Ekologisk produktion

SLC - Slc Ppp Bild 11 Får

Miljöns, människans, växternas och djurens hälsa och välfärd står i centrum för den ekologiska produktionen. Ekoprodukterna ska vara ofarliga och själva odlingen av dem ska gynna naturens mångfald.

Att bevara naturresurserna är en central målsättning och därför är odlingen inriktad på flerårig växtföljd, genom vilken man alternerar mellan olika växtslag för att upprätthålla växtskyddet och en god nivå på växtnäringen. Genom att odla djuprotade växter och genom maskinell bearbetning förbättrar man bördigheten i jorden.

En del av de ekologiskt producerade växterna blir till foder för ekodjur. Det tillsammans med möjligheten till rastning är specifika krav för produktion av ekodjur. Djurens välfärd och artspecifika beteendemönster är speciellt viktiga fokusområden inom den ekologiska produktionen.

Utmärkande för ekoproduktionen

  • De ekologiska produkterna skall genom sina framställningsmetoder vara ofarliga för såväl miljön som människans, växters och djurens hälsa och välfärd.
  • Flerårig växtföljd utgör grunden för ekologisk odling. Man alternerar mellan olika växtslag och tar därigenom hänsyn till växtnäring och –skydd. Genom alterneringen med djuprotade
  • Växter förbättrar man markens bördighet och förhindrar erosion samtidigt som man förhindrar att växtförstörarna slår rot.
  • Djurens välfärd och artspecifika beteendemönster beaktas särskilt inom den ekologiska produktionen. Rastning och utfodring med ekologiskt foder är viktiga skötselpraxis för produktionssättet.
  • Ekolivsmedel är produkter som framförädlats av ekologiska jordbruksprodukter och att tillsatser och processhjälpmedel begränsas till de mest nödvändiga. Särgämnen och sötningsmedel är helt förbjudna. Produkterna marknadsförs med ekologiska förtecken.
  • Den ekologiska produktionen och framställningen av ekologiska produkter övervakas noga. Alla aktörer kontrolleras minst en gång per år. Övervakningen är till för såväl producenten som konsumenten och genom den kan man garantera att de ekologiska produkterna framställt i enlighet med de ställda kraven, som fastställs i EU-lagstiftningen. Endast produkter som är anknutna till övervakningssystemet får använda ekologisk märkning. I Finland är det Livsmedelssäkerhetsverket Evira som har huvudansvaret för övervakningen samt styrningen och planeringen av den. Själva övervakningen genomförs av de regionala NTM-centralerna och är avgiftsbelagd för aktörerna. På Åland är det Ålands landskapsregering som övervakar den ekologiska produktionen.

Den ekologiska produktionen ökar sakta men säkert

Statistik om eko 2019

Den ekologiska produktionen i Finland ökar stadig, om än inte i samma takt som i Sverige och övriga Europa eller världen. I Finland ökar odlingen med ca. två procent per år medan den i Europa växer 4-5 procent per år. I Sverige är tillväxten på 20-procents nivå. Därmed kan vi förvänta oss en allt större efterfrågan även på den finländska marknaden.

Av odlingsarealen i Finland används över tio procent för ekologisk produktion. De ekologiska gårdarna är litet större än genomsnittet. I Finland finns det nästan 4 500 ekogårdar och över 900 av dem också har ekologiska djur. Odlingsarealen och antalet ekologiska djur ökar fortfarande. Ekologiska livsmedel produceras, importeras och lagras av ungefär 700 företag.

I och med att intresset växer från konsumenthåll förväntas antalet ekoproducenter även att öka. Men att lägga över från konventionell till ekologisk produktion kräver planering och en längre omläggningstid.

Den ekologiska produktionen har egna lagar och regler att följa och även egen kontroll.

De förordningar och lagar som tillämpas på ekologisk odling är följande:

Rådets förordning (EG) nr 834/2007;

Lag 1100/1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik, ändring 273/2003;

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ekologisk produktion och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter 846/2008, ändring JSMf 1025/2009 och JSMf 108/2012.

Läs mer om ekologiskt på Livsmedelsverket. Överskådlig statistisk om ekologisk produktion och konsumtion finns på ProLuomu.

SLC och EkoNu!-projektet

EkoNu! Ekologiskt.Naturligtvis.

För att vi producenter ska kunna möta den ökade efterfrågan på ekoprodukter har SLC tillsammans med våra producentförbund, Yrkesakademin i Österbotten (YA) och andra närliggande samarbetsorganisationer förverkligat projektet EkoNu! YA har varit projektägare och en fortsättning på projektet ser ljus ut.

Genom projektet har bl.a. REKO-ringarna utvecklats. För producenter har EkoMentorskap grundats och nyhetsbrev sammanställt. Nyhetsbreven finns att läsa på EkoNu! webblatsen.

Läs gärna mer på EkoNu!.

Mer information finns även på Livsmedelssäkerhetsverkets Eviras webbplats.

Vill du veta mer?

SLC har många sakkunniga i frågor gällande ekologisk produktion och du är välkommen att ta kontakt med t.ex. SLC:s ekoutskott eller vår ombudsman.

Mer från SLC