ANM: Investeringsstöd till spetsprojekt för energi

Regeringen godkände i dag statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik. Stödordningen hänför sig framför allt till regeringens spetsprojekt 1, "Kolfri, ren och förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt", under området "Bioekonomi och ren teknik".  Investeringsstödet är avsett för framtida energilösningar för att de nationella mål och EU-mål som ställts upp för 2030...

JSM: Slut på fredning av vildsvin på grund av bekämpning av afrikansk svinpest

Regeringen har beslutat att den allmänna fredningstiden för vildsvin slutar att gälla. Detta i syfte att effektivisera vildsvinsjakten. I fortsättningen är det således möjligt att året runt jaga vildsvin som inte åtföljs av ungar.En förordningsändring träder i kraft den 1 mars. En vildsvinshona som åtföljs av en årsunge är fortfarande alltid fredad.Afrikansk svinpest har aldrig hittats i Finland, men risken...

ANM: Skatten på torv sänks och stödet till el som produceras med skogsflis höjs 1.3.2016

Statsrådet fastställde i dag att de ändringar som gäller produktionsstödet till el som produceras med skogsflis och sänkningen av skatten på torv ska träda i kraft den 1 mars 2016. Skatten på torv sänks till 1,9 euro per megawattimme och samtidigt höjs stödet till el som produceras med skogsflis till 18 euro per megawattimme. Detta förbättrar konkurrenskraften hos inhemska bränslen...

Luke: Producentpriset på mjölk sjönk, medan priset på spannmål var oförändrat och priset på potatis steg

Producentpriserna på mjölk och kött sjönk år 2015 jämfört med året innan. Minskningen av producentpriserna på spannmål stannade däremot av, och producentpriserna på ägg och potatis uppvisade en ökning. Dessa uppgifter framgår av Naturresursinstitutets statistikpublikation Lantbruksprodukternas producentpriser.År 2015 betalade mejerierna i genomsnitt 38 cent per liter till mjölkproducenterna. Siffran innehåller inte tillskott eller mjölkproduktionsstöd. Priset sjönk från året innan med...

JSM: Nationellt nordligt stöd till mjölkproduktion 2015 fastställdes

Regeringen fastställde i dag det slutliga nordliga stödet som betalas för mjölkproduktionen januari-december 2015. Stödet höjs nu med 0,1 – 0,3 cent till 7,8 – 35,7 cent per liter beroende på stödområdet och stödperioden.År 2015 tillämpade man undantagsvis fyra olika stödnivåer när man betalade nordligt stöd för mjölk. Stödperioderna var 1.1 – 28.2, 1.3 – 31.7, 1.8 – 31.10 och...

Lantbrukarna och löntagarna vädjar till Orkla: Stäng inte Taffels chipsfabrik

SLC - Taffel Sips 2 Ko

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Finlands Livsmedelsarbetareförbund SEL, Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT och Fackförbundet Pro vädjar till Orkla om att inte stänga sin potatisförädlingsfabrik på Åland. Organisationerna uppmanar konsumenterna att påverka Orkla genom att underteckna vädjan för att bevara den inhemska produktionen och fabriken.  Norska Orkla-koncernens produktionsanläggning som tillverkar Taffel-chips och Oolannin-fryspotatisprodukter i Haraldsby är...

Mavi: Bidrag för mjölkkor och nötkreatur kan inte betalas utan en anmälan om deltagande

Landsbygdsverket betalar EU:s bidrag för mjölkkor och nötkreatur bara till gårdar som har lämnat in en anmälan om deltagande i bidragssystemen. En del gårdar lämnade inte in någon sådan anmälan i fjol, därför kan bidragen för år 2015 inte betalas ut till dem.– Landsbygdsverket har grundligt utrett möjligheterna att betala bidragen trots att anmälan om deltagande saknas. Den gällande lagstiftningen...

Mavi: Stöd för privat lagring av ost får sökas fram till 30.9.2016

EU-kommissionen har förlängt det temporära stödprogrammet för privat lagring av ost. Stödansökningar får lämnas in fram till 30.9.2016, om den kvot som kommissionen har fastställt inte blir fylld före det. Finlands disponibla kvot är 694 ton. Stödprogrammet har som mål att lindra den obalans som länge rått på mjölkmarknaden.Stöd för privat lagring av ost kan beviljas vissa lagringståliga ostar som...