Utlåtande om utkast till statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker läsåret 2024-2025

Jord- och skogsbruksministeriet
kirjaamo.mmm@gov.fi

VN/13482/2024

UTLÅTANDE OM UTKAST TILL STATSRÅDETS FÖRORDNING OM STÖD TILL UTDELNING I SKOLAN AV MJÖLKPRODUKTER, FRUKT OCH GRÖNSAKER LÄSÅRET 2024-2025

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. tackar för möjligheten att ge utlåtande om utkast till statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker läsåret 2024-2025.

1. Allmänt

SLC anser det positivt med en förhöjning av det totala stödbeloppet som distribueras för skolornas inköp av mjölkprodukter, frukt och grönsaker. Anslaget från EU bör användas fullt ut av skolorna och tilldelningen av stöd borde prioritera inhemska produkter i alla lägen.

2. Specifika kommentarer

De produktspecifika anskaffningspriserna i 7§, kunde eventuellt medföra förluster för den inhemska marknaden ifall anskaffningspriset på frukt och grönsaker är högre än gränsvärdena. Det kunde betyda att skolorna hellre köper utländska förmånligare produkter och erhåller fullt stöd för produkten, än en dyrare inhemsk produkt och erhåller endast stöd för en del av anskaffningspriset. Här bör man lyfta fram att alltid prioritera inhemska produkter framom utländska, för att garantera stödet till den inhemska marknaden även ifall anskaffningspriserna periodvis fluktuerar. I övrigt har SLC inga kommentarer på utkastet till förordning.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Jonas Laxåback
verksamhetsledare

Cecilia Nyholm
sakkunnig

Mer från SLC