SLC:s fullmäktiges vårmöte 28-29.6 på Åland

SLC:s förbundsfullmäktige, som är organisationens högsta beslutande organ, samlas till vårmöte på Åland onsdag till torsdag den 28-29 juni. Avresan från fastlandet sker från Åbo med kvällsfärjan den 27.6 och färjan anländer till Långnäs kring midnatt natten till onsdag. Returen från Åland sker på torsdag 29.6 med eftermiddagsfärjan, som anländer på torsdag kväll till Åbo.

Mötesförhandlingarna inleds onsdagen den 28 juni kl. 9.00 i Sjöfartsmuseets auditorium i Mariehamn. Förutom att centralförbundets årsberättelse behandlas, fastställs även bokslutet och revisorns och verksamhetsgranskarnas berättelser behandlas. Fullmäktige får även en redogörelse över centralförbundets ekonomi för pågående budgetår och vårmötet fastställer även medlemsavgiften för följande kalenderår. Under mötet hålls även lantbrukspolitisk diskussion och fullmäktige för därutöver en remissdiskussion om SLC:s handlingsprogram.

Efter ordinarie vårmöte får fullmäktige ta del av aktuella frågor och anförande av tjänstemän vid Ålands landskapsregering. Agronom Leif Franzell informerar om jordbrukspolitiken på Åland, landsbygdsutvecklare Lena Brenner berättar om den hållbara livsmedelsstrategi som har utarbetats för landskapet medan jaktförvaltare Robin Juslin informerar om skarvproblematiken på Åland. 

I samband med mötet bekantar sig fullmäktige med lantbruksnäringarna på Åland och besöker bland annat Ålands Trädgårdshall samt lökodling. Företags- och gårdsbesöken fortsätter under torsdagen den 29 juni då fullmäktige bekantar sig med äppelodling samt besöker Marskogens lamm. 

Ordinarie medlemmar som är förhindrade att delta i vårmötet ombes meddela detta till kanslist Birgitta Bertell (birgitta.bertell@slc.fi, tel. 09 5860 460) så fort som möjligt så att suppleanten kan kallas in.