Finland vill ha större spelrum i uträkningarna om kolsänkor

Luxemburg 13.10.2017, 04:30EkonomiEU:s miljöministrar förväntas i dag besluta om uträkningsreglerna för skogarna som kolsänkor, det vill säga LULUCF. Att bevara kolsänkorna är ett av EU:s klimatmål. Skogarnas framtida bruk ska jämföras med det förflutna, något som väckt starka känslor i Finland. Enligt den finska regeringen är jämförelsen problematisk i och med att avverkningen av skog ska öka märkbart. ...

MM: Miljöministrarna vill nå enighet om EU:s LULUCF-förordning

Fredagen den 13 oktober sammanträder EU:s miljöministrar i Luxemburg för att inom ramen för klimatpaketet för 2030 förhandla om ansvarsfördelningen inom de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln och om den s.k. LULUCF-förordningen, dvs. om hur kolsänkor och de utsläpp som orsakas av mark- och skogsanvändning ska beaktas i EU:s klimatmål. Finland representeras vid mötet av bostads-, energi- och miljöminister...

Luke: Avlönade arbetstagare allt viktigare för jordbrukens företagsverksamhet

Enligt preliminära uppgifter som Naturresursinstitutet sammanställt om 2016 hade cirka 14 000 gårdar även annan företagsverksamhet utöver jordbruk och trädgårdsodling. Antalet var mindre än i föregående enkät. Den övriga företagsverksamheten bestod oftast av olika slags tjänster.Antalet gårdar som bedriver annan företagsverksamhet hade minskat med 2 900 jämfört med den senaste statistiken från år 2013. Även andelen av dessa gårdar hade...

Riksdagen godkände regeringens politik om kolsänkor

Helsingfors 11.10.2017, 19:29PolitikRiksdagen ställde sig på onsdagen bakom regeringens EU-förhandlingslinje i frågan om skogarnas kolsänkor. Stora utskottet slog fast riksdagens åsikt efter omröstning. Beslutet gäller den såkallade lulucf-förordningen för hur skogarnas kolsänkor ska bevaras samt ansvarsfördelningsdirektivet om hur klimatutsläpp ska minskas inom branscher som inte hör till utsläppshandeln. Riksdagsledamöterna Tytti Tuppurainen (SDP), Hanna Halmeenpää (Gröna), Paavo Arhinmäki (VF)...

Evira: Disputation 13.10.2017: Antibiotikaresistens i agroekosystem

Agronomie- och forstmagister (agronom) Johanna Muurinen som jobbar med riskvärdering på Livsmedelssäkerhetsverket Evira disputerar för doktorsgraden vid Helsingfors universitet, agrikultur- forstvetenskapliga fakultetens institution för livsmedels- och miljövetenskaper. Produktionsdjur behandlas med antibiotika och dyngan från dem används som gödsel överallt i världen. Resistenta bakterier som selektivt hamnat i dyngan, dessas resistensgener och eventuella rester av antibiotika kan sprida sig till miljön. I...

JSM: EU-ministrarna fattade beslut om fiskekvoter för Östersjön

EU:s jordbruksministrar beslutade om fiskekvoterna för Östersjön 2018 under det möte som rådet för jordbruk och fiske höll i Luxemburg den 9 oktober. Ministrarna diskuterade också marknadsläget inom jordbrukssektorn och jordbrukets roll i FN:s agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030. Vid ministermötet företräddes Finland av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.Finland röstade, i likhet med tre andra Östersjöländer, mot förslaget. Finland...

ÖSP: Regeringen, ta tillbaka skärpningen av bränsleskatten och LFA-beskärningen!

ÖSP:s förbundsstyrelse är djupt oroade över det prekära läget med årets skördearbete. Att regeringen samtidigt påför lantbruket nya kostnader rimmar illa. Därför kräver ÖSP att regeringen återtar beslutet om att skärpa bränsleskatten och tar tillbaka den aviserade beskärningen i kompensationsersättningen (LFA).Efter en kall och solfattig sommar har den senaste månadens ostadiga väder och regn föranlett stora bekymmer på gårdarna med...

MT: Jordbruken blir bara färre

Helsingfors 11.10.2017, 09:23EkonomiAntalet jordbruk i Finland fortsätter minska i relativt stadig takt. Den prognosen ger Naturresursinstitutet, rapporterar Maaseudun Tulevaisuus. Prognosen har gjorts med stöd av en enkät. Naturresursinstitutets prognos ger vid handen att antalet jordbruk halveras inom 25 år när man har år 2000 som utgångspunkt. Enligt prognosen skulle det år 2025 finnas kring 37 000 jordbruk i...