Utlåtande över regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen

Finansministeriet
Dnr VN/18497/2020

Utlåtande över regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC har tagit del av regeringens proposition och stöder den såväl vad gäller skattefriheten för naturskyddsområden som den föreslagna förändringen gällande beskattningen av havsbaserade vindkraftsverk.

Beskattning av naturskyddsområden

Förslaget gäller en ändring i enlighet med regeringsprogrammet där man strävar efter att stärka incentiven för frivillig fredning av naturskyddsområden. Dessa områden skall framöver vara befriade från fastighetsskatt. Beskattningssituationen för jord- och skogsbruksmark förblir oförändrad och den föreslagna ändringen berör därmed inte i nämnvärd utsträckning vår medlemskår. Ur markägarrättslig och naturvårdsmässig hänsyn är förslaget bra.

Havsbaserade vindkraftverk

SLC har inga vidare kommentarer.


SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC r.f.

Jonas Laxåback
verksamhetsledare

Mikaela Strömberg-Schalin
jurist

Mer från SLC