Utlåtande om statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor, nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2016

Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fiDnr 1580/01.02/2016BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV STATSRÅDETSFÖRORDNING OM BIDRAG FÖR MJÖLKKOR OCH NÖTKREATUR, FÅR- OCH GETBIDRAG SAMT BIDRAG FÖRJORDBRUKSGRÖDOR SOM BETALAS FÖR 2016SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning och önskar framföra följande:I utkastet till statsrådets förordning föreslås att enhetsstödet till mjölkkor på AB-områdets övriga områden fastställs till 535 euro...

Utlåtande om statsrådets förordning om nordligt stöd 2015 (11 §)

Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fi Dnr 1409/01.02/2016 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV 11 § I STATSRÅDETS FÖRORDNING OM NORDLIGT STÖD 2015 SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning och önskar framföra följande: I statsrådets förordning 44/2015 ingår bestämmelser om stöd för hongetter. Stödet bestäms enligt det genomsnittliga antalet hongetter på gärden under är 2015. Informationen om antalet fås i får- och getregistret. Tidigare byggde...

Utlåtande om ändring av lagen om Finlands skogscentral och lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information

Jord- och skogsbruksministerietPB 300023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fi Dnr MMM008:00/2014 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN MED FÖRSLAG TILL LAGAR OM ÄNDRING AV LAGEN OM FINLANDS SKOGSCENTRAL OCH LAGEN OM ÄNDRING AV LAGEN OM FINLANDS SKOGSCENTRALS SYSTEM FÖR SKOGLIG INFORMATION SLC har bekantat sig med utkastet till regeringens proposition och önskar framföra följande: I propositionen föreslås det att lagen om Finlands skogscentral ändras så att lagens hänvisningar...

Utlåtande om ändringar av markanvändnings- och bygglagen

MiljöministerietYM019:00/2015 Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition till ändringar av markanvändnings- och bygglagen Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har tagit del av utkastet till proposition och välkomnar dess strävan till förenklad och tydligare reglering i anslutning till planläggning och byggande.De föreslagna  förändringarna som gäller skogsbruket är även välmotiverade och SLC stöder dem. Vi ser att utkastet genomgående är välbalanserat och särskilt förhållandet till det...

Utlåtande över utkastet till ändringar i lagen om skatt på arv och gåva

FinansministerietVM071:00/2016 Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över ändringar i lagen om skatt på arv och gåva samt i 47 § inkomstskattelagen Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har tagit del av utkastet och uttalar sig till den del som det gäller ikraftträdandet av det nya 9 momentet vid 55 § lagen om skatt på arv och gåva.  SLC anser att det är försvarbart att...

Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över företagaravdrag

FinansministerietVM073:00/2016 Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över företagaravdragSvenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har tagit del av utkastet och uttalar sig till den del som företagaravdraget föreslås gälla skogsbeskattningen. Enligt förslaget skulle företagaravdraget räknas på såväl ett positivt som ett negativt resultat inom skogsbeskattningen. Ett företagaravdrag som riktar sig mot ett negativt resultat leder till att lagliga avdrag tas bort. Detta kan...

Utlåtande om regeringens proposition om temporär statsborgen för gårdsbruksenheter och tillhörande lagförslag

Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fi Hänvisning: MMM021:00/2016Ärende: BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM REGERINGENS PROPOSITION MED FÖRSLAG TILL LAG OM TEMPORÄR STATSBORGEN FÖR GÅRDSBRUKSENHETER OCH LAGAR OM ÄNDRING AV 25 § I LAGEN OM STRUKTURSTÖD TILL JORDBRUKET OCH AV LAGEN OM INFÖRANDE AV EN LAG OM ÄNDRING AV LAGEN OM FINANSIERING AV LANDSBYGDSNÄRINGAR SLC har bekantat sig med förslaget och önskar framföra följande: I den...