Utlåtande om ändringar av markanvändnings- och bygglagen

MiljöministerietYM019:00/2015 Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition till ändringar av markanvändnings- och bygglagen Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har tagit del av utkastet till proposition och välkomnar dess strävan till förenklad och tydligare reglering i anslutning till planläggning och byggande.De föreslagna  förändringarna som gäller skogsbruket är även välmotiverade och SLC stöder dem. Vi ser att utkastet genomgående är välbalanserat och särskilt förhållandet till det...

Utlåtande över utkastet till ändringar i lagen om skatt på arv och gåva

FinansministerietVM071:00/2016 Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över ändringar i lagen om skatt på arv och gåva samt i 47 § inkomstskattelagen Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har tagit del av utkastet och uttalar sig till den del som det gäller ikraftträdandet av det nya 9 momentet vid 55 § lagen om skatt på arv och gåva.  SLC anser att det är försvarbart att...

Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över företagaravdrag

FinansministerietVM073:00/2016 Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över företagaravdragSvenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har tagit del av utkastet och uttalar sig till den del som företagaravdraget föreslås gälla skogsbeskattningen. Enligt förslaget skulle företagaravdraget räknas på såväl ett positivt som ett negativt resultat inom skogsbeskattningen. Ett företagaravdrag som riktar sig mot ett negativt resultat leder till att lagliga avdrag tas bort. Detta kan...

Utlåtande om regeringens proposition om temporär statsborgen för gårdsbruksenheter och tillhörande lagförslag

Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fi Hänvisning: MMM021:00/2016Ärende: BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM REGERINGENS PROPOSITION MED FÖRSLAG TILL LAG OM TEMPORÄR STATSBORGEN FÖR GÅRDSBRUKSENHETER OCH LAGAR OM ÄNDRING AV 25 § I LAGEN OM STRUKTURSTÖD TILL JORDBRUKET OCH AV LAGEN OM INFÖRANDE AV EN LAG OM ÄNDRING AV LAGEN OM FINANSIERING AV LANDSBYGDSNÄRINGAR SLC har bekantat sig med förslaget och önskar framföra följande: I den...

Utlåtande över Regeringens proposition om ändring av djurskyddslagen

Jord- och skogsbruksministerietMMM033:00/2016 Utlåtande över Regeringens proposition om ändring av djurskyddslagen I propositionen föreslås att djurskyddslagen ändras så att de bestämmelser om skyldigheterna för produktionsdjurs ägare och innehavare och om djurskötares kompetens som EU-lagstiftningen förutsätter tas in i lagen.SLC har inga invändningar kring detta. Förslaget har inte heller några direkta konsekvenser för dem som äger eller innehar produktionsdjur. I Finland är djurhållarna...

Utlåtande om ändringar i jaktförordningen

UTLÅTANDE22.6.2016 Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fiDnr 826/01.02/2016BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM FÖRSLAGET TILL FÖRÄNDRING AV JAKTFÖRORDNINGEN SLC har bekantat sig med utkastet till ny jaktförordning och framför följande:Förslaget att senarelägga jakten till andra lördagen i oktober kommer i viss mån att påverka jaktmöjligheterna i skärgården negativt. Att samtidigt tillåta vaktjakt på älg endast på åkermark är närmast en teoretisk möjlighet. Eftersom förslaget kommer att betydligt försvåra...

Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över ändring av inkomstskattelagen med förslag till skogsgåvoavdrag

FinansministerietVM046:00/2016 Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över ändring av inkomstskattelagen med förslag till skogsgåvoavdrag(Lausuntopyyntö luonnoksesta Hallituksen esityksestä metsälahjavähennykseksi) Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har tagit del av utkastet som har gjorts som resultat av lagstiftningsråd Jukka Vanhanens utredning kring hur ägarstrukturen och det aktiva ägandet bland skogsägare kunde förbättras. De finländska skogsägarna blir allt äldre, med en medelålder på 62 år för...