JSM: Måttsättningen för mjölk- och köttboskapsladugårdar som stöds har justerats och förenklats

Jord- och skogsbruksministeriet har uppdaterat förordningarna för mjölk- och köttboskapsladugårdar som beviljas investeringsstöd. Mjölkkornas, kvigornas och ungdjurens bås och boxars utrustnings- och måttsättningskrav har justerats i linje med ekonomiska förutsättningar, forskning och allmän djurskyddslagstiftning. Det samma gäller för dimensionering av diko- och övriga köttdjursstallar.Ekonomiska förbättringar har eftersträvats för olika funktionslösningar. Byggande av allt större ladugårdar, utvecklingen av olika planlösningar och...

PRESSINBJUDAN: Media inbjuds till SLC:s fullmäktiges vårmöte och besök på Åland 28–29 juni

Förbundsfullmäktige för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. håller vårmöte den 28–29 juni 2017 på Åland. SLC inbjuder medias representanter att ta del av fullmäktiges möte samt besök på Åland. SLC är det finlandssvenska jord- och skogsbrukets intressebevakare. Förbundsfullmäktige, som består av 29 medlemmar från medlemsförbunden, är SLC:s högsta beslutande organ som årligen samlas till vår- och höstmöte. Fullmäktiges mötesförhandlingar inleds onsdagen...

JSM-förslag: Övervakningsbesök på husdjursgårdar bör kombineras

I en utredning som jord- och skogsbruksministeriet låtit göra föreslås att de gårdsbesök som görs i övervakningssyfte ska slås samman i högre grad. I synnerhet på husdjursgårdar ska man i fortsättningen med ett och samma gårdsbesök kunna övervaka efterlevnaden av flera krav. Detta minskar övervakningskostnaderna och antalet övervakningsbesök på en gård.– I samband med övervakningen av husdjursstöd ska man samtidigt...

Effektivare gårdsbesök hägrar för husdjursgårdar

Helsingfors 22.06.2017, 09:48PolitikJord- och skogsbruksministeriet föreslår att gårdsbesöken som görs i övervakningssyfte på husdjursgårdar ska effektiveras. Ministeriet vill att man i framtiden ska kunna granska flera saker under ett och samma besök. - I samband med övervakningen av husdjursstöd ska man samtidigt kunna kontrollera att till exempel kraven i fråga om mjölkhygien och salmonella uppfylls. Vi föreslår att...

SHM: Dröjsmålsräntan för lantbruksföretagarnas försäkringspremier sänks

Regeringen föreslår att dröjsmålsräntan för de försäkringspremier som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt temporärt sänks till fyra procent. Avsikten med ändringen är att underlätta jordbrukens betalningssvårigheter.Regeringen lämnade en regeringsproposition med förslag till lag om detta till riksdagen onsdagen den 21 juni. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt. Lagen ska tillämpas från och med den 1 juli 2017...

SLC:s fullmäktige håller vårmöte på Åland 28-29 juni

SLC - Juni 2016 058

SLC:s förbundsfullmäktige, som är organisationens högsta beslutande organ, samlas till vårmöte på Åland veckan efter midsommar. Mötesförhandlingarna inleds onsdagen den 28 juni kl. 9.00 i Sjöfartsmuseets auditorium i Mariehamn. Förutom att centralförbundets årsberättelse behandlas, fastställs även bokslutet och revisorns och verksamhetsgranskarnas berättelser behandlas. Fullmäktige får även en redogörelse över centralförbundets ekonomi för pågående budgetår och vårmötet fastställer även medlemsavgiften för...

Evira: Känn igen päronpest i trädgård och park

Päronpest (Erwinia amylovora) är en växtsjukdom som kan spridas med plantor av frukt- och prydnadsväxter som importerats till Finland. Den som har en trädgård ska nu ge akt på de plantor som planterats under de senaste åren. Den farliga växtsjukdomen ”bränner” växternas skott så att de blir svarta och dödar till slut hela växten. Sjukdomen kan inte bekämpas kemiskt.”Det är...

JSM: Totalt 6,1 miljoner euro betalas i EU-finansierat krisstöd för mjölkproduktion

I Finland kommer mjölkproducenter i år att beviljas 6,1 miljoner euro i anpassningsstöd. Mjölkproduktionen har under januari–maj minskat med cirka två procent i hela landet jämfört med fjolåret.I syfte att underlätta konsekvenserna av Rysslands importrestriktioner offentliggjorde Europeiska kommissionen i somras ett krispaket på 500 miljoner euro för att stödja medlemsländernas husdjursskötsel, som befinner sig i svårigheter. Av denna summa avsattes...