JSM: Kampanjen Ta det lugnt påminner om miljövänliga val

Miljökonsekvenserna av våra matvanor är betydande – en femtedel av de klimatkonsekvenser och hela 40 procent av de övriga miljökonsekvenserna som beror på vår konsumtion orsakas av mat. Var och en av oss kan påverka vår egen miljöbelastning genom våra matvanor. Det krävs ingen omfattande matrevolution för att övergå till mera miljövänliga matvanor, påminner jord- och skogsbruksministeriets och Naturresursinstitutets konsumentkampanj...

Vallmon blommar på allt fler fält i Afghanistan

Kabul 23.10.2016, 15:04UtrikesOpiumproduktionen har ökat med tio procent i Afghanistan i år jämfört med förra året, uppger FN. Väderförhållandena och den ökande osäkerheten har ökat vallmoodlingen. Dessutom har det internationella stödet för bekämpningen av narkotikaproduktionen försvagats. I år odlas vallmo på uppskattningsvis 201 000 hektar när arealen förra året mätte 183 000 hektar. Talibanrörelsen finansierar sin verksamhet genom...

JSM: Helhetsbedömningen av Landsbygdsverket är klar

Enligt en extern helhetsbedömning som jord- och skogsbruksministeriet låtit göra av Landsbygdsverket klarar sig verket bra i en europeisk jämförelse i sin uppgift som utbetalande myndighet, alltså som administratör av EU-stöd. Enligt bedömningen har Landsbygdsverket fullgjort alla sina nationellt lagstadgade uppgifter. De stöd som EU anvisat Finland har utnyttjats så gott som fullt ut. Däremot har Landsbygdsverket i inte alla...

Landsbygdsverket klandras för dålig kommunikation

Helsingfors 21.10.2016, 11:26PolitikEn utomstående utvärdering av Landsbygdsverket klandrar dess förmåga att reagera på förändringar. Enligt utvärderingen har verket inte lyckats kommunicera tillräckligt öppet om problemen i stödsystemen eller om vad problemen beror på. Problem med datasystemen har gjort att stöden har betalats ut för sent till jordbrukarna. I mars ordnades en protestmarsch med cirka 500 traktorer i Helsingfors. ...

JSM: Export av havregryn från Finland till Kina inleds

Kinas myndighet för kvalitetskontroll och karantänfrågor AQSIQ, som fastställer villkoren för livsmedelsimport, har godkänt att finländska havregryn exporteras till den kinesiska marknaden. De ändrade importvillkoren tillämpas från och med den 19 oktober 2016 på de havrepartier som avsänds från Finland.AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) publicerade den 19 oktober ett webbmeddelande om ändrade importvillkor för havre som...

Kina ger grönt ljus för finska havregryn

Helsingfors 20.10.2016, 18:42EkonomiDe kinesiska myndigheterna har gett tillstånd att exportera finska havregryn till Kina, uppger Jord- och skogsbruksministeriet. - Det är fint att vi också när det gäller sädesslag kan utvidga exporten till förädlade produkter. Den marknad som öppnar sig i Kina utgör en stor möjlighet för Finlands livsmedelsexport, där vårt utmärkta läge i fråga om växt- och...

JSM: Arbetet med anpassningsstöd till mjölkproducenter går vidare - förordning sänd på remiss

Under hösten har regeringen planerat flera åtgärder för att förbättra gårdarnas situation. Ett led i denna uppsättning åtgärder är det program för extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter som jord- och skogsbruksministeriet tagit fram utifrån besluten på EU-nivå. Stödet uppgår sammanlagt till 15 miljoner euro. Hälften av summan är direkta krispengar från EU, hälften nationella medel. Stödets syfte är att på frivillig...

Mavi: Stöd för minskad mjölkproduktion för november-januari betalas inte till fullt belopp till de sökande

Vid den ansökningsomgång som slutade 12.10.2016 söktes stöd för att minska mjölkproduktionen med cirka 97,9 miljoner mjölkliter inom hela EU. Mjölkgårdarnas ansökta minskning för perioden 1.11.2016 - 31.1.2017 översteg den finansiering om 150 miljoner euro som EU reserverat för stödet. Efter avslutad ansökningsomgång meddelade kommissionen att ungefär 12,5 procent av den ansökta minskningen av  mjölkproduktionen har rätt till stöd. Av...