JSM: ​Förordningen om ursprungsmärkning av livsmedel för ny behandling

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om att ange ursprunget för livsmedel träder inte i kraft våren 2018. Enligt EU-kommissionens beslut har förordningen sänts tillbaka för en ny beredning. Eftersom arbetet med att utveckla EU-lagstiftningen på detta område inte har gått framåt i önskad takt, har Finland utfärdat nationella bestämmelser.Förordningen sändes till kommissionen i början av november och ministeriet fick besked om...

JSM: Jägare uppmuntras till gemensam vildsvinsjakt

Den 23 - 25 februari ska jord- och skogsbruksministeriet och Finlands jägarförbund ordna en Vildsvinsjakt. Evenemanget, som pågår hela veckoslutet, ska introducera jägare i jakten på vildsvin.Under veckoslutet kommer jaktföreningar och -lag att jaga vildsvin runt om i landet. Samtidigt får deltagarna information om vildsvin, vildsvinsjakt, lagning av viltmat och tagning av prov. Alla prov på vildsvin skickas till Livsmedelssäkerhetsverket...

JSM/Minister Leppä: Högkvalitativ mat är en investering, kommuner i avgörande position

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä besökte Länsimäki skola i Vanda och träffade niondeklassare i skolans matsal. Med besöket ville ministern uppmärksamma skolmaten.Besöket är högaktuellt eftersom vårt och samtidigt också hela världens första system med gratis skolmat fyller 70 år i år.– Offentliga skolmåltider är vår nationella skatt som vi kan vara stolta över. Skolmat förbättrar ungas välbefinnande och stärker inlärningen....

​Parlamentariska arbetsgruppen för glesbygder kräver avsevärd höjning av minimihastigheten för samhällsomfattande tjänster gällande bredbandsförbindelser

Arbetsgruppen är enig: Det gagnar hela landet att försnabba utbyggnaden av en snabb, symmetrisk och stabild bredbandsinfrastruktur. Endast på så vis kan man skapa jämlika förutsättningar för boende och företagsamhet i hela landet.Parlamentariska arbetsgruppen kräver att projektet Snabbt bredband förlängs till slutet av år 2020.Utbyggnaden av snabbt bredband bör fortskrida även under nästa EU-programperiod, vilket bör beaktas under beredningen, betonar...

JSM: Gårdsbrukets utvecklingsfonds forskningsmedel för jordbruk och livsmedelsekonomi

Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) beviljar sammanlagt 3,9 miljoner euro för nya forsknings- och utvecklingsprojekt på området jordbruk och livsmedelsekonomi. År 2018 ligger fokusen i återanvändning av näringsämnen, beräkning av växthusgasutsläpp, nya metoder för att bekämpa mögel, utveckling av inhemska humlesorter, livsmedelssäkerhet, djurhälsa och växtskydd, djurs välbefinnande, gårdarnas energieffektivitet och utveckling av finansieringsalternativ.- Regeringen har ett ambitiöst mål att få bioekonomin att...

JSM: Begränsningarna för att hålla svin utomhus börjar gälla 1.6.2018 - kraven på elstängsel ska ändras av säkerhetsskäl

Från början av juni 2018 ska svin som vistas utomhus skyddas mot afrikansk svinpest, som sprids i Europa, med ett stadigt stängsel. Afrikansk svinpest har aldrig förekommit i Finland. Bestämmelser om kraven på skydd finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av spridning av afrikansk svinpest mellan frigående vildsvin och husdjur. Till ett elstängsel som används för...

Jord- och skogsbruksministeriet vill få in åsikter om det nya bostadsaktieregistret

Projektet för utveckling av bostadsaktieregistret ASREK har målet att avveckla systemet med bostadsaktiebolags och ömsesidiga fastighetsaktiebolags aktiebrev i pappersform. Avsikten är att från och med år 2019 stegvis övergå till ett system med digital registrering av ägaruppgifter. Först överför husbolag administrationen av aktieboken till Lantmäteriverket, varefter aktieägare kan söka registrering av sina aktiebrev digitalt och avstå från aktiebreven i pappersform. Även...

MM: Utkast till lag om ett enda serviceställe för miljötillstånd sänds på remiss

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden. Lagutkastet baserar sig på en modell som utgår från ett enda serviceställe. Det innebär att den kund som ansöker om tillstånd står i kontakt med olika myndigheter via en enda kontaktpunkt. Kunden kan då på en och samma gång ansöka om alla de tillstånd som...