ANM: Säsongarbetares möjligheter att byta arbetsgivare förbättras och arbetsgivarens administrativa börda minskar

Säsongsarbetare som kommer till Finland från tredjeländer kommer lättare att kunna byta arbetsgivare när ändringarna i lagen om säsongsarbete träder i kraft. Arbetsgivarna kan efter reformen göra en anmälan till Migrationsverket om flera arbetstagare åt gången. Ändringarna gäller säsongsarbete i anställningsförhållande inom jordbruket och turismen.

Lagändringen följer målsättningarna i regeringsprogrammet och den minskar också risken för att säsongarbetare blir utnyttjande i och med att det blir lättare att byta arbetsgivare. Tidigare har utländska säsongsarbetare varit bundna till den arbetsgivare som antecknats i deras tillstånd för säsongarbete.

– Det är viktigt att ändringarna i lagen om säsongarbete stärker säsongarbetarnas ställning genom att möjliggöra byte av arbetsplats. Samtidigt underlättas också arbetsgivarnas liv när det blir smidigare att anställa arbetstagare som är bekanta sedan tidigare och anmälningsskyldigheten lättas upp, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Ändringarna underlättar rekryteringen av säsongarbetare

Arbetsgivarnas byråkratiska börda lättar i och med att de inte längre behöver anmäla varje säsongsarbetare som kommer samtidigt till samma slags arbete separat, utan uppgifterna kan lämnas på en gång om alla säsongsarbetare.

Det blir också lättare för säsongsarbetare att återvända till Finland. Merparten av säsongsarbetarna inom jordbruket återvänder till tidigare arbetsgivare. Dessa säsongsarbetare behöver inte längre lägga fram en utredning om förutsättningarna för arbete, eftersom Migrationsverket redan tidigare har utrett arbetsgivarens förutsättningar att handla enligt kraven i lagen.

Samtidigt skärps påföljderna för arbetsgivare som försummar att iaktta lagen om säsongsarbete. I fortsättningen gäller detta ansvar också företagets eller sammanslutningens ansvariga personer.

Enligt riksdagen bör regeringen följa upp effekterna av beslut om att inte bevilja tillstånd till arbetsgivare som gjort sig skyldiga till allvarliga försummelser. Regeringen ska lämna en utredning om detta till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet före utgången av 2022.

Regeringen föreslog den 8 april 2021 att republikens president ska stadfästa ändringarna i lagen. Republikens president ska enligt planen stadfästa lagen den 9 april 2021. Ändringarna träder i kraft den 17 juni 2021.

Ytterligare information:

Timo Nevaranta, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn +358 29 504 7232
Olli Sorainen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8022

Lag om ändring av lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning

Mer från SLC