Mavi: ​Utbetalningen av jordbrukarstöd fortsätter i december

03.12.2015 Landsbygdsverket I december betalar Landsbygdsverket ut sammanlagt cirka 500 miljoner euro i jordbrukarstöd som sökts våren 2015 till jordbrukarna. Vecka 52 inleds utbetalningarna av de första posterna av grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare, bidrag för nötkreatur och bidrag för mjölkkor. Av grundstödet betalas cirka 80 % av det totala stödbeloppet till gårdarna. Den första utbetalningsposten av förgröningsstödet och...

Evira: ​Mängden mikrober i livsmedlen bedöms även kalkylmässigt

3.12.2015Livsmedelssäkerhetsverket Evira har blivit klart med en statistisk kalkylmodell, med vilken man kan bedöma vilken inverkan mängderna mikrober i livsmedelsproduktionen och gränsvärdena för dem har på risken som konsumenten medförs. Gränsvärdena regleras med mikrobiologiska kriterier som fastställer till exempel vad som är en godtagbar campylobakternivå i prover som insamlats i produktionen av broilerkycklingar."De mikrobiologiska kriteriernas inverkan på konsumentrisken kan bedömas...

Luke: ​Neonikotinoidbetning har ingen omedelbar inverkan på bin i Finland

Luonnonvarakeskus 03.12.2015De finländska forskningsresultaten om neonikotinoidbetningens skadlighet avviker från dem på vilka Europeiska kommissionen har grundat sitt beslut. I Finland är restnivåerna av betning så låga att ingen akut skada verkar ha drabbat bina.År 2013 begränsade Europeiska kommissionen användningen av neonikotinoidpreparat och förbjöd dem vid betning av utsäde för växter som pollinerare föredrar, till exempel rybs och raps. Neonikotinoiderna är nervgifter...

Mavi: ​De första besluten om finansiering av landsbygdsprojekt fattas i januari

02.12.2015Tidtabellen för beslut om företags- och projektstöd som finansieras ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland har nu fastställts. NTM-centralerna börjar i januari fatta beslut om projektstöd för landsbygden. För företagsstödens del inleder NTM-centralerna beslutsfattandet i mitten av december.De första besluten om företags- och projektstöd skrivs på papper, eftersom det ännu inte är möjligt att fatta beslut elektroniskt i...

JSM: ​Klimatmötet i Paris: Finland med i Frankrikes initiativ om större kolbindning

SLC - spannmål-brodd

1.12.2015 Finland har undertecknat Frankrikes initiativ om större kolbindning i jordbruksmarken på klimatmötet i Paris. Enligt initiativet ska jordmånens lagrade kol växa med fyra promille varje år. Detta motsvarar hela världens årliga koldioxidutsläpp som orsakas av oss människor. Målet med initiativet är att ta fram åtgärder som ökar mängden kol i marken och som på detta sätt är till nytta för...

Mavi: ​Krisstöd till griskötts- och mjölkproducenter kan sökas till 18.12.2015

01.12.2015Griskötts- och mjölkproducenter kan ansöka om krisstöd under tiden 1–18.12.2015. Stödet söks hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Krisstödet finansieras med både EU-medel och nationella medel. Omkring 10 miljoner euro riktas till mjölkgårdar och omkring 8 miljoner euro till svingårdar.Tillfälligt extraordinärt krisstöd till grisköttsproducenter söks på Landsbygdsverkets blankett 388, som fås på adressen www.suomi.fi/etjanster. Landsbygdsverket betalar ut stödet enligt det genomsnittliga djurgruppsspecifika antalet...

MM: ​På söndag inleds klimatmötet i Paris med siktet inställt på ett nytt klimatavtal

28.11.2015Den 21:a partskonferensen i anslutning till de internationella klimatförhandlingarna inleds i Paris söndagen den 29 november. Klimatmötet pågår i två veckor med målet är att ingå ett täckande, verkningsfullt och juridiskt bindande klimatavtal som ska träda i kraft 2020. Om det lyckas är avtalet den första överenskommelsen där merparten av världens länder förbinder sig till klimatåtgärder."Finland har mycket att vinna...

ANM: ​Rapport: Exporten av sågade trävaror ökar, medan exporten av förädlade trävaror fortfarande är svag

26.11.2015Exporten av sågade och hyvlade trävaror export fortsätter att öka. Exporten uppgick till cirka 1,6 miljarder euro år 2014. De sågade och hyvlade trävarornas andel av exporten var 64 % av den totala exporten av trävaror. Däremot har exporten av förädlade trävaror varit liten. Det allmänna ekonomiska läget har medfört att läget för trävarubranschen blivit mycket osäkert. Lönsamheten i branschen...