Luke: Ovanligt lite matpotatis i lager

De utmanande väderförhållandena och kölden vid skörden sommaren 2015 innebar mindre lager matpotatis än normalt. Mat- och matindustripotatislagren har minskat från 173 miljoner kilo i mitten av oktober till 87 miljoner kilo i mitten av januari. Senaste gången så här lite potatis fanns i lagren var januari 2013.I mitten av januari fanns 69 miljoner kilo matpotatis lagrad och totalt 173...

Luke: Jordbrukens risker under kontroll med skicklig ledning och riskhantering

Jordbruksföretagarna möter i sitt arbete olika säkerhetsrisker, som kan störa företagens dagliga arbete och äventyra jordbruksföretagets fortsatta verksamhet. I en doktorsavhandling som granskas på Aalto-universitetet 11.2. undersöks jordbrukets risker och presenteras förslag på sätt att hantera dem bättre än för närvarande. Enligt en enkät till jordbruken hör till exempel beroende av gårdens nyckelperson, brandrisker, maskinhaverier, en stor åkerareal och ansträngande arbete...

Mavi: EU-finansierade program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder får dela på 111 miljoner

Ansökan som gäller förslag till EU-finansierade program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder har öppnats och pågår till den 28 april. Det EU-finansierade systemet för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter erbjuder nya möjligheter i synnerhet för dem som exporterar jordbruksprodukter. Ett bredare produktsortiment och synlighet för produktursprung och varumärken sporrar de sökande att genomföra EU-finansierade program också på den inre...

Evira: Kött och slaktkroppar från vildsvin får inte införas från estniska fastlandet

Livsmedelssäkerhetsverket Evira påminner om att slaktkroppar, kött eller köttprodukter från vildsvin inte får införas till Finland från estniska fastlandet. I början av februari 2016 beslagtog finska tullen två fällda vildsvin i bilen till en jägare som kommit med båt från Estland. Även om vildsvinen enligt hälsointygen inte bar på afrikansk svinpest, levererades de till bortskaffning.  På grund av att afrikansk svinpest...

JSM: EU:s produktionskopplade bidrag för 2016 fastställdes

Regeringen fastställde i dag villkoren, maximibeloppen och enhetsstödnivåerna för EU:s produktionskopplade bidrag för 2016. Produktionskopplade bidrag kan betalas ut till ett belopp av sammanlagt 102,6 miljoner euro. År 2014 kom man tillsammans med producenterna överens om fördelningen av stödbeloppet. Bidragsvillkoren har inte ändrats jämfört med i fjol.Liksom i fjol betalas det ut 32,0 miljoner euro i stöd för mjölkproduktion, 2,8...

JSM: På grund av väderförhållandena är det möjligt att avvika från den sista dagen för sådd

Regeringen har beslutat att till tvärvillkorens krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden foga en möjlighet att på grund av exceptionella väderförhållanden avvika från den sista dagen för sådd, som är den 30.6. Ändringen av förordningen träder i kraft 9.2.2016.Det är fråga om ett exceptionellt väderförhållande när sådden förhindrats av att åkrarna är våta på grund av riklig nederbörd som...

JSM: Betalningen av kompensationsersättning för skyddszoner begränsas

Regeringen beslutade i dag att ersättningsgrunden för den åkerareal som berättigar till kompensationsersättning ändras. I fortsättningen kan träda, naturvårdsåker och de skyddszoner som anlagts för att effektivisera vattenvården utgöra högst 25 procent av gårdsbruksenhetens ersättningsberättigande åkerareal.Tidigare betalades kompensationsersättning för hela den ersättningsberättigande skyddszonsarealen på en gårdsbruksenhet. Ändringen gäller inte de avtalsarealer för skyddszon som anlagts före 2015.Om arealen för träda,...

Mavi: Stöd för växthusproduktion kan sökas

Växthusodlarna kan ansöka om växthusstöd före 29.2.2016. Ansökan görs elektroniskt via Vipu-tjänsten (https://vipu.mavi.fi). Efter sista ansökningsdag kan ansökan endast lämnas in som pappersversion (blankett 109) till närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) eller på Åland till Statens ämbetsverk på Åland.Som det nu ser ut betalas förskottet på växthusstödet ut i slutet av april och det slutgiltiga stödet betalas ut i oktober....