JSM: Fredningen av kajor föreslås bli avslutad

Statsrådet föreslår att kajan ska flyttas över till listan över icke fredade fåglar i jaktlagen. En regeringsproposition om en ändring av jaktlagen överlämnades i dag till riksdagen. Kajbeståndet, som har ökat kraftigt under de senaste åren, orsakar skada både i stadsmiljön och på landsbygden. Bland annat täpper kajorna till skorstenar och andra konstruktioner, smutsar ner omgivningen med sin avföring och förstör...

JSM: Den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygder: Transportstödet ska vara särskild statlig finansiering

Vid sitt möte den 6 juni 2018 godkände den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygder åtgärder i fråga om näringslivsverksamhet och sysselsättning. Den parlamentariska arbetsgruppen betonar transportstödets betydelse när det gäller att trygga konkurrenskraften för företagen i glesbefolkade områden. Den parlamentariska arbetsgruppens gemensamma syn är att transportstödet inte ska inkluderas i den allmänna finansieringen av de kommande landskapen, utan det ska även i...

Luke: Skogssektorns högkonjunktur fortsätter – virkesmarknaden går för högtryck

Den globala ekonomiska tillväxten, den ökade efterfrågan på skogsprodukter och den inhemska skogssektorns investeringar stimulerar exporten av massa, sågat virke och kartong ytterligare. Avverkningen av massaved slår alla rekord, och ökad efterfrågan på inhemskt virke höjer rotpriserna, framgår av Naturresursinstitutets (Luke) konjunkturrapport för skogssektorn. Osäkerheten om huruvida marknadens goda efterfrågan fortsätter föranleds av ev. genomförande av handelssanktioner, resultaten av Brexit-förhandlingarna samt...

JSM: Vargstammen har blivit starkare i synnerhet i Västra Finland – förvaltningsplanen uppdateras

Naturresursinstitutet (Luke) har i dag offentliggjort sin bedömning av Finlands vargstam i mars 2018. Nästa steg är att jord- och skogsbruksministeriet omsorgsfullt bekantar sig med det gedigna bedömningsmaterialet och utifrån det bereder en ministerieförordning för jaktåret 2018–2019. I augusti–september kommer dessutom arbetet på att uppdatera förvaltningsplanen för vargstammen att inledas, och till styr- och beredningsgrupperna för detta arbete kallas representanter...

JSM: En ändring av EU-förordningen möjliggör övervakning som grundar sig på satellitteknik

Fortgående analysering av satellitbilder, dvs. administrativa kontroller, kommer småningom att bli möjligt som övervakningsmetod för jordbrukets arealstöd. Metoden är ett alternativt sätt att ersätta fysiska kontroller på plats. EU-kommissionen har ändrat förordningen om övervakning, och en regeringsproposition som gör det möjligt att använda den nya tekniken vid övervakning bereds just nu. Ett pilotförsök med systemet görs snarast möjligt och målet är...

Media inbjuds till SLC:s fullmäktiges vårmöte 11 juni

Förbundsfullmäktige för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. samlas till ordinarie vårmöte den 11 juni på Hanaholmens Kulturcentrum i Esbo, Hanaholmsstranden 5. SLC inbjuder medias representanter att ta del av fullmäktiges program, som inleds kl. 10.00. Kaffe från och med 9.30. Vårmötet inleds med presentation och demonstration av den nya plattformen för den elektroniska spannmålshandeln, Spannmålstorget-Viljatori. Vårmötet, som leds av fullmäktigeordförande Thomas...

Evira: Jordgubbars geografiska ursprung går alltid att få fram

Jordgubbars geografiska ursprung kan utredas fullt tillförlitligt genom en icke-radioaktiv isotopundersökning. Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Naturresursinstitutet (Luke) fortsätter ett forskningsprojekt som inleddes sommaren 2017. Inom projekt har man utvecklat ett verktyg för att säkerställa finländska jordgubbars ursprung. Resultaten har varit mycket lovande, så sommaren 2018 fortsätter man samla in inhemska referensprover och utvidgar provtagningen även till olika handelsplatser. Jordgubbar kan ha långa...

JSM: Minister Leppä om kommissionens förslag: nordliga förhållandena delvis beaktade, men nedskärningarna oacceptabla

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä anser att det till den del som gäller stöden är omöjligt att acceptera det förslag till gemensam jordbrukspolitik som EU-kommissionen offentliggjorde i dag. Därför har Finland redan i samarbete med flera andra EU-länder inlett åtgärder för att motarbeta nedskärningarna. Leppä är ändå nöjd med att kommissionen har beaktat de nordliga förhållandena. Detta tryggar ett fortsatt...