Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över ändring av inkomstskattelagen med förslag till skogsgåvoavdrag

FinansministerietVM046:00/2016 Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över ändring av inkomstskattelagen med förslag till skogsgåvoavdrag(Lausuntopyyntö luonnoksesta Hallituksen esityksestä metsälahjavähennykseksi) Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har tagit del av utkastet som har gjorts som resultat av lagstiftningsråd Jukka Vanhanens utredning kring hur ägarstrukturen och det aktiva ägandet bland skogsägare kunde förbättras. De finländska skogsägarna blir allt äldre, med en medelålder på 62 år för...

Utlåtande om statsrådets principbeslut om offentlig upphandling

UTLÅTANDE3.6.2016 Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fiDnr 829/04.04.01.01/2016BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM FRÄMJANDE AV GOD ODLINGSSED NÄR DET GÄLLER MILJÖN SAMT PRODUKTIONSFÖRHÅLLANDEN SOM TAR HÄNSYN TILL DJURENS VÄLBEFINNANDE OCH LIVSMEDELSSÄKERHETEN VID OFFENTLIG UPPHANDLING AV LIVSMEDELS- OCH MÅLTIDSTJÄNSTER.SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets och jord- och skogsbruksministeriets förordningar och framför följande: Statsrådet förutsätter att man inom offentlig upphandling strävar efter hög kvalitet genom...

Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över ändring av miljöskyddslagen

MiljöministerietYM008:00/2015 Utlåtande över utkastet till Regeringens proposition över ändring av miljöskyddslagen(Lausuntopyyntö luonnoksesta Hallituksen esityksestä eduskunnalle ympäristösuojelulain muuttamisesta) Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC framför följande kommentarer över utkastet:De föreslagna förändringarna gäller hanteringen av hushållsavfallsvatten på glesbygdsfastigheter där systemen för hantering av avloppsvatten är byggda före år 2004. Syftet med lagförändringen är att göra regleringen rimligare och klarare. Regleringen av hur hushållsavfallsvatten skall behandlas på landsbygden...

Utlåtande över utkastet till Finlands miljöcentrals förslag om föreskrifter för fastställande av grundvattenområden och skyddsplaner

Finlands miljöcentral                                        SYKE-2013-V-4 Utlåtande över utkastet till Finlands miljöcentrals förslag om föreskrifter för fastställande av grundvattenområden och skyddsplaner(Lausuntopyyntö pohjavesialueiden määrittämisen ja suojelusuunnitelmien ohjeistusluonnoksesta) Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC framför följande kommentarer över utkastet: Vi ser att det är viktigt att normgivningen och anvisningarna inom vattenvården inte...

SLC:s utlåtande om nationellt värdefulla landskapsområden

Miljöministeriet                                              15.03.2016 YM1/500/2016 UPPDATERAD INVENTERING AV NATIONELLT VÄRDEFULLA LANDSKAPSOMRÅDEN Styr- och utvärderingsgruppen för den uppdaterande inventeringen av landskapsområden som miljöministeriet tillsatte den 5 maj 2010 har utarbetat ett förslag till nya nationellt värdefulla landskapsområden. Förslaget har utarbetats på basis av regionala inventeringar. SLC har...

SLC:s utlåtande om tredje fasen i förnyandet av miljöskyddslagen

MiljöministerietPB 3500023 STATSRÅDETkirjaamo.ym@ymparisto.fDnr YM16/400/2012BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM FÖRSLAGEN GÄLLANDE TREDJE FASEN I FÖRNYANDET AVMILJÖSKYDDSLAGEN SLC har bekantat sig med materialet och förslagen gällande miljöskyddslagens tredje fas och önskar framföra följande:SLC anser att den övergripande målsättningen som framkommit i arbetet med fas 3 av miljöskyddslagens revidering är riktig. Det är viktigt att se över processerna och rättsgrunderna i samband med miljötillstånd så att förfarandet görs smidigare...

SLC:s utlåtande om livsmedelskontroll

Utlåtande2.2.2016 Jord- och skogsbruksministeriet                                           2057/01.02/2015 Utlåtande om ändring av statsrådets förordning gällande livsmedelskontroll och upphävande av förordning som gäller statlig köttkontrollpersonal  (Luonnokset Valtioneuvoston asetuksiksi elintarvikevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä valtion lihantarkastushenkilökunnasta annetun asetuksen kumoamisesta.) Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. bevakar den svenskspråkiga jordbrukarkårens...

SLC:s utlåtande om utkast till förordningen om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och för icke-produktiva investeringar 2016

UTLÅTANDE22.1.2016 Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fi Dnr 48/01.02/2016 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ANSÖKAN OM MILJÖERSÄTTNING, KOMPENSATIONSERSÄTTNING, ERSÄTTNING FÖR EKOLOGISK PRODUKTION OCH ERSÄTTNING FÖR ICKE-PRODUKTIVA INVESTERINGAR 2016 SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning och framför följande: Under programperioden 2014 – 2020 utfärdas årligen en förordning av statsrådet om nya förbindelser som gäller miljöersättning, ersättning förekologisk produktion och ersättning för djurens välbefinnande samt...