Mark

Markplanering

Vi på SLC understryker vikten av lantbruksföretagares delaktighet i den kommunala markplaneringen.  Kommunal markplanering måste bygga på långsiktighet, öppenhet och delaktighet. Lantbruksföretagares delaktighet i planläggningsprocessen är grundläggande för tryggandet av lantbrukets verksamhetsförutsättningar, för att verksamheten skall kunna utvecklas och fortgå.

Jordbruksmarken är en begränsad resurs som har avgörande betydelseför mat- och energiproduktionen. Endast sju procent av Finlands areal är jordbruksmark! Det speciellt viktigt att tillräckliga markområden reserveras för jord- och skogsbruket och dess binäringar i markanvändningsplanerna. Enhetliga och för jordbruksverksamheten goda åkerområden skall inte utnyttjas för tätortsfunktioner utan vägande skäl.

Landsbygden ska hållas befolkad och vi på SLC slår vakt om glesbyggnadsrätten. Den politiska målsättningen att styra byggande till tätortsområden får inte medföra oskäliga inskränkningar i byggande utanför dessa områden och ojämlik behandling av markägarna.

Mer från SLC