Mavi: Efterlikviden av produktionsstöd för mjölk 2015 betalas fr.o.m. 13.4.2016

Landsbygdsverket betalar förhöjningarna enligt de slutliga stödnivåerna för nordligt produktionsstöd för mjölk 2015 från och med 13.4.2016. Förhöjningen av stödnivån är 0,1–0,3 cent per liter beroende på stödregion och period som stöds. År 2015 betalades mjölkproducenterna nordligt stöd undantagsvis med användning av fyra olika stödnivåer vars perioder var januari-februari, mars-juli, augusti-oktober och november-december. Detta berodde på det nationella krisstöd som...

Mavi: Transportsstöd för sockerbeta får sökas fram till 2.5

Ansökan om transportstöd för sockerbeta 2015 har inletts. Ansökningsblanketten skickas inte längre till odlarna utan den finns att få på webben på adressen www.suomi.fi (sökordet mavi178). Ansökningsblanketten lämnas senast 2.5.2016 till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet som också fattar beslut om stödet.Transportstödet för socker är ett nationellt finansierat stöd som betalas i form av stöd av mindre betydelse, dvs. de minimis -stöd till...

JSM: Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske fortsätter dialogen om läget på jordbruksmarknaden

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Luxemburg den 11 april 2016. Finlands representant är statssekreterare Jari Partanen. Den viktigaste frågan på mötet är dialogen om jordbruksprodukternas svåra marknadsläge. Rådet fortsätter diskussionen med utgångspunkt i de krisåtgärder som rådets och kommissionen kommit med.Kommissionen presenterade i mars en uppsättning åtgärder som ska underlätta det svåra marknadsläget. Vissa åtgärder har redan också...

Skatteförvaltningen: 36 000 jord- och skogsbruksidkare har ännu inte lämnat periodskattedeklaration

Skatteförvaltningen har skickat ett uppskattningsförslag till cirka 36 000 jord- och skogsbruksidkare. Man får ett uppskattningsförslag om man inte lämnat in sin periodskattedeklaration i tid.  Momsskyldiga primärproducenter är måste lämna in en perioddeklaration även om de inte haft någon momspliktig verksamhet under skatteåret. På grund av det ändrade förfarandet har det i år undantagsvis gått att lämna uppgiften Ingen verksamhet via...

Utlåtande över utkastet till Finlands miljöcentrals förslag om föreskrifter för fastställande av grundvattenområden och skyddsplaner

Finlands miljöcentral                                        SYKE-2013-V-4 Utlåtande över utkastet till Finlands miljöcentrals förslag om föreskrifter för fastställande av grundvattenområden och skyddsplaner(Lausuntopyyntö pohjavesialueiden määrittämisen ja suojelusuunnitelmien ohjeistusluonnoksesta) Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC framför följande kommentarer över utkastet: Vi ser att det är viktigt att normgivningen och anvisningarna inom vattenvården inte...

Luke: Historiskt ögonblick i växthusen - Större gurkskörd än tomatskörd 2015

Under den förra växtperioden gav jordgubbe, hallon och äpple rekordskördar. Sammanlagt 17 miljoner kilo trädgårdsbär och 6 miljoner kilo äpplen producerades.Av växthusgrönsaker producerades den sedvanliga mängden 83 miljoner kilo för försäljning, men skörden av frilandsgrönsaker stannade på 166 miljoner kilo.Dålig sommar för morotenGrönsaksproduktionen på friland blev lägre än under de två föregående åren. Odlingsarealen var drygt 9 600 hektar och...

SLC: Blygsamt av regeringen

De medel som regeringen vid förhandlingarna om budgetramarna för de kommande åren beslöt att bevilja jordbruket ersätter endast en mycket blygsam del av det inkomstbortfall som näringen drabbats av efter Ukrainakrisens början. Det konstaterar SLC:s styrelse, som vid sitt möte i onsdags diskuterade regeringens mycket anspråkslösa gest mot det finländska lantbruket. I regeringens rambudget anvisades det nationella stödet för jordbruks- och...

SLC Nyland: Nu krävs åtgärder och inte enbart förståelse!

UTTALANDE FRÅN SLC NYLANDS VÅRMÖTE 4.4.2016 I INGÅ Nylands svenska producentförbund NSP r.f. (SLC Nyland) efterlyser snabba åtgärder för att förbättra lönsamheten inom lantbruket i Finland. I samband med traktormarschen nyligen visade såväl regeringen som allmänheten sin förståelse för lantbrukarnas situation. Men förståelse löser inte lönsamhetskrisen. Nu måste regeringen snabbt vidta åtgärder! Krisfinansiering och kostnadslättnader behövs. Sänkta gödseltullar och en bestående sänkning...