Minister Leppä: Förenklingen av jordbrukspolitiken måste gå längre än vad som föreslagits

EU:s råd för jordbruk och fiske diskuterade i dag den 16 juli i Bryssel om förenklingen av den framtida jordbrukspolitiken. Det var det första mötet under Österrikes ordförandeskapsperiod. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företrädde Finland vid mötet. Medlemsländerna var under diskussionen enhälliga om att kommissionens förslag innehåller inslag av förenkling, men att en mer långtgående och bättre förenkling bör eftersträvas. Särskild...

Rådet för jordbruk och fiske fortsätter diskussionen om reformen av jordbrukspolitiken

Den 16 juli ska rådet för jordbruk och fiske fortsätta dialogen om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) 2021–2027 i Bryssel. Vid mötet presenterar Finland en promemoria, som undertecknats av åtta länder, om förenkling av kommissionens förslag. Den torka som drabbat Finland och andra nordliga delar inom EU diskuteras också vid mötet. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid...

Delta i en webbdiskussion om finländsk mat och matproduktion

”Nu har alla finländare möjlighet att påverka de faktorer som bidrar till att vi kan äta inhemsk mat även i framtiden”, säger utredare Reijo Karhinen. ”Jag vill nu få in genuint nya idéer och synpunkter på diskussionen kring mat, och vårt webbdiskussionsredskap erbjuder utmärkta möjligheter till det. Intressentgruppernas synpunkter kommer fram även i andra sammanhang, och därför vill vi nu särskilt...

Evira: Dags att kontrollera förekomsten av koloradoskalbaggar

Den varma försommaren har varit gynnsam för koloradoskalbaggarnas utveckling, men luftströmmarna har i allmänhet inte varit gynnsamma för en invasion av skalbaggar. I fjol var sommaren inte gynnsam för spridning och utveckling av koloradoskalbaggar i Finland och inte en enda ny förekomst av koloradoskalbaggar hittades. Livsmedelssäkerhetsverket Evira framhåller att alla potatisodlare nu på eget initiativ ska kontrollera potatisblasten. Det kan hända...

​Minister Leppä: Finlands deltagande som partnerland vid Grüne Woche-mässan främjar vår livsmedelsexport

Finland är partnerland vid den internationella mässan Grüne Woche i Berlin 2019. Genom att medverka i större utsträckning än vanligt eftersträvar man synlighet för Finland som matturismmål och som landet med de många sjöarna och skogarna och världens nordligaste och renaste livsmedel. Tyskland är ett av målländerna för Finlands livsmedelsexport, och livsmedelsexporten till Tyskland främjas nu starkt genom tillväxtprogrammet Food from...

MMM: Livsmedelskedjans aktörer ska tillsammans hitta lösningar som förbättrar jordbrukets lönsamhet

Aktörer i livsmedelskedjan var den 19 juni inbjudna till Villa Bjälbo av statsminister Juha Sipilä och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Avsikten var att diskutera jordbrukets lönsamhet. Vid mötet informerade ministrarna att de kallat bergsrådet Reijo Karhinen till utredare med uppgift att fundera ut sätt som hjälper att förbättra jordbrukets lönsamhet. Målet är att ta fram en lista på åtgärder...

MM: ​Finland ordförande för skyddskommissionen för Östersjön - Målet en ambitiös och genomförbar aktionsplan för Östersjön

I början av juli inleder Finland sitt ordförandeskap i Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM). Den viktigaste uppgiften under Finlands tvååriga ordförandeskap är att uppdatera den aktionsplan för Östersjön som antogs 2007. I den uppdaterade aktionsplanen ska det ingå åtgärder som bidrar till att målet om god status i Östersjön nås före 2030.På Finlands initiativ ska HELCOM ta...

Mavi: Färre än 50 000 gårdar lämnade in ansökan om samlade jordbrukarstöd

Cirka 49 700 gårdar lämnade in stödansökan i samband med jordbrukarnas huvudstödansökan som avslutades i medlet av juni. I år var det första gången som färre än 50 000 gårdar ansökte om stöd. Antalet jordbrukare som lämnade in ansökan om samlade jordbrukarstöd var nu ungefär 3 500 färre än år 2015, då man för första gången kunde ansöka om stöden...