Lägesförfrågan om försörjningsberedskap: Primärproducenter oroar sig över arbetskraft, försämrad ekonomisk situation och finansiering samt tillgången till skyddsutrustning, växtskyddsmedel och reservdelar

SLC - Valtra Ho Sn Liten

Försörjningsberedskapens lägesbild har kartlagts inom primärproduktionens olika produktionsinriktningar. Inom primärnäringarna är tillgången till säsongsarbetskraft det största orosmomentet för tillfället. Företagarna oroar sig enligt enkäten också över tillgången till skyddshandskar och andningsskydd (41 % av de svarande), tillgången till växtskyddsmedel och kemikalier (30 % av de svarande). Oro finns även över tillgången till reservdelar för traktorer och maskiner (29 % av de svarande) på grund av den försvårade flygfrakten, samt över företagens försämrade ekonomi och finansiering. Enkäten genomfördes av Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK i samarbete med Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Handelsträdgårdsförbundet, Frukt- och bärodlarnas förbund samt Finlands Fiskodlarförbund den 24-26.3.2020 som en del av försörjningsberedskapsorganisationens verksamhet. Enkäten besvarades av 360 medlemsföretag inom primärnäringarna runt om i landet.

- Med tanke på vårbruket som står för dörren är det skäl att förbereda sig för långsammare tillgång till reservdelar. Reservdelar som tidigare har varit möjliga att få följande dag kan för närvarande dröja uppemot en vecka, säger Markus Lassheikki, utvecklingsdirektör på MTK. Enligt enkätsvaren verkar coronasituationen tillsvidare inte orsaka särskilt mycket oro över tillgången till basproduktionsinsatser så som utsäde, gödsel och djurfoder under de kommande sex veckorna. Mellan produktionsinriktningarna finns dock skillnader. Inom grönsaksodlingen på friland och inom trädgårdsproduktionen oroar sig odlarna, förutom över tillgången till säsongsarbetskraft, även över tillgången till specialutsäde. Inom trädgårdsodlingen oroar även den försvagade tillgången till förpackningsmaterial.

Inom fiskodlingar med 2-3 års produktionscykel inleds som bäst förflyttningen av levande fiskar och rom från yngelanläggningar till slutuppfödning i matfiskanläggningar. Ifall det inte snabbt fås en lösning på de transportutmaningar som förorsakats av coronasituationen kommer det att ta länge att återställa situationen.

Producenterna har vidtagit olika slags åtgärder för att trygga sin fortsatta produktion. Många åtgärder för att förhindra smittspridning till företagare och arbetstagare är på god nivå. Beredskapen vad gäller material är däremot inte på lika god nivå. En tredjedel av de svarande uppger att de införskaffat skyddsutrustning och -kläder för företagarna själva, för arbetstagare och för nödvändiga besökare. Den snabbt försämrade tillgången till skyddsutrustning i butikerna gör det svårt för primärproducenterna att korrigera situationen. En fjärdedel av företagarna har förberett sig på försvårad tillgång till produktionsinsatser genom att öka förråden av bränsle, gödsel, kemikalier och utsäde. Mindre än en fjärdedel av företagen har lyckats utse en reservperson ifall företagaren insjuknar eller blir försatt i karantän. Att göra upp beredskapsplaner för produktionen har inte ännu kommit igång i önskvärd omfattning. Bara drygt tio procent av de svarande har gjort upp skriftliga anvisningar för en reservperson. 


Tilläggsinformation:

Ordförande Mats Nylund, SLC, 050 512 2191

Utvecklingsdirektör Markus Lassheikki, MTK, 040 779 9680

Verksamhetsledare Jyrki Jalkanen, Handelsträdgårdsförbundet, 0400 800 268

Verksamhetsledare Miika Ilomäki, Frukt- och bärodlarnas förbund, 040 828 2017 

Styrelsens ordförande Irja Skytén-Suominen, Finlands Fiskodlarförbund, 050 372 7652 


Länkar:

Pressmeddelandet kan även läsas på finska på mtk.fi

Mer från SLC