SLC:s utlåtande om nationellt värdefulla landskapsområden

Miljöministeriet                                              15.03.2016 YM1/500/2016 UPPDATERAD INVENTERING AV NATIONELLT VÄRDEFULLA LANDSKAPSOMRÅDEN Styr- och utvärderingsgruppen för den uppdaterande inventeringen av landskapsområden som miljöministeriet tillsatte den 5 maj 2010 har utarbetat ett förslag till nya nationellt värdefulla landskapsområden. Förslaget har utarbetats på basis av regionala inventeringar. SLC har...

SLC:s utlåtande om tredje fasen i förnyandet av miljöskyddslagen

MiljöministerietPB 3500023 STATSRÅDETkirjaamo.ym@ymparisto.fDnr YM16/400/2012BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM FÖRSLAGEN GÄLLANDE TREDJE FASEN I FÖRNYANDET AVMILJÖSKYDDSLAGEN SLC har bekantat sig med materialet och förslagen gällande miljöskyddslagens tredje fas och önskar framföra följande:SLC anser att den övergripande målsättningen som framkommit i arbetet med fas 3 av miljöskyddslagens revidering är riktig. Det är viktigt att se över processerna och rättsgrunderna i samband med miljötillstånd så att förfarandet görs smidigare...

SLC:s utlåtande om livsmedelskontroll

Utlåtande2.2.2016 Jord- och skogsbruksministeriet                                           2057/01.02/2015 Utlåtande om ändring av statsrådets förordning gällande livsmedelskontroll och upphävande av förordning som gäller statlig köttkontrollpersonal  (Luonnokset Valtioneuvoston asetuksiksi elintarvikevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä valtion lihantarkastushenkilökunnasta annetun asetuksen kumoamisesta.) Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. bevakar den svenskspråkiga jordbrukarkårens...

SLC:s utlåtande om utkast till förordningen om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och för icke-produktiva investeringar 2016

UTLÅTANDE22.1.2016 Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fi Dnr 48/01.02/2016 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ANSÖKAN OM MILJÖERSÄTTNING, KOMPENSATIONSERSÄTTNING, ERSÄTTNING FÖR EKOLOGISK PRODUKTION OCH ERSÄTTNING FÖR ICKE-PRODUKTIVA INVESTERINGAR 2016 SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning och framför följande: Under programperioden 2014 – 2020 utfärdas årligen en förordning av statsrådet om nya förbindelser som gäller miljöersättning, ersättning förekologisk produktion och ersättning för djurens välbefinnande samt...

SLC:s utlåtande om ändring av förordningen om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

UTLÅTANDE22.1.2016 Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fiDnr 3/01.02/2016BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV STATSRÅDETS FÖRORDNING OM GRUNDSTÖD, FÖRGRÖNINGSSTÖD OCH STÖD TILL UNGA JORDBRUKARESLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning och framför följande:I samband med reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik år 2013 beslöts att stödet till unga jordbrukare betalas enligt det maximala beloppetpå två procent av det årliga nationella kuvertet....

SLC:s utlåtande om två förordningar gällande miljöersättning

UTLÅTANDE22.1.2016 Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fi Dnr 24/01.02/2016 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKASTEN TILL1) STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV STATSRÅDETS FÖRORDNING OM MILJÖERSÄTTNING2) JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM MILJÖERSÄTTNING SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets och jord- och skogsbruksministeriets förordningar och framför följande: Statsrådets förordning överensstämmer enligt SLC med den beredning som gjorts i samråd mellan statsmakten och producentorganisationernaSLC och...

SLC:s utlåtande om statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd

Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fi  Ärende: Begäran om utlåtande om statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd (2000/01.02/2015) SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning och önskar framföra följande: SLC befarar att risken för skenbar odling ökar i och med att det så kallade skördekravet slopades från 2015. Därför önskar SLC att en skärpning av statsrådets förordning gällande krav på god...