SLC: Blygsamt av regeringen

De medel som regeringen vid förhandlingarna om budgetramarna för de kommande åren beslöt att bevilja jordbruket ersätter endast en mycket blygsam del av det inkomstbortfall som näringen drabbats av efter Ukrainakrisens början. Det konstaterar SLC:s styrelse, som vid sitt möte i onsdags diskuterade regeringens mycket anspråkslösa gest mot det finländska lantbruket. I regeringens rambudget anvisades det nationella stödet för jordbruks- och...

SLC Nyland: Nu krävs åtgärder och inte enbart förståelse!

UTTALANDE FRÅN SLC NYLANDS VÅRMÖTE 4.4.2016 I INGÅ Nylands svenska producentförbund NSP r.f. (SLC Nyland) efterlyser snabba åtgärder för att förbättra lönsamheten inom lantbruket i Finland. I samband med traktormarschen nyligen visade såväl regeringen som allmänheten sin förståelse för lantbrukarnas situation. Men förståelse löser inte lönsamhetskrisen. Nu måste regeringen snabbt vidta åtgärder! Krisfinansiering och kostnadslättnader behövs. Sänkta gödseltullar och en bestående sänkning...

Holger Falck avgår senast 2017

SLC - Holger Falck A Stor Beskuren

SLC:s förbundsordförande Holger Falck avser att stiga åt sidan från sin post. – Jag har meddelat SLC:s styrelse att jag önskar avgå 2016 eller 2017, säger Holger Falck till Landsbygdens Folk.  – Jag och min hustru Kerstin har redan i fjol gett över vårt jordbruk åt vår son Axel. Jag är av den åsikten att styrelsens ledamöter, förbundsordföranden medräknad, ska bestå av aktiva...

Luke: Den inhemska produktionen av träpelletter minskade

Den inhemska produktionen av träpelletter minskade 2015 med sju procent från föregående år, medan både exporten och importen av träpelletter ökade. Dessa uppgifter framgår av Lukes statistik Träpellets.- År 2015 producerades i Finland sammanlagt 302 000 ton träpelletter, vilket var sju procent mindre än året innan. Den största produktionsmängden, 373 000 ton, uppnåddes 2008, berättar forskare Esa Ylitalo på Naturresursinstitutet.Exporten...

JSM: Stödnivåerna för svin- och fjäderfäskötsel 2015 fastställda

Regeringen beslutade i dag om de slutliga stödnivåerna för från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning 2015. Stödet kan höjas eftersom antalet stödberättigande enheter var något färre än vad förhandsberäkningen visade. Stödet betalas enligt de gårdsspecifika referenskvantiteter som fastställdes år 2009. Totalantalet dessa referenskvantitetsenheter minskar stegvis till följd av gårdarnas strukturutveckling och ändrade driftsinriktning.I Södra Finland är den nya...

JSM: Ersättningar för skördeskador 2015 bestämda

Regeringen fastställde i dag den procentuella andelen för lägenhetsbestämda ersättningar för skördeskador 2015. På samma sätt som tidigare uppgår statens andel till 90 procent av beloppet av skördeskadorna, vilket minskats med självrisken och eventuella andra ersättningar.Odlarens självriskandel av en skördeskada är 30 procent. Självriskandelen räknas utifrån värdet av hela brukningsenhetens skörd av stödberättigande grödor. Värdet av skörden beräknas enligt medelvärdet...

Mavi: Utbetalningar för landsbygdsprojekt inleds i juni

Tidtabellen för datasystemet Hyrrä som Landsbygdsverket administrerar har preciserats för den här vårens del. Utbetalningarna av investeringsstöd för jordbruk inleds i april, och i juni börjar utbetalningarna för landsbygdsprojekt. E-ansökan om utbetalning av investeringsstöd har öppnats i tjänsten Hyrrä (hyrra.mavi.fi), och från och med juni kan utvecklingsprojektutbetalningar sökas elektroniskt.I slutet av mars betalas det ut 1,3 miljoner euro i startstöd...

Innovationer av kvinnliga jordbrukare belönas

SLC - Kickan Ko Beskuren

Den internationella takorganisationen för de europeiska bondeorganisationerna, Copa, har utlyst ett innovationspris för kvinnor som är jordbrukare och företagare inom de gröna näringarna samt är medlemmar i Copas medlemsorganisationer, det vill säga SLC-medlemmar. SLC söker nu därför förslag på lämpliga kvinnor som har bidragit till en innovation och som kunde nomineras för priset. Innovationens kriterier är: - Användning av innovativ kunskap och kunnande, metoder...