JSM: EU:s jordbruksministrar förhandlar om en lösning på reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken

Rådet för jordbruk och fiske sammanträder i Bryssel den 26 - 27 maj. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet.

Det portugisiska ordförandeskapet har som mål att nå samförstånd om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) i de trepartsförhandlingar som ordnas i samband med rådets sammanträde. Parterna i trepartsförhandlingarna är rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen. Det finns fortfarande flera öppna frågor som gäller till exempel miljö- och klimatåtgärder och tilldelning av stöd, men parterna har redan nått preliminärt samförstånd om många frågor. Enligt Finland ska trepartsförhandlingarna i första hand följa rådets allmänna riktlinje. Finland är redo att tala för en helhetslösning som dels förbättrar effekterna av GJP-reformen ur miljö- och klimatperspektiv, dels garanterar en lönsam och sporrande jordbruksproduktion och som hjälper att uppnå målet om enklare stödsystem och mindre administrativt arbete.

Rådet diskuterar också två undersökningar som rådet begärde av kommissionen under Finlands ordförandeskap. Den första undersökningen gäller unionens alternativ att uppdatera lagstiftningen om produktion och saluföring av växtförökningsmaterial. Ministrarna diskuterar undersökningsresultaten och kommissionens alternativ till att utveckla lagstiftningen. Den andra undersökningen rör nya former av teknik för genommodifiering (NGT) och visar bland annat att dessa former av teknik kan bidra till ett hållbarare livsmedelssystem tillsammans med målen i den europeiska gröna given och strategin Från jord till bord. Den gällande lagstiftningen om genmodifierade organismer lämpar sig inte för dessa innovativa former av teknik. Enligt Finland är undersökningarna nödvändiga och ser gärna att kommissionen vidtar fortsatta åtgärder, det vill säga gör konsekvensbedömningar som förslagen till lagstiftning kommer att bygga på.

Rådet för jordbruk och fiske har också målet att godkänna rådets slutsatser om EU:s prioriteringar när det gäller FN:s toppmöte om livsmedelssystem. Enligt Finlands åsikt är utkastet till slutsatser ett balanserat förslag och understödjer de föreslagna slutsatserna. Finland har förberett sig för det statschefsmöte som hålls i samband med FN:s generalförsamling också genom en nationell dialog. Finland är ordförande i Nordiska ministerrådet och kommer att ordna en nordisk dialog om livsmedelssystemen i samband med ministrarnas sommarmöte.

På rådets agenda står också kommissionens handlingsplan för ekologisk produktion i EU. Den fokuserar på att öka efterfrågan på ekologiska produkter och stärka konsumenternas förtroende, utveckla hela produktionskedjan och minska den ekologiska produktionens miljökonsekvenser. Handlingsplanen bottnar i biodiversitetsstrategin och strategin Från jord till bord som siktar till att ekologisk produktion upptar minst 25 procent av EU:s jordbruksmark och att ekologiskt vattenbruk ökar betydligt före 2030. Finland är nöjt med kommissionens handlingsplan och understödjer åtgärderna.

Mer information:
Kari Valonen, lantbruksråd, tfn +358 295162047
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 516 2868

Mer från SLC