyddslagen

MiljöministerietYM18/400/2017 Utlåtande över utkastet till regeringens proposition med förslag till ändring av miljöskyddslagen Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC framför följande kommentarer över utkastet:Avsikten är att via det nu föreslagna anmälningsförfarandet ersätta det tidigare miljötillståndsförfarandet för verksamheter som antingen har små och lokala miljökonsekvenser eller där miljökonsekvenserna begränsas genom speciallagstiftning.Förslaget berör direkt vår medlemskår eftersom djurstall är en av de huvudsakliga verksamheter som det...

Utlåtande om fastighetsförrättningsavgifter

Jord- och skogsbruksministeriet134/04.08.01/2017 Utlåtande över utkastet till Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgifter   Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC framför följande kommentarer över utkastet:Lantbruket är en näring med markanvändning i fokus, och därmed är lantmäteriförrättningar en kontinuerlig del av ett aktivt lantbruk. För närvarande är exempelvis ägoregleringar aktuella på SLC:s verksamhetsområde. Förrättningsavgifterna har överlag varit betungande, och tack vare strukturförändringen inom lantbruket är de...