Mavi: Utbetalningen av miljöersättning börjar vecka 48

6.11.2015 Landsbygdsverket betalar ut den första posten av miljöersättningen till gårdarna i regel från och med vecka 48. Ersättningen betalas till cirka 46 000 gårdar som ingick förbindelse om miljöersättning våren 2015. Den första posten av miljöersättningen utgör sammanlagt cirka 184 miljoner euro. Andelen som betalas ut är 80 procent av ersättningen som gården får. Restbeloppet av ersättningen betalas i månadsskiftet maj–juni...

STM: Ändringar i avbytarservicen – beredning av totalreform inleds

5.11.2015Regeringen föreslår att lantbruksföretagarnas avbytarservice för semester ska förbli avgiftsfri och att den även i fortsättningen beviljas för 26 dagar per kalenderår. En lantbruksföretagare ska liksom för närvarande få vikariehjälp vid anhörigs död och begravning samt vid fullgörande av skyldigheter med anknytning till landets försvar. Social- och hälsovårdsministeriet ämnar tillsätta en arbetsgrupp för att bereda en totalreform av avbytarservicen.Syftet med...

Mavi: Fattandet av beslut om investeringsstöd till jordbruket och startstöd innehållande lån har börjat

4.11.2015NTM-centralerna har nu börjat fatta beslut om de ansökningar om investeringsstöd till jordbruket och ansökningar om startstöd till unga jordbrukare som innehåller lån. NTM-centralerna fattar till först beslut om de ansökningar om investerings- och startstöd som lämnats in före medlet av augusti. Besluten gäller totalt cirka 850 ansökningar om investeringsstöd och cirka 70 ansökningar om startstöd. Hittills har redan mer...

JSM: Statsrådet lämnade proposition om nationellt tilläggsstöd till jordbruket

29.10.2015Statsrådet överlämnade i dag en proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen. I lagen tas in en bestämmelse om ett nationellt tilläggsstöd som beviljas i form av stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn.Detta extra stöd ingår i jordbrukets krispaket som består av nationell finansiering och EU-finansiering. Av den...

​Matforum om utmaningar inom matkedjan 10 november!

SLC - Matforum 2015 Helsingfors

29.10.2015Den 10 november klo 10-15 ordnar Finlands Svenska Andelsförbund seminariet Från jord till bord – utmaningar inom matkedjan, som riktar sig till deltagare från producent-, förädlings- och konsumentandelslag samt flera andra organisationer. Genom presentationer och diskussioner på seminariet är målsättningen att öka växelverkan mellan deltagarorganisationerna för att söka nycklar till att svänga den finländska matkedjans nedåtgående spiral och svänga hot...

SLC: Djur ska behandlas väl och inte åsamkas onödigt lidande

28.10.2015 I tv-programmet A-studio kommer idag (28.10.2015) att visas smygfilmat material från ett antal husdjursgårdar om hur produktionsdjur har behandlats. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. upprepar att centralförbundet inte kan acceptera nonchalans gentemot djurens välmående eller felaktig, lagstridig hantering av djur i någon del av produktionskedjan.  Den finländska djurskyddslagen är stark och entydig: djur ska behandlas väl och inte åsamkas onödigt lidande....

Mavi: Stöd för privat lagring styrs alltjämt till mjölkmarknaden

23.10.2015Europeiska kommissionen strävar fortfarande efter att lindra den obalans som länge rått på mjölkmarknaden genom att betala stöd för privat lagring av mjölkprodukter. Stödberättigande produkter är ost, fettfritt mjölkpulver och smör.Ett krav för att få stöd är att sökanden förbinder sig att lagra stödberättigande produkter under perioden för avtalslagring. De godkända lagringsperiodernas längd och stödnivåerna är produktspecifika. Stöd...

Ansök till SLC:s TYK-rehabiliteringskurs senast 6.11!

SLC - TYK SLC medlemmar 63324 SLUTGILTIG

15.10.2015SLC:s riksomfattande svenskspråkig TYK-rehabiliteringskurs (kursnummer 63324) för SLC-medlemmar startar i december på Härmä Rehab. På kursen finns åtta platser, till vilken SLC-medlemmar som uppfyller kriterierna kommer att kunna söka genom en individuell ansökan till Fpa. Kursen inleds med en utredningsperiod 7–12.12.2015 och 11–16.1.2016. Kursens övriga delar hålls enligt följande: träningsperiod 1 den 14–24.3.2016, träningsperiod 2 den 7–11.11.2016 samt utvärderingsperioden den...