MM: Klimatavtalet från Paris träder i kraft idag – klimatmötet i Marrakech inleds på måndag

FN:s klimatförhandlingar fortsätter i Marrakech i Marocko den 7–18 november. Världens länder samlas i Marrakech då klimatavtalet, som ingicks i Paris för ett år sedan, precis har trätt i kraft.Nivån för ikraftträdande av Parisavtalet nåddes i början av oktober då bland annat EU överlämnade sina ratifikationsinstrument till FN:s generalsekreterare i New York. Avtalet träder i kraft 30 dagar efter att...

Mavi: Nya förordningar om import- och exportlicenser medför ändringar från och med 6.11.2016

Antalet jordbruksprodukter som kräver import- och exportlicenser minskar betydligt 6.11.2016. Från det datumet behöver bland annat havre, vete, korn, råg och majs inte längre en AGRIM-importlicens eller en AGREX-exportlicens som Landsbygdsverket utfärdar. I fortsättningen är det bara vissa KN-nummer för ris, socker, hampa, hampfrö, etylalkohol som framställts av jordbruksprodukter, vitlök och andra Allium-arter samt vissa KN-nummer för bearbetade produkter innehållande vitlök...

Utlåtande om statsrådets redogörelse för livsmedelspolitik

Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fiDnr 1370/04.04.01.01/2016BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKASTET TILL STATSRÅDETS REDOGÖRELSE FÖR LIVSMEDELSPOLITIKSLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets redogörelse för livsmedelspolitik och önskar framföra följande:Redogörelsen är en del av den nationella livsmedelspolitiken och sätter upp riktlinjerna för de politiska målen och de centrala fokusområdena för satsningar långt in i framtiden. Målet är att förbättra produktiviteten i jordbruket baserat på...

Utlåtande om statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor, nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2016

Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fiDnr 1580/01.02/2016BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV STATSRÅDETSFÖRORDNING OM BIDRAG FÖR MJÖLKKOR OCH NÖTKREATUR, FÅR- OCH GETBIDRAG SAMT BIDRAG FÖRJORDBRUKSGRÖDOR SOM BETALAS FÖR 2016SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning och önskar framföra följande:I utkastet till statsrådets förordning föreslås att enhetsstödet till mjölkkor på AB-områdets övriga områden fastställs till 535 euro...

UPM tänker stänga två pappersmaskiner i Österrike och Tyskland

Helsingfors 03.11.2016, 12:47EkonomiSkogsbolaget UPM planerar att stänga två pappersmaskiner i Österrike och Tyskland. Det här väntas ge årliga besparingar på cirka 30 miljoner euro. Enligt ett pressmeddelande leder stängningen till samarbetsförhandlingar som berör 150 anställda i Augsburg i Tyskland och 125 i Steyrermühl i Österrike. I båda pappersbruken kommer det dock att finnas sammanlagt fem pappersmaskiner kvar och...

Luke: Lukes trädgårdsundersökning inleds i slutet av oktober

Höstens årliga trädgårdsundersökning har skickats ut till trädgårdarna. Enkäten täcker hela trädgårdsproduktionen från frilandsbär och -grönsaker till växthusproduktion. I år efterfrågas även tunnelodlingsarealerna för de olika bären.I år ställs en fråga om åkerns hyrespriser för första gången i både skörde- och trädgårdsundersökningen. Resultaten kommer att presenteras per produktionsinriktning och på NTM-centralsnivå, och möjligtvis även enligt gårdsstorlekar.- Jag vet att frågan...

Hundratals miljoner i stöd till Thailands risodlare

Bangkok 01.11.2016, 13:32UtrikesMilitärjuntan i Thailand beslutade på tisdagen om ett 550 miljoner dollar stort stödpaket till landets krisdrabbade risodlare. En stor del av risodlarna kommer från områden som stödde den störtade civila regeringen. Thailands risodlare har drabbats hårt av det sjunkande världsmarknadspriset på ris. Ris är den viktigaste exportprodukten för Thailands jordbruk. Drygt 2 miljoner odlare har nu...

Kommuners krav på ersättningar av skogsbolagen behandlas i rätten

Helsingfors 01.11.2016, 07:46InrikesHelsingfors tingsrätt börjar i dag behandla en gren i ett stort virkeskartellmål. 32 kommuner kräver totalt sex miljoner euro i ersättningar av Stora Enso, Metsäliitto och UPM-Kymmene. Skogsbolagen bestrider att de har förorsakat kommunerna skador. Marknadsdomstolen konstaterade 2009 att Metsäliitto, Stora Enso och UPM-Kymmene utbytte uppgifter om sin affärsverksamhet och delade upp marknaden på ett...