SLC & SLC Nyland om Östbanan: Markägarnas egendomsskydd i infraprojekt och planläggning måste tryggas

Redan det att planering av stora infraprojekt inleds kan få omfattande konsekvenser för markägare. SLC och SLC Nyland framhåller att äganderätten är tryggad i Finlands grundlag och utgör en grundbult i det finländska samhällsbygget. Så länge ett omfattande infraprojekt har osäker projektfinansiering och verkställigheten kan ifrågasättas borde man vara mycket återhållsam med att alls inleda en planeringsprocess.

SLC - RJT 1901395 landsbygd landskap webb

Man borde vara mycket återhållsam med att starta planeringsprocesser för omfattande projekt om finansieringen och verkställigheten är osäker. Det framhåller jord- och skogsbrukarnas samt markägarnas intresseorganisationer SLC och SLC Nyland med tanke på planeringen av spårförbindelsen Östbanan mellan huvudstadsregionen och Borgå samt östra Finland.

– Konsekvenserna för de markägare som har sitt gårdscentrum eller sitt bostadshus inom ett planeringsområde kan bli mycket stora bara för att planering inleds. När planeringsprocessen startar kan den som finns inom planeringskorridoren i praktiken få ett byggförbud som sträcker sig tiotals år in i framtiden, säger Mats Nylund, centralförbundsordförande för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC.

– Om det blir en linje på en karta och i en plan har man begränsat markägarens möjligheter att utveckla sin mark så länge det finns en reservering. Om du inte kan bygga och ingen vill köpa din mark och dina byggnader på grund av pågående planering så avstannar utvecklingen på gården, säger Nylund.

Det är ytterst viktigt att markägarnas rätt och egendomsskyddet behandlas respektfullt och korrekt i enlighet med andan och bokstaven i Finlands grundlag.

– Många markägare runt om i landet upplever att det finns en attityd bland pådrivare av större samhällsutvecklingsprojekt att så länge dragningen bara går över lantbrukarnas marker så är det inte så farligt. Jord- och skogsbruksmark är inget oändligt markförråd. Planering och byggande förorsakar omedelbara konsekvenser för markägare, säger Thomas Antas, förbundsordförande för SLC Nyland samt ordförande i SLC:s miljö- och markpolitiska utskott.

– För oss som markägare och företagare är det viktigt med en framsynt samhällsplanering, men det finns få goda sätt att skydda gårdscentrum och bostadshus från oskäliga konsekvenser när planering inleds. Om finansieringen och verkställigheten av ett projekt står på osäker grund måste man vara mycket återhållsam med att alls starta planeringsprocesser för omfattande infraprojekt, framhåller Antas.

Tilläggsinformation:
Mats Nylund, centralförbundsordförande, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f., tfn 050 512 2191
Thomas Antas, förbundsordförande, SLC Nyland r.f., tfn 050 307 9919

Mer från SLC