Medlems­temaår & Årets lokal­avdelning

SLC - Arets Lokalavdelning Bild Liten

Årets lokalavdelning

SLC vill uppmärksamma aktiv lokal verksamhet och utser för första gången Årets lokalavdelning under kongress den 26-27 november 2018 i Esbo. 

Avsikten är att uppmärksamma lyckad verksamhet och goda verksamhetsmodeller lokalt för att fungera som inspiration åt andra inom organisationen. En lokalavdelning kommer att utses och premieras med diplom och ett verksamhetsbidrag på 1 000 euro. Tanken är att belöningen ska sporra till fortsatt gemensam aktivitet som kommer medlemmarna till nytta. 

Kriterier för utmärkelsen är att lokalavdelningen:

- har gjort satsningar på medlemsvård- eller värvning eller
- har lyft fram jord- och skogsbruket på ett positivt sätt eller
- har stärkt sammanhållningen inom jordbrukarkåren eller
- har främjat hela organisationens syfte eller strategi på lokal nivå

På basen av de ansökningar som kommer in till Årets lokalavdelning kommer även några särskilt utvalda bonuspremieringar att göras. Bonuspremieringar kan ges till lokalavdelningar samt även till utskott, klubbar eller arbetsgrupper för att uppmärksamma lyckad verksamhet och goda verksamhetsmodeller för att fungera som inspiration åt andra inom organisationen. Bonuspremieringarna består av diplom med motivering och hedersomnämnande av juryn.

​Anmäl en lokalavdelning senast 31.10

Bidrag till Årets lokalavdelning kan lämnas in av lokalavdelningar eller enskilda medlemmar senast den 31 oktober via anmälningslänken invid. Landskapsförbunden kan även lämna in förslag på vem som borde bli Årets lokalavdelning.  

I samband med anmälan lämnar man in en fritt formulerad motivering varför just den föreslagna lokalavdelningen med tanke på kriterierna borde vinna. Övriga uppgifter som lämnas in i samband med anmälan är lokalavdelningens namn samt kontaktuppgifter till den som lämnar in anmälan, det vill säga namn, e-post och mobilnummer.

Efter anmälningstiden går SLC:s organisationsutskott igenom inlämnade bidrag. På basis av tävlingskriterierna ger organisationsutskottet ett förslag till vinnaren av Årets lokalavdelning samt övriga bonuspremieringar till juryn, i detta fall SLC:s styrelse, som fattar det slutgiltiga beslutet. Vinnarna offentliggörs på kongressen.

Producentorganisationens handlingskraft bygger på aktiva medlemmar​

Som ett av verksamhetens tyngdpunktsområden under verksamhetsåret 2018 sätter SLC fokus på medlemmarna, som utgör grunden för hela organisationens verksamhet. SLC vill både stärka aktiviteten på organisationens olika nivåer och förbättra medlemmars kännedom om organisationens arbete. Under 2018 vill vi uppmuntra särskilt lokalavdelningar att göra en insats för att ta god hand om medlemmar och även värva fler medlemmar till organisationen.

Medlemsvård och medlemsvärvning förutsätter aktivt arbete med början från lokalavdelningar, enskilda medlemmar, förbund och centralorganisation. Det är även viktigt att vi håller medlemmars uppgifter ajour i medlemsregistret, bl.a. mobilnummer och e-post är viktiga för att vi ska kunna hålla kontakt med medlemmar och nå ut med information. 

Tips för medlemsvård och värvning

Föreningsresursen finns mycket matnyttig information och tips för medlemsvård och medlemsvärvning, som är ett viktigt regelbundet arbete för föreningens styrelse. Att skaffa nya medlemmar är ändå inget självändamål. De flesta föreningar är beroende av en bred medlemskår och med en stark medlemskår kan föreningen bedriva en slagkraftig verksamhet. Många medlemmar ger en stark röst i samhällsdebatten och gör att fler människor hör talas om föreningen och dess verksamhet. Flera medlemmar som bidrar med medlemsavgifter är även en viktig grund för föreningens verksamhet.  

"Ett gott rykte är självrekryterande". Föreningar som har ett bra grundkoncept för medlemsvärvning och god medlemsvård drar automatiskt till sig fler medlemmar. Medlemsvärvningen är oftast en självgående spiral som antingen går uppåt eller neråt. En förening som är aktiv och attraktiv har mycket gratis i sin medlemsvärvning. Mottot "Vi finns, vi syns och vi hörs" kan vara det enklaste sätet att rekrytera nya medlemmar. Läs mer på Föreningsresursen om hur en förening kan jobba med medlemsvård och värvning av nya medlemmar.

Hur kan min lokalavdelning gå tillväga för att gå igenom medlemsläget i vår förening?

SLC har sammanställt en årsklocka för tips för hur lokalavdelningen kan gå tillväga för att lokalavdelningar kan arbeta för att uppmuntra medlemmar att betala medlemsavgiften och även identifiera nya medlemmar.

Årsklocka för lokalavdelningens medlemsarbete

1. Hösten: skicka ut påminnelseavgift 

2. Början av det nya verksamhetsåret: Uppmuntra medlemmar att betala medlemsavgiften

• Kolla upp vilka medlemmar i lokalavdelningen som inte har betalt medlemsavgiften. Kontakta och uppmuntra obetalda medlemmar att betala avgiften.

• Stryk medlemmar som inte har betalt avgiften.

3.Vintern: Identifiera och kontakta icke-medlemmar

• För att identifiera aktiva jordbrukare som inte är medlemmar, kan lokalavdelningen jämföra medlemsregistret med EU:s stödregister. Gör en lista över vilka stödmottagare som inte är medlemmar och kontakta dessa potentiella medlemmar. Lokalavdelningen kan vid behov få hjälp av förbundet för att söka fram informationen i EU:s stödregister

4.Våren, innan medlemsfakturan skickas ut: Uppdatering av arealer och kontaktuppgifter 

• Som regel ska medlemmar årligen meddela arealuppdateringar till förbundet/lokalavdelningen när det sker förändringar i arealerna för att kunna få en korrekt medlemsavgift.

• Gå igenom medlemmars basuppgifter och uppmunta medlemmar att kontrollera sina kontaktuppgifter. E-post, mobilnummer, produktionsinriktning är viktig information för förbunden och SLC för att kunna nå ut till medlemmarna, även för att bättre kunna rikta information och för att medlemmarna ska kunna få ut det mesta av medlemskapet.

• Ta i lokalavdelningen hjälp av landsbygdssekreteraren  och be att få  ut arealuppgifter om lantbruksstöd. 

• När det gäller trädgårdsavdelningarna måste uppgifterna om växthusarealer (nationellt stöd) köpas av Mavi. 

• Hur kan en medlem själv uppdatera sina egna medlemsuppgifter? Medlemmen går själv in på slc.fi och uppdaterar areal- och kontaktuppgifter vid Logga in och "visa/ändra medlemsuppgifter. Uppdateringar av arealer skickas automatiskt för elektroniskt godkännande till förbundet. 

• Innan faktureringen kan lokalavdelningen/förbundet till medlemmarna skicka ut utdrag ur registret där medlemmarna kan uppdatera sina uppgifter och returnera utdraget till förbundet innan faktureringen

• Tips! Lokalavdelningens styrelse kan samlas till talkokväll för att uppdatera medlemmars areal- och kontaktuppgifter och kontakta medlemmarna (ring, sms:a, whatsappa, e-posta)

5. Hela året:
regelbundet, aktivt medlemsvärvnings- och medlemsvårdsarbete är en del av lokalavdelningarnas löpande verksamhet

Korrekta kontaktuppgifter och basinformation till medlemmar

Att det i föreningen och i organisationen finns korrekta grund- och kontaktuppgifter till lokalavdelningarnas medlemmar är en grundförutsättning för att kunna bedriva framgångsrik verksamhet. E-post, mobilnummer men även produktionsinriktning är viktig information för förbunden och SLC för att kunna nå ut till medlemmar och även för att bättre kunna rikta information och för att medlemmarna ska kunna få ut det mesta av medlemskapet. 

En av lokalavdelningsstyrelsens viktigaste uppgifter är att regelbundet se till att dessa grunduppgifter om medlemmarna är uppdaterade. Varför inte samlas till en talkokväll för att hjälpas åt?

Fundera även på hur man kan motivera varför det är viktigt att vara medlem i producentorganisationen. Kan ni göra en egen plan för hur ni kan aktivera er när det gäller medlemsrekrytering?

Årets aktivaste lokalavdelning premieras på kongressen 2018

SLC:s medlemstemaår 2018 kommer att nå sin höjdpunkt på kongressen som hålls i Esbo den 26–27 november. Under våren kommer SLC att genomföra en medlemsundersökning för att kartlägga medlemskårens åsikter om organisationen och intressebevakningen för att hitta de områden där organisationen kan utvecklas och bli ännu bättre. Medlemsundersökningen kommer även att ligga till grund för kongressens arbete. 

På kongressen kommer även Årets aktivaste lokalavdelning att koras och premieras för lyckad verksamhet, medlemsvård eller medlemsvärvning. Dessutom kommer några bonuspremieringar för särskild verksamhet att göras. Att uppmärksamma lyckad verksamhet och goda verksamhetsmodeller är viktigt för att fungera som inspiration åt andra inom organisationen. 

Bidrag till tävlingen Årets aktivaste lokalavdelning och till bonuspremieringarna ska lämnas in senast den 31 oktober. Närmare anvisning och information kommer under temaåret på denna webbsida. 

Läs mer om vad en lokalavdelning SKA, BÖR och KAN göra. På slc.fi/lokalverksamhet

Har du frågor, tveka inte att ta kontakt

Meny