JSM: ​Kommissionen godkände Finlands förslag om oförändrat produktionskopplat EU-stöd

EU-kommissionen har godkänt Finlands ändringsförslag om EU:s direktstöd. Beslutet innebär att totalbeloppet av EU:s produktionskopplade stöd som betalas till jordbrukare 2017 - 2020 kommer att ligga på samma nivå som år 2016. Enligt kommissionens första beslut skulle stödbeloppet ha minskat årligen under åren 2017 - 2020.- Beslutet innebär att beredningen av den helhet som de för Finland viktiga produktionskopplade EU-stöden...

Ytterst små partiklar

Tammerfors 18.04.2017, 15:09Inrikes- Nanopartiklarna har en diameter på mindre än 100 nanometer. En nanometer är en miljontedel av en millimeter. - Nanopartiklar uppkommer på naturlig väg såsom under vulkanutbrott och genom människans verksamhet, såsom trafik- och industriutsläpp, rökning och tillverkning av nanomaterial. - På arbetsplatserna kan nanopartiklar uppkomma i processer där man använder höga temperaturer eller stora energimängder....

Överraskande höga nanopartikelhalter på vissa arbetsplatser

Heta arbetsskeden ökar halten Tammerfors 18.04.2017, 15:07InrikesPå arbetsplatserna har man ännu inte vaknat till den eventuella risk som nanopartiklar kan utgöra, trots att man befarar att de på olika sätt kan vara skadliga för hälsan. Arbetshälsoinstitutet och Östra Finlands universitet här uppmätt höga partikelhalter särskilt i arbetsskeden där man använder sig av höga temperaturer. ...

Finlands viltcentral: Dags att anlägga viltåkrar

Med hjälp av foder som odlas för vilt ökar man naturens mångfald. Lämpliga växtarter och rätt placering av viltåkrarna ger mer foder samt fortplantningsplatser och skydd för vilt som lever i åkermiljö och även för många andra vilda arter. Viltåkrar fungerar längs med diken och vattendrag även som skyddszoner som fångar upp näringsämnen.Beroende på växtarterna är viltåkrarna till nytta förutom...

Nästan två miljarder människor beroende av importerad mat

Helsingfors 13.04.2017, 09:39UtrikesJordklotets förmåga att mata den ökande befolkningen har fördelats ojämnt och miljoner människor lever på mat som producerats någon annanstans än var de bor. Det framgår av en undersökning som Aalto-universitetet gjort. Livsmedelstryggheten för cirka 1,4 miljarder människor är beroende av importen. Dessutom lever 460 miljoner människor i områden där ökad import inte har lappat bristerna...

Evira: Fågelinfluensa hos en havsörn i Letala

Hos en havsörn som påträffats i Letala i Egentliga Finland har konstaterats fågelinfluensa av typen H5. I fortsatta undersökningar bekräftas om fågeln bar på högpatogen fågelinfluensa som orsakar stor dödlighet bland fåglar. Livsmedelssäkerhetsverket Evira uppmanar alla som håller fjäderfä att se till att smittskyddet är i ordning och att lämna en anmälan om suspekta symptom till den kommunala veterinären. Havsörnen påträffades...

JSM: Ansökan om stöd för vård av ungskog öppnas den 20 april 2017

Stöd för vård av ungskog kan sökas igen från och med den 20 april 2017. Jord- och skogsbruksministeriet avbröt ansökan i maj i fjol. Genom Kemera-stödet främjas hållbar skötsel och användning av skogarna.Finlands skogscentral beviljar stöden till privata skogsägare. Arbeten som gäller tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog ska utföras inom 12 månader efter att Finlands skogscentral har...

Mavi: Gott vitsord för övervakningen av jordbrukarstöd

Jordbrukarna förhåller sig mycket positivt till den övervakning av jordbruksstöd som närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralen) utför. De jordbrukare som har varit föremål för kontroller ger övervakningen som helhet skolvitsordet 8,21. Vitsordet har sjunkit en aning sedan motsvarande enkät för två år sedan då vitsordet var 8,25.Uppgifterna framgår av en enkät som Landsbygdsverket lät utföra i januari. I den undersöktes...