JSM: Totalreformen av livsmedelslagstiftningen vidare till riksdagen

Regeringen överlämnade i dag till riksdagen en proposition med förslag till en ny livsmedelslag som ingår i totalreformen av livsmedelslagstiftningen.  Reformen siktar till att utan att riskera livsmedelssäkerheten minska det administrativa arbete som lagstiftningen medför för livsmedelsföretagarna och tillsynsmyndigheterna samt att öka den på riskbedömning baserade livsmedelstillsynen och dess effekter. Den nya livsmedelslagen följer principen i EU:s livsmedelslagstiftning som innebär att livsmedelsföretagarna...

JSM: ​Regeringen föreslår att e-tjänster ska användas i behandlingen av miljö- och vattentillstånd

De ansökningshandlingar som gäller miljötillstånd och tillstånd enligt vattenlagen bör i fortsättningen i första hand lämnas in till myndigheterna på elektronisk väg, antingen per e-post eller via ett ärendehanteringssystem. Det föreslås att kungörelser och tillhörande handlingar samt beslut ska publiceras på myndighetens webbplats i stället för på myndigheternas och kommunernas anslagstavlor. Målet är att det ska gå att uträtta ärenden...

JSM: Finlands initiativ om ett internationellt år för växtskydd 2020 ser ut att realiseras

I mitten av december ska FN ta beslut om att år 2020 fira det första internationella året för växtskydd (International Year of Plant Health, IYPH). Temaåret bygger på Finlands initiativ som fått brett stöd från olika delar av världen. Året för växtskydd är Finlands första initiativ om temaår på FN-nivå. För första gången lyftes initiativet fram på IPPC:s (International Plant Protection...

Arbets- och näringsministeriet: Nu används lika mycket förnybar energi som energi från fossila källor

År 2017 ökade andelen förnybar energi av den totala energianvändningen till samma nivå som andelen energi från fossila importerade bränslen. Att priset på utsläppsrätter har stigit främjar investeringar i och användning av förnybar energi, och den tekniska utvecklingen gör investeringar i vindkraft lönsammare. Dessa uppgifter framgår av en branschrapport om sektorn för förnybar energi som publicerades den 29 november 2018. Användningen...

​SLC:s Nylund: De finländska skogsägarna är de verkliga klimathjältarna

SLC - Kongress 2018 Oppning Mw

De finländska skogsägarna satsar årligen cirka 300 miljoner euro i skogsförbättrande åtgärder. Det är den överlägset största orsaken till att den årliga tillväxten i våra skogar ökar.  – Den finländska skogsskötseln är den bästa i världen och ett ur en vetenskaplig synvinkel är skogsägarna de verkliga klimathjältarna, sade SLC:s ordförande Mats Nylund i sitt öppningsanförande på SLC:s förbundskongress på tisdagen (26.11). De...

SLC:s Blomqvist: Att sluta äta kött är ingen patentlösning för klimatet

SLC - Fullmaktige 2018 Host Blomqvist 2 Ljus

– Det florerar mycket okunskap om klimatförändringen och om hur naturen fungerar. Detta märktes i samband med samhällsdiskussionen efter att IPCC-rapporten släpptes, konstaterade SLC:s fullmäktigeordförande Thomas Blomqvist, när han öppnade SLC:s förbundsfullmäktiges ordinarie höstmöte i Esbo.  – Att sluta äta kött eller sluta avverka skog är ingen patentlösning för att avvärja klimatförändringen. Slutar man äta kött försvinner också odlingen av vall, det...

Evira: Livsmedelsverket.fi sammanför de offentliga tjänsterna inom livsmedelskedjan till en enda webbplats

I början av år 2019 publiceras webbplatsen livsmedelsverket.fi som sammanför flera offentliga tjänster inom jordbruket och livsmedelssäkerheten. Samtidigt går evira.fi och mavi.fi till historien.   Då Livsmedelssäkerhetsverket (Evira), Landsbygdsverket (Mavi) och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster (Mitpa) vid årsskiftet går samman, sammanförs också tjänsterna de erbjuder till en enda webbtjänst. Med sammanslagningen av ämbetsverken eftersträvas en smidig kundservice i hela...

Pressinbjudan: Över 200 jord- och skogsbrukare samlas till SLC-kongress 26–27.11 i Esbo

SLC - Kongress 2018 Logo Webb

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. samlas till allmän förbundskongress den 26–27 november i Esbo på Hotell Korpilampi (Korpilampivägen 5, 02970 Esbo). Kongressen som är SLC:s rådgivande organ inleds måndagen den 26 november med lunch från kl. 11 och öppning kl. 12.30 samt avslutas tisdagen den 27 november senast kl. 15. Kongressen, som ordnas var tredje år, samlar över 200 deltagare från...