Växthus­produktionens avtryck

SLC - Img 3459

Växthusnäringen i Finland har som första bransch räknat ut sina egna produkters klimatpåverkan, d.v.s. koldioxidavtryck. Beräkningsverktyget för växthusnäringens koldioxidavtryck har utvecklats av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC och Handelsträdgårdsförbundet inom ramen för det gemensamma projektet Greenhousecarbon.

Med webbverktyget kan växthusodlare beräkna den egna produktionens kolavtryck och få en jämförelsegrund för att utveckla produktionen och kunna minska det egna avtrycket. Valet av energikälla har stor betydelse för det enskilda växthusföretags kolavtryck. Att välja grön el eller att ytterligare öka användningen av inhemskt biobränsle har stor betydelse för avtrycket. Enligt beräkningarna som gjorts inom projektet ger inhemska, med förnybar energi odlade växthusprodukter lika stora klimateffekter som motsvarande utländska produkter.

Verktyget, som fungerar i Microsoft Office Excel-form, är tillgängligt för alla intresserade växthusproducenter på både finska och svenska. I det odlarspecifika webbverktyget matar producenten in detaljerad information om till exempel energiförbrukningen, använda gödselmedel och växtunderlaget. Observera att verktyget har tolv underblad, där man fyller i uppgifter om den egna produktionen. Verktyget visar därefter produkternas verkliga klimateffekter (i enheten CO2-ekvivalent). Verktyget hittar du genom att klicka på Excel-logon på denna sida.

MTT-rapporten (83/2013) kan i sin helhet läsas på Handelsträdgårdsförbundets webbsida

Det finska webbverktyget hittas på Handelsträdgårdsförbundets webbsida www.kauppapuutarhaliitto.fi.

Vill du veta mer om beräkningsverktyg för växthusnäringens koldioxidavtryck, kontakta Johanna Smith (tel. 041 4651 094 eller johanna.smith(at)boxen.fi) som medverkade i projektet styrgrupp.

Beräkningsverktyget för växthusnäringens koldioxidavtryck