Utlåtande om fastighetsförrättningsavgifter

Jord- och skogsbruksministeriet134/04.08.01/2017 Utlåtande över utkastet till Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgifter   Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC framför följande kommentarer över utkastet:Lantbruket är en näring med markanvändning i fokus, och därmed är lantmäteriförrättningar en kontinuerlig del av ett aktivt lantbruk. För närvarande är exempelvis ägoregleringar aktuella på SLC:s verksamhetsområde. Förrättningsavgifterna har överlag varit betungande, och tack vare strukturförändringen inom lantbruket är de...

Utlåtande om förordning gällande livsmedelsinformation till konsumenterna

Jord- och skogsbruksministerietkirjaamo@mmm.fi  Dnr 1168/01.03/2017Utlåtande om förordning gällande livsmedelsinformation till konsumenterna Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC välkomnar förslaget till att förbättra ursprungsinformationen till konsumenterna också gällande kött och fisk som serveras på restauranger och andra matserveringsställen. Förslaget är en klar förbättring jämfört med nuläget, där det inte funnits krav på att matråvarornas ursprung skall uppges på restauranger. I Finland är bland annat den...

SLC:s utlåtande över slutrapporten för att reformera lantbrukets avbytarsystem

Social- och hälsovårdsministeriet kirjaamo@stm.fi; annika.juurikko@stm.fi Dnr STM044:00/2016 Utlåtande över slutrapport för att reformera lantbrukets avbytarsystem Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC framför följande kommentarer över de föreslagna förändringarna i avbytarlagstiftningen: Avbytarsystemets behov av en reform sammanhänger med landskapsreformen och regeringen Sipiläs målsättning att styra avbytarsystemet mot en företagarorientering. Det är på ett övergripande plan viktigt att servicen utvecklas och att förvaltningen effektiveras. Trots syftet att göra...

Utlåtande om förordningarna om förhindrande av spridning av afrikansk svinpest

UTLÅTANDEJord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fiDnr 1014/01.02/2017UTLÅTANDE OM STATSRÅDETS FÖRORDNING OCH JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OMÅTGÄRDER I ANKNYTNING TILL FÖRHINDRANDE AV SPRIDNING AV AFRIKANSK SVINPESTSLC har bekantat sig med utkasten till förordningar och önskar framföra följande:Afrikanska svinpesten är ett allvarligt hot mot den finska jordbrukssektorn och det är ytterst viktigt att tillämpa effektiva metoder för att förhindra spridningen av sjukdomen. SLC betonar vikten av...

Utlåtande om anvisningar om korrigerande åtgärder inom kontrollen av ekologisk produktion

Evirakirjaamo@evira.fi Hänvisning: Evira/1479/0400/2017 Utlåtande om anvisningar om korrigerande åtgärder inom kontrollen av ekologisk produktion  SLC har tagit del av anvisningarna och framför följande: Målsättningen med anvisningen och åtgärdstabellerna, som i första hand är uppgjorda för myndigheterna som sköter ekokontrollen under Eviras styrning, är att förtydliga och förenhetliga kontrollåtgärderna och de begrepp som används.  SLC tar inte närmare ställning till detaljinnehållet i anvisningarna, men ser målsättningen...

Utlåtande om allmänna anvisningar om ekokontrollen

Evirakirjaamo@evira.fi Hänvisning: Evira/1454/0400/2017 Utlåtande om allmänna anvisningar om ekokontrollen SLC har bekantat sig med anvisningarna och framför följande:Målsättningen med anvisningen, som är en uppdatering av tidigare anvisning, är att förtydliga och förenhetliga instruktioner i anslutning till ekokontrollen. SLC konstaterar att det finns ett uppenbart behov för detta, för att garantera en jämlik och rättvis behandling. För att man skall uppnå målsättningen att öka...

Utlåtande över proposition till ändringar av markanvändnings- och byggförordningen

MiljöministerietYM09:00/2017Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition till ändringar av markanvändnings- och byggförordningen samt utkast till förordning gällande MKBSvenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har tagit del av utkasten och konstaterar att förändringarna dels sammanhänger med de i EU-direktivet gällande miljökonsekvensbedömning förutsatta kraven, och dels med en utökad digitaliserad och elektronisk informationsspridning.SLC har inga innehållskommentarer på dessa förändringar.SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND r.f.Rikard Korkman  ...

Utlåtande över utkastet till lagen om enskilda vägar

KommunikationsministerietLVM082:00/2015 Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över lagen om enskilda vägar och vissa till den hörande lagar Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC framför följande kommentarer över utkastet:Lagen om enskilda vägar är i behov av en förnyelse. Den gällande lagen är svårtydbar och det är välkommet att det finns en strävan att skapa en tydligare lag kring de enskilda vägarna. Enskilda vägar har...