Utlåtande om förordningen om tvärvillkor

Jord- och skogsbruksministerietkirjaamo@mmm.fi  Dnr 1607/01.02/2017Utlåtande om förslag till förändring av statsrådets förordning gällande tvärvillkor m.m.SLC anser att det är förkastligt att göra ändringar som medför skärpningar i stödvillkoren under programperioden. Det representerar inte god förvaltning enligt vår uppfattning. Förslaget går ut på att bland annat definitionen för grönträda preciseras och skärps samt möjligheten att avsluta ekologisk fokusareal (EFA) med kemisk bekämpning förbjuds.Redan...

Utlåtande om förskottsuppbörden år 2018

SkatteförvaltningenHenkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikköLaura Miettinen, överinspektörSuvi Kumpulainen, överinspektörUtlåtande om förslaget för den beräknade inkomsten samt avdragen för förskottsuppbörden år 2018 SLC har tagit del av förslaget enligt vilket beskattningens nettoinkomster för jordbrukare skulle höjas med 4,0 % per lantbruksföretagare då beräkningsgrunden är år 2016. Det finländska lantbruket har en svår konkurrenssituation som påverkat och fortfarande påverkar producentpriserna på livsmedel  i en negativ...

Utlåtande om ändring av miljöskyddslagen

MiljöministerietYM18/400/2017 Utlåtande över utkastet till regeringens proposition med förslag till ändring av miljöskyddslagen Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC framför följande kommentarer över utkastet:Avsikten är att via det nu föreslagna anmälningsförfarandet ersätta det tidigare miljötillståndsförfarandet för verksamheter som antingen har små och lokala miljökonsekvenser eller där miljökonsekvenserna begränsas genom speciallagstiftning.Förslaget berör direkt vår medlemskår eftersom djurstall är en av de huvudsakliga verksamheter som det...

Utlåtande om fastighetsförrättningsavgifter

Jord- och skogsbruksministeriet134/04.08.01/2017 Utlåtande över utkastet till Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgifter   Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC framför följande kommentarer över utkastet:Lantbruket är en näring med markanvändning i fokus, och därmed är lantmäteriförrättningar en kontinuerlig del av ett aktivt lantbruk. För närvarande är exempelvis ägoregleringar aktuella på SLC:s verksamhetsområde. Förrättningsavgifterna har överlag varit betungande, och tack vare strukturförändringen inom lantbruket är de...

Utlåtande om förordning gällande livsmedelsinformation till konsumenterna

Jord- och skogsbruksministerietkirjaamo@mmm.fi  Dnr 1168/01.03/2017Utlåtande om förordning gällande livsmedelsinformation till konsumenterna Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC välkomnar förslaget till att förbättra ursprungsinformationen till konsumenterna också gällande kött och fisk som serveras på restauranger och andra matserveringsställen. Förslaget är en klar förbättring jämfört med nuläget, där det inte funnits krav på att matråvarornas ursprung skall uppges på restauranger. I Finland är bland annat den...

SLC:s utlåtande över slutrapporten för att reformera lantbrukets avbytarsystem

Social- och hälsovårdsministeriet kirjaamo@stm.fi; annika.juurikko@stm.fi Dnr STM044:00/2016 Utlåtande över slutrapport för att reformera lantbrukets avbytarsystem Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC framför följande kommentarer över de föreslagna förändringarna i avbytarlagstiftningen: Avbytarsystemets behov av en reform sammanhänger med landskapsreformen och regeringen Sipiläs målsättning att styra avbytarsystemet mot en företagarorientering. Det är på ett övergripande plan viktigt att servicen utvecklas och att förvaltningen effektiveras. Trots syftet att göra...

Utlåtande om förordningarna om förhindrande av spridning av afrikansk svinpest

UTLÅTANDEJord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fiDnr 1014/01.02/2017UTLÅTANDE OM STATSRÅDETS FÖRORDNING OCH JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OMÅTGÄRDER I ANKNYTNING TILL FÖRHINDRANDE AV SPRIDNING AV AFRIKANSK SVINPESTSLC har bekantat sig med utkasten till förordningar och önskar framföra följande:Afrikanska svinpesten är ett allvarligt hot mot den finska jordbrukssektorn och det är ytterst viktigt att tillämpa effektiva metoder för att förhindra spridningen av sjukdomen. SLC betonar vikten av...

Utlåtande om anvisningar om korrigerande åtgärder inom kontrollen av ekologisk produktion

Evirakirjaamo@evira.fi Hänvisning: Evira/1479/0400/2017 Utlåtande om anvisningar om korrigerande åtgärder inom kontrollen av ekologisk produktion  SLC har tagit del av anvisningarna och framför följande: Målsättningen med anvisningen och åtgärdstabellerna, som i första hand är uppgjorda för myndigheterna som sköter ekokontrollen under Eviras styrning, är att förtydliga och förenhetliga kontrollåtgärderna och de begrepp som används.  SLC tar inte närmare ställning till detaljinnehållet i anvisningarna, men ser målsättningen...