Strategi2022

SLC - Dsc 0858
Strategi2022 med illustration


Var befinner sig SLC i dag? Var vill vi vara? Hur ska vi ta oss dit?

Dessa tre frågor har legat till grund för den analys och syntes som SLC:s strategiarbetsgrupp gjorde och som resulterade i förslaget till nya strategi för SLC, Strategi2022, som behandlades av SLC:s förbundskongress i Nådendal den 23-24.11.2015. Förslaget har efter det behandlats av SLC:s styrelse som lade fram det slutliga förslaget för fullmäktige som godkännandes i juni 2016.

Målbilden för strategin sträcker sig fram till år 2022. Fokusen har lagts på följande teman: politik, marknad, sociala frågor och kompetens. Strategin är SLC-organisationens gemensamma plan. Konkret handlar det om att arbeta mot samma mål, om att agera enhetligt och att fokusera befintliga resurser på ett möjligast effektivt sätt. Det är upp till oss alla inom organisationen att tillsammans hitta vägar att förverkliga den.

Här nedanför hittar du SLC:s Strategi2022 tillsammans med en illustration. 

Vision: Vi skapar landet

Vi är en öppen organisation som skapar förutsättningar för att våra medlemmar kan livnära sig som företagare på landsbygden i generationer framöver.

Vi och våra medlemmar har samhällets förtroende att ta hand om marken, produktionsdjuren och skogen.

Våra medlemmar är en samhällskraft och tillsammans är vi SLC!

Strategiska tyngdpunktsområden

Politik

Våra medlemmar utvecklar aktivt sina näringar i samverkan med samhället och skapar därigenom landet. 

1. Vi verkar för en lagstiftning som stöder våra medlemmar att förverkliga och föra vidare sin verksamhet, vilket skapar konkurrenskraft och stärker hela landets ekonomi.

2. Vi arbetar för en finans- och skattepolitik som bidrar till en stark och konkurrenskraftig företagsverksamhet på landsbygden. 

3. Vi arbetar för en byråkrati som är meningsfull och stöder den svenskspråkiga företagsverksamheten på landsbygden, dess utveckling och fortsatta verksamhet

4. Vi arbetar för att förutsättningarna för medlemmarnas företagsverksamhet på gårdsnivå säkerställs i samhällsplaneringen.

5. Vi arbetar för att befrämja medlemmarnas produkter och tjänster i offentliga upphandlingar.

Marknad

Våra medlemmars företagsverksamhet på landsbygden är lönsam, vilket ger mervärde till hela samhället.

6. Vi arbetar för att få ett mervärde för våra kvalitativa produkter och förbättrar marknadspositionen för våra producenter.

7. Vi samarbetar med närstående företag för att höja producenternas och produktionens profil gentemot konsumenten, även på internationella marknader.

8. Vi följer aktivt med marknaden, stöder utvecklingen av vidareförädlingen, inhemska konsumtionen och exportverksamheten av våra produkter.

9. Vi förbättrar förutsättningarna för lokal förädling och försäljning av våra medlemmars produkter.

10. Vi stärker vår image genom att aktivt skapa kontakt, utveckla mötesplatser och föra en öppen dialog med våra konsumenter.

Sociala frågor

Våra medlemmar är stolta, friska, lyckliga och känner samhörighet med varandra.

11. Vi arbetar för att öka våra medlemmars mentala och sociala välmående samt fysiska ork i samarbete med organisationer som står våra medlemmar nära. 

12. Vi arbetar för en positivare bild av jordbruket och en ökad uppskattning för det arbetet som våra medlemmar gör. De unga är en viktig resurs. 

13. Vi arbetar för att trygga och utveckla en smidigare avbytarservice som utgår ifrån den enskilda gårdens behov.

14. Vi arbetar för en aktiv och attraktiv företagshälsovård som ser individen och respekterar hens upplevda behov.

15. Vi arbetar för att våra medlemmars pensionssystem möjliggör en trygg pensionstid med hög livskvalitet. 

Kompetens

Vi har kunnande och förmåga att möta framtidens behov och se utvecklingsmöjligheterna inom vår bransch.

16. Vi arbetar för kompetens och sakkunskap bland våra medlemmar, förtroendevalda och anställda inom vår organisation.

17. Vi satsar på att kontinuerligt utveckla och förnya vår organisation. Kommunikation är nyckeln till att engagera våra medlemmar. 

18. Vi arbetar för att trygga, utveckla och öka intresset för utbildningen inom naturbruk på svenska samt forskning och internationellt samarbete som stöder våra medlemmars näringar.

19. Vi satsar på kompetenshöjande fortbildning för våra medlemmar så att de kan bli bättre företagare.

20. Vi förmedlar rätt information vid rätt tidpunkt och via rätt kanal för att nå mottagaren på bästa sätt.

Mer från SLC