Organisation

SLC - Vår Organisation Bild Web

SLC är idag ca 9 300 finlandssvenska jordbrukare och landsbygdsföretagare, ca 17 300 skogsägare och hundratals övriga lantbruksintresserade i hela Svenskfinland. Medlemskårens yrken och näringar har sin grund i förnyelsebara naturresurser och en hållbar användning av dem.

Medlemmarna är grunden för och står i centrum av SLC:s verksamhet, som fokuserar på intressebevakning på nationell nivå. Vi bevakar, påverkar och driver frågor som är väsentliga för lantbruket och landsbygdsföretagandet, för finlandssvenska producenter, landsbygdsföretagare och skogsägare. Marknaden, stödpolitiken, beskattnings- och finansieringsfrågor och jordbrukarnas socialpolitiska är kärnfrågor i vår verksamhet.

Förhandlingsrätt med staten

Vi har lagstadgad förhandlingsrätt med staten, vilket innebär att regeringen måste förhandla med oss i alla frågor som berör lantbruket. I förhandlingarna representeras SLC av styrelseordföranden och verksamhetsledaren.

Förutom att SLC deltar i de officiella förhandlingarna deltar organisationen med sakkunskap redan i beredningsskedet av ärenden som gäller eller inverkar på medlemmarnas verksamhetsförutsättningar.

Vår sakkunniga personal bidrar till lagberedningen genom att medverka i arbetsgrupper på ministerienivå. Vår personal kallas in som sakkunniga i riksdagsbehandlingen. Vi ger regelbundet utlåtanden och vi håller aktiv kontakt och samarbetar med olika myndigheter, organisationer och företag som har anknytning till jord- och skogsbrukspolitiska frågor (inkl. miljö och markfrågor).

Vi har ett väletablerat samarbete med ministerierna och har ett gott rykte om oss som förhandlingspart och sakkunnigorganisation.

SLC har ett nära samarbete med den finska systerorganisationen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, som är verksam i landets finskspråkiga områden. MTK:s medlemskår består av cirka 117 800 lantbrukare och 42 470 medlemsgårdar, som är medlemmar i producentföreningarna, samt cirka 206 560 skogsägare, som är medlemmar i skogsvårdsföreningarna.

Lokal förankring

Grunden för vår verksamhet ligger i aktiva lokalavdelningar och lokalavdelningsmedlemmar, d.v.s. aktiva lantgårdar. Det finns SLC-lokalavdelningar i alla finlandssvenska kommuner i landet, vilket är oerhört värdefullt för oss som organisation.

Lokalavdelningarna är en viktig kanal och en möjlighet för SLC till nära kontakt med medlemmarna, via de regionala producentförbunden. Organisationen är uppbyggd så att de enskilda gårdarna är medlemmar i lokalavdelningarna som i sin tur är medlemmar i ett av våra fyra regionala producentförbund. Producentförbunden är följaktligen medlemmar - och grundare av - SLC.

Skogsägarmedlemmar som inte är medlemmar i SLC genom en lokalavdelning och producentförbund är organiserade direkt i en av våra fem regionala skogsvårdsföreningar.

Schema över vår organisation

Frågor som är speciellt viktiga för oss

 • Marknad, prisfördelning och utkomst.
 • En fungerande och transparent livsmedelsproduktion
 • Äganderättsliga frågor.
 • Social välfärd
 • Miljöfrågor
 • Marknadsföring och konsumentupplysning

Vi når resultat genom att:

 • vara en aktiv kraft i samhället
 • bli hörda som sakkunniga i arbetsgrupper och i lagberedningen
 • samarbeta med andra närstående organisationer
 • ge utlåtanden
 • påverka allmänheten, politikerna och myndigheterna
*
*

Mer från SLC