Evira: Finländsk välfärdskompetens till europeiska svinhus

SLC - Gris Åland 2015 2
I Finland har stympning av svansarna på svin varit helt förbjudet allt sedan år 2002

Livsmedelssäkerhetsverket Evira presenterade i januari 2016 finländsk välfärdskompetens för Europeiska kommissionen. Till skillnad från så gott som alla andra EU-länder stympas svinens svansar inte i Finland. Finländsk svinuppfödningskompetens exporteras som modell för övriga Europa. Representanter för Europeiska kommissionen och sakkunniga från flera medlemsländer bekantade sig med svinuppfödningen i Finland. Man ville särskilt se hur man i Finland lyckas föda upp svin...

Evira: Oiva smilar också inom livsmedelsindustrin

Hur systemet Oiva som Livsmedelssäkerhetsverket Evira koordinerar lämpar sig för livsmedelsindustrin prövades i cirka 2300 företag år 2015. Merparten av företagen som deltog erhöll det bästa resultatet dvs. ett smilande resultat. Oivarapporter om livsmedelsindustrin offentliggörs allt efter som kontroller görs år 2016.  Under året 2015 inhämtades erfarenheter av hur systemet Oiva lämpar sig till exempel för sötsaksfabriker, bagerier, kvarnar, slakterier och...

SLC:s utlåtande om livsmedelskontroll

Utlåtande2.2.2016 Jord- och skogsbruksministeriet                                           2057/01.02/2015 Utlåtande om ändring av statsrådets förordning gällande livsmedelskontroll och upphävande av förordning som gäller statlig köttkontrollpersonal  (Luonnokset Valtioneuvoston asetuksiksi elintarvikevalvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta sekä valtion lihantarkastushenkilökunnasta annetun asetuksen kumoamisesta.) Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. bevakar den svenskspråkiga jordbrukarkårens...

Vi-anda och #bondenbehövs

SLC - Bondenbehövs

Bonden behövs. Det är en välbekant slogan för de flesta som ens är lite bekanta med lantbruket runt om i Svenskfinland. Kanske till och med lite för utnött kan många tycka. Hur länge har inte bonden med axet i munnen och skärmmössan funnits på SLC:s t-skjortor? Åtminstone sedan någon gång på 1990-talet. Den tecknade bonden kom då till av skaparen...

STATSRÅDET: Rapport: Fart på bioekonomin genom ändringar i lagstiftningen

En hållbar bioekonomisk tillväxt kan i betydande mån stödjas genom ändringar i den nationella lagstiftningen. Många sektorer inom bioekonomin kan också stärkas enbart genom förändrad administrativ praxis. Detta konstateras i en rapport från projektet Främjande av bioekonomin genom reglering (på finska ”Sääntelystä biotalouden edistäjä”). Rapporten, som publicerades 28.1, har utarbetats av ett brett forskarkonsortium lett av företaget Linnunmaa Oy, som...

Mavi: Utbetalning av jordbrukarstöd fortgår i februari

Landsbygdsverket gör sig redo att fortsätta att betala ut jordbrukarstöd för år 2015. Näst i tur står den första posten av bidraget för jordbruksgrödor samt av vissa miljöavtal för programperioden 2014–2020.  Avtalen i fråga är skötsel av våtmarker och skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet. De här jordbrukarstöden börjar betalas ut i slutet av februari, liksom också den andra...

SLC:s utlåtande om utkast till förordningen om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och för icke-produktiva investeringar 2016

UTLÅTANDE22.1.2016 Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fi Dnr 48/01.02/2016 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ANSÖKAN OM MILJÖERSÄTTNING, KOMPENSATIONSERSÄTTNING, ERSÄTTNING FÖR EKOLOGISK PRODUKTION OCH ERSÄTTNING FÖR ICKE-PRODUKTIVA INVESTERINGAR 2016 SLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning och framför följande: Under programperioden 2014 – 2020 utfärdas årligen en förordning av statsrådet om nya förbindelser som gäller miljöersättning, ersättning förekologisk produktion och ersättning för djurens välbefinnande samt...

SLC:s utlåtande om ändring av förordningen om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

UTLÅTANDE22.1.2016 Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fiDnr 3/01.02/2016BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ÄNDRING AV STATSRÅDETS FÖRORDNING OM GRUNDSTÖD, FÖRGRÖNINGSSTÖD OCH STÖD TILL UNGA JORDBRUKARESLC har bekantat sig med utkastet till statsrådets förordning och framför följande:I samband med reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik år 2013 beslöts att stödet till unga jordbrukare betalas enligt det maximala beloppetpå två procent av det årliga nationella kuvertet....