Utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag til lag om ett försök med verksamhetsstyrning inom yrkesutbildningen och till vissa lagar som har samband med den

Undervisnings- och kulturministeriet
Hallitusneuvos Anna Kankaanpää
anna.kankaanpaa@gov.fi

VN33727/2023

Ärende: Utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med verksamhetsstyrning inom yrkesutbildningen och till vissa lagar som har samband med den

SLC tackar för möjligheten att ge utlåtande om utkastet regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med verksamhetsstyrning inom yrkesutbildningen och till vissa lagar som har samband med den.

SLC ser positivt på regeringens övergripande målsättningar att stärka kunnandet och minska byråkratin för utbildningsupprätthållarna. Däremot konstateras att den sjunkande finansieringen hotar missa den första målsättningen med att stärka kunnandet.

För natubrukssektorn råder det i Finland arbetskraftsbrist, vilket betyder att vi borde utbilda fler personer till våra yrken.

SLC konstaterar att förslaget om att göra en vuxen person andra avgift kostnadsbelagt direkt motsätter sig regeringens linjeringar i statsminister Orpos regeringsprogram om - att inte via lagstiftning höja jordbrukarnas kostnader, samt – att underlätta generationsväxlingar. De flesta generationsväxlingar sker idag med unga vuxna som redan tidigare har någon form av examen från annan bransch. Dagens stödpolitik kräver därtill examen på minst andra stadiets nivå för att erhålla stöd riktade till uttryckligen unga.

I föreslagen finansieringsmodell föreslås också att lantbruksutbildningens finansiering sänks med tanke på redovisade kostnader. Här lyfter SLC två varnande finger och ber undervisnings och kulturministeriet granska två aspekter innan denna nedskärning verkställs.

  1. Enligt vår uppfattning redovisar utbildningsupprätthållarna sina kostnader enligt väldigt olika modeller. Vilket ter sig självklart då kostnaden per studerandeår inom de olika utbildningsupprätthållarna varierar med över 100%.
  2. Inom naturbruksutbildningarna så som alla övriga branscher bör beaktas särdragen mellan våra nationella språk. Att upprätthålla högklassig utbildning på svenska i Finland kommer ofta med ett högre pris än för motsvarande på finska. SLC anser att detta bör beaktas då finansieringskorgarna fastställs.

SLC kan med dessa motiveringar inte acceptera föreslagen finansieringsmodell.

Slutligen frågar sig SLC hur undervisnings och kulturministeriet har kommit till att det tilltänkta projekt skulle omfatta 40 utbildningsupprätthållare. Då man samtidigt gör om finansieringsmodellen och därmed kräver upprätthållare med breda axlar och ekonomi i balans tolkar vi förslaget som ett annat sätt att säga att det i Finland i framtiden endast ska finnas 40 upprätthållare av yrkesutbildning. SLC tolkar projektet som ett försök till centralisering av yrkesutbildningen i Finland.

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Christoffer Ingo
Lantbrukspolitisk sakkunnig

Mer från SLC