SLC Nyland

Gilla oss på Facebook

Vi är Nylands svenska producentförbund NSP r.f.

Nylands svenska producentförbund NSP eller också SLC Nyland är en intresseorganisation för de som äger eller brukar jord och skog, landsbygdsföretagare samt för alla som vill värna om en levande och livskraftig landsbygd. Verksamhetsområdet omfattar de svensk- och tvåspråkiga kommunerna från Hangö i väster till Pyttis i öster. Förbundet har 17 anslutna lokalavdelningar. Av dessa är tre landsbygdsföreningar. NSP har ca 1.400 lantbruks- och trädgårdslägenheter som medlemmar. Förbundet har dessutom drygt 300 stödande medlemmar och totalt över 3.300 personmedlemmar. Medlemsgårdarnas sammanlagda areal uppgår till ca 61.000 ha åker och 77.000 ha skog

Organisationen är partipolitiskt obunden och finansieras av medlemskåren. En del av verksamheten sköts med hjälp av yttre projektfinansiering. Den lantbrukspolitiska intressebevakningen är NSP:s främsta uppgift. Vi eftersträvar att möjligast väl tillvarata alla medlemmars enskilda och gemensamma intressen, oberoende av t.ex. gårdens produktionsinriktning eller storlek.

Förbundet har två anställda tjänstemän som arbetar med intressebevakning samt ett ungdomsombud på deltid. NSP är medlem av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) som verkar på riksnivå.

Förbundsmötet, som hålls på våren och hösten, är NSP:s högsta beslutande organ. På förbundsmötena behandlas lantbrukspolitik, motioner inlämnade av förbundets medlemmar, årsberättelse, budget och bokslut samt val av styrelse och representanter i SLC:s fullmäktige. Förbundsstyrelsen som sammankommer minst 3 gånger per år består av förbundsordföranden, en första och en andra viceordförande samt en ledamot för varje lokalavdelning. Förbundets löpande angelägenheter handhas av arbetsutskottet som utses inom styrelsen och består av förbundsordföranden och högst sex ledamöter. Kvinnoutskottets och ungdoms- och PRutskottets ordförande kallas till arbetsutskottets möten. NSP har dessutom ett antal specialutskott eller andra sakkunnigorgan.