Äänekoskis nya massafabrik öppnar i augusti

Helsingfors 21.06.2017, 13:06EkonomiÄänekoskis stora massafabrik påbörjar sin verksamhet i mitten av augusti, berättar Metsä Group. Den nya fabriken börjar leverera massa åt sina kunder i början av september. Fabriken har en produktionskapacitet på 1,3 miljoner ton massa i året. Enligt Metsä Group kommer fabriken att uppnå sin maximala kapacitet ett år efter att den startats. Förutom massa producerar...

Mavi: Lagringsstöd för skogsbär och skogssvampar kan sökas

Lagringsstödet för skogsbär och skogssvamp 2017 inom området för nordligt stöd (=stödregion C) får sökas. Stödet är avsett att delvis ersätta kostnaderna för långvarig lagring av skogsbär och skogssvampar som plockats och lagrats inom området för nordligt stöd. Ansökningar till Laplands NTM-centralAnsökan om lagringsstöd (blankettnummer 237) ska lämnas in senast 17.7.2017 till Lapplands NTM-central i Rovaniemi (adress: Lapplands NTM-central, registraturen, PB...

Mavi: Det lönar sig att göra kvalitetstestet av åkerjord under sommaren

Jordbrukare som 2015 förbundit sig till miljöersättning ska göra ett kvalitetstest av åkerjord före utgången av april 2018. Kravet är ett av villkoren i den femåriga miljöförbindelsen. Det lönar sig för jordbrukarna att bedöma skiftenas skick och anteckna observationerna redan under växtperioden.Kvalitetstestet av åkerjord ska göras på alla basskiften större än 0,5 hektar, som jordbrukaren har anmält i sin senaste...

Mavi: Ansökan om jordbrukarstöd gjordes vanligen på webben

Cirka 92 procent av gårdarna lämnade in sin stödansökan via webbtjänsten Vipu under den huvudstödansökan som upphörde den 15 juni. Totalt 46 562 gårdar utnyttjade webbtjänsten för att lämna in sin ansökan. Cirka 4 000 gårdar lämnade in en pappersansökan. Antalet preciseras när kommunerna har registrerat alla inkomna pappersansökningar.Huvudstödansökan började i början av april med basskiftesändringar och anmälan av uppgifter...

JSM: EU kompletterar förteckningen över invasiva främmande arter

EU:s medlemsländer godkände idag 12 nya arter som ska upptas i förteckningen över invasiva främmande arter. Arter som ingår i förteckningen får inte föras in, säljas, odlas, användas eller sättas ut i naturen i EU. De nya arter som har upptagits i förteckningen över invasiva arter är nilgås, alternanthera philoxeroides, sidenört, smal vattenpest, röd jättegunnera, jätteloka, jättebalsamin, microstegium vimineum, kamslinga, mårdhund,...

JSM: Försök och ny företagsverksamhet med hjälp av spetsprojektfinansiering för återvinning av näringsämnen

Från det försöksprogram för återvinning av näringsämnen som ingår i regeringens spetsprojekt för kretsloppsekonomi har det hittills beviljats finansiering till 19 företag. Med finansieringen främjas ett genombrott för kretsloppsekonomin genom att små och medelstora företags pilotförsök stöds. Med hjälp av försöksprogrammet har det också startats helt nya företag. Finansiering kan sökas fram till utgången av 2018.Jord- och skogsbruksministeriet inledde i...

Luke: Kornarealen lägst på över 40 år

Korn är ett allmänt odlat sädesslag som täcker en femtedel av åkerarealen i Finland. I våras förlorade korn en tiondedel av arealen som främst ersattes av foderareal. Foderarealen ökade och var störst på över tjugo år. Korn och foder täcker hälften av åkerarealen tillsammans.- Förändringarna i odlingsarealerna återspeglar mycket väl trenderna i åkerproduktionen. I synnerhet den ökade odlingsarealen för havre,...

Mavi: Understöd för projekt som utvecklar livsmedelskedjan kan sökas i höst

Landsbygdsverket (Mavi) utlyser medel som kan sökas för projekt för utveckling av livsmedelskedjan hösten 2017. Utlysningen är av engångsnatur och prioriteringar i fråga om projekten är följande: genomförande av ett utbildningsprogram för livsmedelsexport, utveckling av spannmåls-, olje- och proteinväxtsektorn, utveckling av mångsidigare praxis för export av spannmål och spannmålsprodukter, utveckling av kvalitets- och spårbarhetssystem samt utveckling av producent- och branschorganisationer.Organisationer,...