Mavi: Utbetalningen av EU:s direktstöd och nötdjursbidrag börjar i december

Landsbygdsverket börjar betala ut EU:s direktstöd för 2017 torsdag 14.12. Betalningen av EU:s nötdjursbidrag påbörjas från och med måndag 18.12. Jordbrukarna får betalningarna på kontot från och med den första utbetalningsdagen, efter hand som kommunerna godkänner utbetalningsmaterialen.De EU-finansierade stöden betalas i två poster så att det går att garantera att jordbrukaren får den rätta totala stödsumman. Den första stödposten är...

Utlåtande om utdelning i skolor

UTLÅTANDE30.11.2017 Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fiDnr 1804/01.02/2017 UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM STÖD TILL UTDELNING I SKOLAN FÖR VÅRTERMINEN 2018 SLC har bekantat sig med utkastet till förordningen och önskar framföra följande: SLC vill lyfta fram problematiken med att främja åtgången av ekologiskt producerade varor med hjälp av stödet för utdelning iskolor. Eftersom de reserverade medlena är begränsade får den högre stödnivån för ekologiskt producerande varor...

JM: Faran för fågelinfluensa i Finland har minskat

Risken för fågelinfluensa anses ha minskat i Finland. Jord- och skogsbruksministeriet ska utfärda en ny förordning som kommer att återställa förbudet mot att hålla fjäderfä utomhus tillbaka till ett utehållningsförbud som gäller under våren. Förordningen innehåller också bestämmelser om åtgärder för tidig upptäckt av smitta. Den nya förordningen träder i kraft den 7 december 2017.Risken för fågelinfluensa i Finland anses...

Försök och offentlig upphandling spetsåtgärder i åtgärdsprogram för cirkulär ekonomi

Miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och Sitra informerar:Statsminister Juha Sipiläs regering har satt som mål att göra Finland till en föregångare inom bioekonomi, cirkulär ekonomi och miljöteknik. Spetsåtgärder för att uppnå målet är hållbara och innovativa offentliga upphandlingar, försöks- och testplattformar för cirkulär ekonomi samt nya produkt- och tjänsteinnovationer och stödjande av investeringar. Regeringens och Sitras konkreta åtgärder...

Minister Leppä: ”Den framtida jordbrukspolitiken måste lätta på jordbrukarnas administrativa börda”

Kommissionen har offentliggjort ett meddelande om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid. Meddelandet om framtiden för livsmedel och jordbruk The Future of Food and Farming innehåller en övergripande beskrivning av den framtida strukturen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik och fokusområdena i den reform som träder i kraft 2021. – Kommissionens tanke om ökad flexibilitet för medlemsländerna och en förenkling av den gemensamma politiken är...

SLC: EU:s jordbrukspolitik berör alla finländare

SLC - 2017 11 28 13 51 50 2
Holger Falck på SLC:s fullmäktigemöte 28.11.2017. Foto: Mia Wikström

EU:s jordbrukspolitik är något som berör alla finländare, varje dag. Detta är något som EU-kommissionen noterbart lyft fram i sitt inledande förslag till den kommande gemensamma jordbrukspolitiken CAP, konstaterar SLC:s ordförande Holger Falck.  – Tyvärr kritiseras Finlands och EU:s jordbrukspolitik alltför lättvindigt i den allmänna debatten, säger Falck.Han välkomnar kommissionens linjering att ge medlemsländerna mer flexibilitet att utforma en jordbrukspolitik som...