Utlåtande till EU-kommissionen om varg

Europeiska kommissionen
Ordförande Ursula von der Leyen
EC-WOLF-DATA-COLLECTION@ec.europa.eu

Ärende: Utlåtande Aktuellt om vargstammen i Finland och dess följder

Allmänt

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund som representerar 9 720 finlandssvenska jordbrukare och 18 000 skogsägare i Finland tackar EU kommissionen för möjligheten att ge utlåtande om vargstammen i Finland och dess följder för våra näringar.

SLC:s medlemmar har de senaste åren fått följa med en radikalt växande finländsk vargstam som med hänvisning till nationell och europeisk lagstiftning konsekvent prioriterats framom produktionsdjur. Våra medlemmar anser att situationen blivit ohållbar och flera har valt att avsluta eller överväger avsluta djurproduktion på grund av vargarnas ökade närvaro.

SLC upplever att lokala, nationella och europeiska myndigheter konsekvent ger sken av att vargens starka fredning och låga beskattning beror på annan myndighets satta direktiv. SLC anser därmed att kommissionen tydligt och förstärkt bör upprepa budskapet från den 4.9.2023 att nationella myndigheter bör vidta åtgärder så att boskap och potentiellt även människor tryggas från rovdjur. Enligt SLC har detta budskap inte tillräckligt tydligt nått våra nationella myndigheter. Samtidigt som vi tydligt för de europeiska beslutsfattarna vill påpeka skäl att flytta vargen i unionens art- och habitatdirektiv från bilaga IV till bilaga V.

Konsekvenser av rådande vargpolitk

År 2022 betalades ut rovdjursersättning för 519 får i Finland, en dubblering av antalet rivna får jämfört med 2021, något som bevittnar om en eskalerande ökning av vår vargstam. Av dessa revs ca 1/3 på SLC:s medlemmars verksamhetsområde längs med kusten där många får betar på naturbeten med hög skyddstatus. Följderna av de ökade vargattackerna har lett till att det bland fårproducenter har väckts åsikter om behov av avvecklingsstöd eftersom man anser det ohållbart att fortsätta fårproduktion med vargar i närheten. Attackerna har radikalt ökat psykiskt illamående och försämrat ekonomin bland producenter. SLC vill inte förespråka avvecklingsstöd eftersom vi tror att naturen, djuren och människorna mår bra av betande djur, men vi har full förståelse för den uppgivenhet som våra medlemmar känner då förändringen i vargpolitiken går långsamt.

Även SLC:s skogsbrukande medlemmar drabbas hårt av vargens brutala framfart. Finlands skogsbruk är beroende av att landets jägare kan och möjliggörs sköta viltvården enligt konstaterat behov. Då varg konstateras på ett område vågar inte jägarna längre släppa sina jakthundar vilket i sin tur gör att viltstammen växer och därmed förorsakar stora förluster för landets skogsägare.

Slutsatser

  1. SLC konstaterar att nuvarande storlek på den finländska vargstammen äventyrar fortsatt betesdrift och hudsdjursproduktion.
  2. SLC anser att EU kommissionen för Finlands del helt och hållet flyttar vargen i art- och habitatdirektivets bilaga IV till bilaga V.
  3. SLC ser som viktigaste åtgärd att nationella myndigheter tillåter stamvårdande jakt i förebyggande syfte.
  4. SLC kräver att lokala myndigheter fortare bör ges möjlighet att bevilja oprövningsbar dispens för jakt på varg som hotar produktionsdjur.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

ID-nummer i Öppenhetsregistret: 959960633613-48

Genom: Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig
christoffer.ingo@slc.fi
+358 40 5455 472

Mer från SLC