Producentorganisationernas undersökning om försörjningsberedskap: Coronapandemin har försämrat tillgången till produktionsinsatser och skyddsmasker samt inverkat på produktionen

SLC - Balar Vastnyland SN webb

Coronapandemin har försämrat tillgången till produktionsinsatser eller påverkat produktionen hos 60 procent av gårdarna som besvarat producentorganisationernas undersökning om försörjningsberedskap. Framför allt har det varit svårare att få tag på andningsskydd och skyddshandskar samt säsongsarbetskraft. Dessutom har dataförbindelserna överbelastats och den finansiella situationen försämrats. Det har också skett fördröjningar i leveransen av reservdelar till maskiner. Tillgången till grundläggande produktionsinsatser har däremot än så länge varit god. Endast ett par procent av de tillfrågade nämnde att de märkt av en försämrad tillgång till utsäde, gödsel och foder. Enkäten genomfördes förra veckan som en del av försörjningsberedskapsorganisationens verksamhet och den besvarades av 765 lantbruks- och trädgårdsföretag runt om i landet.

Coronavåren orsakar många former av osäkerhet på gårdarna. Av respondenterna anser 75 procent att coronapandemin orsakat större oro än normalt över någon fråga som är kopplad till produktionen. Följande frågor orsakade mest oro för lantbruks- och trädgårdsföretagarna de inkommande sex veckorna: andningsskydd och skyddshandskar (27 % av de tillfrågade), säsongsarbetskraft (23 % av de tillfrågade), företagets ekonomi och finansiering (20 % av de tillfrågade) samt reservdelar (15 % av de tillfrågade). Även oron över tillgången till djurfoder har ökat i något.

Inom produktionen behövs många tillbehör och kemikalier såsom växtskyddsmedel, tvätt- och desinficeringsmedel samt djurmediciner. Här har det skett en positiv utveckling, och oron över tillgången till dessa produkter har minskat sedan coronapandemins inledningsskede.

Företagarna upplever tillgången till andningsskydd som problematisk

Företagen har redan vidtagit många åtgärder för att garantera en fortsatt produktion. Bland annat har åtgärder vidtagits för att förhindra att företagare och arbetstagare ska smittas. Gällande skyddsutrustning är läget däremot utmanande. En fjärdedel av de tillfrågade sade sig ha införskaffat skyddsutrustning och -kläder för företagare, arbetstagare och nödvändiga besökare. Situationen har försämrats sedan början av pandemin, då en tredjedel uppgav att de köpt skyddsutrustning. Den svaga tillgången till skyddsutrustning som fortgått i handeln under hela våren gör bristerna på skyddsutrustning svåra att åtgärda på gårdarna. Företagarna anser att det är problematiskt att tillräcklig skyddsutrustning inte finns att få för arbeten som kräver andningsskydd för att undvika hälsovådligt växtdamm, mögel och mikrober.

Drygt en fjärdedel av företagen har lyckats hitta avbytare/reservpersoner ifall företagaren skulle insjukna eller försättas i karantän. Endast ett av åtta företag hade utarbetat skriftliga eller videoinstruktioner för reservpersoner. Något vanligare var att reservpersoner introducerats i att sköta gårdens ärenden. Enkäten visar överlag på ett tydligt behov av att utveckla beredskapsplanering på gårdsnivå.

Tillgången till säsongsarbetskraft och att arbetskraft förbinder sig till arbete ännu utmanande

En femtedel av företagen uppger att de tryggat sin produktion genom att anställa eller ha för avsikt att anställa inhemsk säsongsarbetskraft. Största delen av gårdarna fungerar med företagarens eller familjemedlemmarnas insats, det vill säga utan säsongsarbetskraft. Många företag ansåg att utbudet på säsongsarbetskraft i vår varit god. En del av de svarande uppgav däremot att arbetssökande inte kommit på jobb eller slutat.

De gårdar som anställt inhemsk arbetskraft i form av studerande och skolelever oroas av skolstarten på hösten. En del av de som permitterats har redan återgått till sina ordinarie jobb. En del av de tillfrågade har redan mottagit all utländsk arbetskraft som de behöver. Många gårdar som anlitar utländsk arbetskraft väntar på att gränserna ska öppnas och planerar att anlita utländsk säsongsarbetskraft, men det är oklart om detta lyckas. I svaren fanns flera omnämnanden om Migris långsamma processer och svårigheten i att få tillstånd. Också roendet och hopandet gällande besluten upplevdes som irriterande.

Närmare en tredjedel uppskattar att produktionsmängden blir mindre än normalt

Över hälften av respondenterna svarade att coronasituationen inte har påverkat efterfrågan på företagets produkter. Av de tillfrågade svarade 13 procent att efterfrågan på deras produkter minskat och åtta procent att efterfrågan ökat. En fjärdedel kunde inte ta ställning till hur coronapandemin påverkat efterfrågan på företagets produkter. Den kraftigt minskade efterfrågan från restauranger och storkök märks som minskad efterfrågan och försvagad lönsamhet hos många producenter.

Nästan 60 procent av respondenterna uppskattade att årets produktionsmängd hålls på samma nivå som under normala år. Nästan 30 procent svarade att produktionsnivån är lägre än normalt. Endast drygt tio procent uppskattade att produktionen är större än under normala år. I det här skedet av odlingssäsongen är det av många orsaker ännu svårt att uppskatta hur stor produktionen slutligen blir. Analysen av skillnader mellan produktionsinriktningarna är ännu på hälft.

Enkäten genomfördes den 12–14 maj 2020 bland företag inom primärproduktionen för att kartlägga lägesbilden inom olika produktionsinriktningar. Enkäten genomfördes av Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK i samarbete med Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Handelsträdgårdsförbundet, Frukt- och Bärodlarnas förbund samt Inhemska Trädgårdsprodukter.

Tilläggsinformation:

Verksamhetsledare Jonas Laxåback, SLC, 040 940 2734
Utvecklingsdirektör Markus Lassheikki, MTK, 040 779 9680 (enkäten och försörjningsberedskap)
Näringsdirektör Marko Mäki-Hakola, MTK, 040 502 6810 (arbetskraftsfrågor)

Mer från SLC