Mavi: Lämna in växtföljdsplan till kommunen senast 2.5.2016

De jordbrukare som år 2015 ingick en förbindelse om miljöersättning ska lämna in en femårig växtföljdsplan till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast 2.5.2016. Planen kan formuleras fritt, eller så kan blankett 466 användas. Blanketten finns på adressen www.suomi.fi/etjanster.Växtperioden 2015 är det första året och växtperioden 2019 det sista året i växtföljdsplanen. I planen för jordbrukaren in de växtarter som han eller hon...

Evira: Köttets och fiskens spårbarhet i ordning

Köttets och fiskens spårbarhet och tillsynen över denna är i ordning i Finland. Ett nationellt projekt som gällde tillsynen över spårbarheten och som genomfördes under Livsmedelssäkerhetsverket Eviras ledning bekräftade att spårbarhetsinformationen om produkterna i anläggningar i kött- och fiskbranschen och i livsmedelslokaler som hanterar kött- och fiskprodukter till huvuddelen är i ordning. Spårbarhetstillsynsprojektet genomfördes i Finland i mars-november 2015. Under projektet...

JSM: Ansökan om jordbrukarstöd inleds med skiftesändringar i Viputjänsten

I jordbrukarnas webbtjänst Vipu kan man från och med i dag göra basskiftesändringar och anmäla uppgifter om jordbruksskiften. Jordbrukarna bör göra skiftesändringarna före slutet av april så att de basskiften som kommunen har godkänt går att använda vid ansökan om stöd. I basskiftesändringarna ingår sammanslagning och delning av skiften samt inrättande av ett nytt skifte. Anmälan av uppgifter om jordbruksskiften gör...

JSM: Rådet diskuterade kraftfullare åtgärder för att stabilisera marknaden

Rådet för jordbruk och fiske fortsatte diskussionen om jordbruksmarknadens allvarliga läge. Statssekreterare Jari Partanen representerade Finland på mötet i Luxemburg.De europeiska jordbruksministrarna bad kommissionen komma med kraftfullare åtgärder för att stabilisera marknaden. Krisen på jordbruksmarknaden är ännu inte över, varför man behöver gemensamma åtgärder. Enligt många medlemsländer, även Finland, behövs det nu producentspecifika riktade stöd.Kommissionen presenterade på mötet ett färskt...

Uttalande från Österbottens svenska producentförbunds vårmöte 11.4.2016

PRESSMEDDELANDE11.4.2016 Handelns billighetskampanj (halpuuttaminen) har bidragit till jordbrukets lönsamhetskris. Denna kampanj har inte påverkat handelns lönsamhet negativt, däremot har jordbrukarnas inkomster drastiskt minskat. Senaste prognos visar att jordbrukets årsmedelinkomst är endast 9700€ per gård. Våra inhemska livsmedel är bland de renaste i världen och kvaliteten mycket hög men detta syns inte i priset.  Våra barn och åldringar serveras mat som är tillverkade...

Mavi: Nationella åkerstöd och skördeskadeersättningar betalas fr.o.m. 14.4.2016

Nationella åkerstöd och skördeskadeersättningar börjar betalas ut till jordbrukarna torsdag 14.4.2016. Stöden som betalas är allmänt hektarstöd, stöd till unga jordbrukare och nationellt stöd för sockerbeta för 2015. Skördeskadeersättningarna betalas för skördeskador som drabbat odlingarna år 2015.Stödnivåerna för nationella åkerstöd är förenliga med det som bestämdes våren 2015. Det sammanlagda beloppet av nationella åkerstöd som betalas ut är 18,7 miljoner...

JSM: Nya anvisningar underlättar småskalig tillverkning och försäljning av livsmedel

SLC - Aktasmak Smaskalig Lagrisk Broschyr Parm

Livsmedelslagstiftningen tillåter många olika former av småskalig försäljning och beredning av livsmedel utan någon större byråkrati. Handboken Småskalig och med låg risk förenad tillverkning och försäljning av livsmedel som jord- och skogsbruksministeriet finansierat klargör tillämpningen av livsmedelslagen och berättar om lättnader som hjälper att inleda företagsverksamhet i livsmedelsbranschen. Trots lättnaderna ges det inte avkall på kraven på livsmedelssäkerhet eller företagarens...