JSM: Ändringar i förordningar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Regeringen fastställde i dag förordningsändringar som gäller tvärvillkoren inom systemet med jordbruksstöd samt stödnivån för lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2016.Kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren preciseradesRegeringen fastställde i dag en förordningsändring som rör tvärvillkor som är ett krav för flera jordbruksstöd. Enligt villkoren tillåter kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden nu minimal jorderosion som betesgång orsakar på permanenta...

Utlåtande om förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och icke-produktiva investeringar

UTLÅTANDE23.2.2017 Jord- och skogsbruksministerietPB 3000023 STATSRÅDETkirjaamo@mmm.fiDnr 194/01.02/2017UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM ANSÖKAN OM MILJÖERSÄTTNING, KOMPENSATIONSERSÄTTNING, ERSÄTTNING FÖR EKOLOGISK PRODUKTION OCH ERSÄTTNING FÖR ICKE-PRODUKTIVA INVESTERINGAR 2017SLC har bekantat sig med utkastet och framför följande: Enligt utkastet skulle inte nya miljöförbindelser ingås i år. Detta som en följd av strama ekonomiska ramar. SLC utgår ifrån att det också detta år, i likhet med i fjol, skall vara...

Luke: Spannmåls- och potatisskörden tillgodoser den inhemska konsumtionen

Den totala spannmålsskörden på 3,6 miljarder kilo hösten 2016 täcker konsumtionen i Finland så väl att hela 500 miljoner kilo går på export till utlandet. Även potatisskörden på nästan 600 miljoner kilo torde räcka ända till hösten 2017. Det framgår av Naturresursinstitutets senaste statistik över åkerväxter. Årets statistikpublikation är ett led i statistikföringen av åkerväxter som pågått i hundra år. Hösten...

LPA: 100 fall av experthjälp till lantbruksföretagare

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA inledde i början av året sitt projekt Ta hand om bonden. Syftet med projektet är att hjälpa jordbrukare i svårigheter. Under den en och en halv månad som gått har mer än hundra lantbruksföretagare fått avgiftsfri samtalshjälp vid utmaningar vad avser att orka med arbetet, må bra och klara ekonomin. Hjälpen har getts via projektet Ta hand...

Livlig virkeshandel i fjol

Helsingfors 22.02.2017, 10:34EkonomiVirkeshandeln var livlig i fjol och priserna steg en aning, meddelar Naturresursinstitutet (Luke). Priset på tallstockar vid rotköp i privata skogar var i snitt 53,3 euro per kubikmeter. För granstock var priset två euro högre. Rotpriset på tallmassaved var 15,5 euro och på granmassaved 17,3 euro per kubikmeter. Priset på såväl stock som massaved steg reellt...

MM: Minister Tiilikainen: Finland ska bli ett kolneutralt samhälle senast 2045

Finland har alla möjligheter att bli ett föregångarland när det gäller klimat- och energipolitik, bedömer jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Genom att utnyttja såväl befintliga som nya lösningar kan man också öka investeringarna och sysselsättningen. Finland strävar efter en utsläppsminskning på 80-95 procent från 1990 års nivå fram till 2050. Enligt regeringens energi- och klimatstrategi ska det köras 250 000 eldrivna...

Mavi: Statsborgen till gårdar med betalningssvårigheter kan beviljas till fullt belopp

I december och januari kunde gårdar med tillfälliga betalningssvårigheter ansöka om statsborgen för lån med syftet att förbättra gårdens likviditet. Inom den utsatta tiden kom det in 487 borgensansökningar som gällde det sammanlagda lånebeloppet 41 miljoner euro.Det 160 miljoner euro stora anslag som reserverats för ändamålet räcker, och borgen kan beviljas fullt ut. NTM-centralerna börjar fatta beslut om beviljande av...

FN: Larver hotar matförsörjning i Afrika

Stockholm 17.02.2017, 09:01UtrikesMatförsörjningen i flera länder i främst södra Afrika hotas av horder av armélarver som tuggar i sig framför allt majs. Plågan är ett hårt slag mot länderna som tidigare år har haft problem med torka. Varningen kommer från FN:s mat- och jordbruksorgan FAO som har haft ett krismöte med länderna i fråga. - Det är förmodligen...