Frågor och svar om corona

Sidan uppdaterades 29.3.2021 kl. 13.00

På denna sida samlas information om hur coronasituationen inverkar på lantbruket, hur lantbrukare på gårdsnivå kan agera för att minska risken för att sprida coronavirussmittan och hur man kan agera i eventuella smittosituationer. SLC följer utvecklingen av läget kontinuerligt och kommunicerar om det via våra kanaler.

Hur följer producentorganisationerna med beredskapsfrågor inom primärproduktionen?

Sedan coronasituationens utbrott har det gjorts ett gediget arbete kring beredskapsfrågor inom primärproduktionen. För att kartlägga primärproduktionens lägesbild på gårdsnivå och inom olika produktionsinriktningar med tanke på coronasituationen genomför MTK i samarbete med SLC regelbundet enkäter och kartläggningar gentemot medlemskåren. Bland annat har behovet av produktionsinsatser, säsongsarbetskraft och gårdarnas beredskapsläge hittills kartlagts.

Svaren används för att skapa en lägesbild för Försörjningsberedskapsorganisationens primärproduktionspool och för att producentorganisationerna ska kunna beskriva läget på gårdarna för myndigheterna. Svaren på enkäter hanteras alltid konfidentiellt och kan inte kopplas ihop med den svarande.

Sammanställning av den första enkäten 24-26.3 och uppföljningsenkäten 12-14.5 kan läsas på slc.fi.

I tätt samarbete med MTK följer SLC aktivt med coronaläget och inverkan på lantbruket. Att trygga tillgången till säsongsarbetskraft, både inhemsk och utländsk, hör de viktigaste frågorna som producentorganisationerna jobbat med.

På frågor om försörjningssäkerhet svarar Försörjningssäkerhetsorganisationens primärproduktionspool, MTK:s utvecklingschef Markus Lassheikki, tfn 040 779 9680

Organisationens evenemang och möten

På grund av coronavirusets snabba spridning har SLC vidtagit åtgärder för att minimera smittspridningsrisken och övergått till virtuella möten. Det är skäl att fortsätta hålla avstånd och noggrant överväga vilka sätt som är lämpliga för att mötas och sammankomma med tanke på myndigheters rekommendationer och gällande anvisningar och lagstiftning.

Mera information om rekommendationer för hur föreningar och organisationer kan förfara gällande coronaviruset och dess inverkan på verksamheten finns på foreningsresursen.fi och foreningsresursen.fi: Hur ska vi göra nu.

Föreningsresursen ger även tips om e-postmöten för föreningars styrelser.

Hur ska vår lokalavdelning eller förening hålla möte?

Den temporära lagen (RP 117/2020 rd) tillåter föreningar att senast den 30.6.2021 ordna sina föreningsmöten (höstmöte, vårmöte eller årsmöte) också genom deltagande på distans och med hjälp av ombud eller andra deltagare som får fullmakter. Normalt måste föreningens stadgar tillåta deltagande per post eller distans eller genom fullmakter till föreningsmöten.

Den temporära lagen som tillät föreningar att senarelägga sina årsmöten var i kraft 1.5 -30.9.2020, vilket betyder att för tillfället kan inte föreningen skjuta upp sitt föreningsmöte.

Läs mer på foreningsresursen.fi.

Är inhemska grönsaker trygga att äta i coronatider?

Ja, inhemska grönsaker som säljs färdigt förpackade eller i lösvikt är ett tryggt val.

Enligt Livsmedelsverket har COVID-19 inte konstaterats smitta via livsmedel. Läs mera på www.ruokavirasto.fi.

Det är ändå alltid skäl att undvika att tillaga och servera mat till andra då man är sjuk. Handtvätt och annan hygienisk hantering av mat är överlag det viktigaste sättet att undvika en mängd olika sjukdomar som smittar via livsmedel. Livsmedelsverket rekommenderar att man alltid tvättar alla vegetabilier och skalar samt sköljer jordiga rotfrukter vid behov.

Läs mer om hantering och förvaring av livsmedel på Livsmedelsverkets webbplats:

- Enligt dagens kunskap smittar Wuhan-coronaviruset inte via livsmedel – kom ändå ihåg att hantera maten hygieniskt

- Vanliga frågor om coronaviruset COVID-19 och livsmedel

Temporärt stöd till primärproduktionen

Statsrådet godkände den 14 maj 2020 förordningar om beviljande av temporära krisstöd till landsbygds-, primärproduktions- och fiskeriföretag. Det temporära understödet hjälper företag vars ekonomiska situation har försämrats på grund av marknads- och produktionsstörningar som orsakas av coronapandemin. Syftet med stödet är att göra det lättare för företagen att anpassa sig till de exceptionella förhållanden som covid-19-virussjukdomen orsakar och bedriva fortsatt lönsam verksamhet samt att trygga arbetstillfällen vid övergången till normala förhållanden.

Understöd kan sökas ända fram den 30 juni 2021.

Mer information om stödet och ansökan: www.livsmedelsverket.fi/coronafinansiering.

Tillgången till arbetskraft

Att trygga tillgången till arbetskraft är en av de mest centrala frågorna för lantbruks- och trädgårdsföretagarna i den undantagssituation som råder. Som mest behövs 16 000-20 000 personer som säsongsarbetskraft varje år inom primärnäringarna.

Utländsk säsongsarbetskraft

Regeringen har för avsikt att trygga att den arbetskraft som utför nödvändiga arbetsuppgifter med tanke på försörjningsberedskapen får resa in till landet under vegetationsperioden 2021. Arbets- och näringsministeriet har tagit fram en förteckning över dessa arbetsuppgifter som också omfattar säsongsarbete inom jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling och fiske. Läs mer i JSM:s pressmeddelande 27.1.2021 på mmm.fi.

Jord- och skogsbruksministeriet har den 9.3.2021 publicerat anvisningarna om hälsosäker inresa för säsongarbetare inom primärproduktionen. En säsongarbetare som reser in till Finland ska hållas i karantän i 14 dygn innan hen får börja arbeta på gården. Alternativet till den 14 dagar långa karantänen är två negativa coronatest.

Arbetsgivaren ska redan på förhand före inresan informera arbetstagaren om att det inte är tillåtet att resa från utreselandet till Finland om arbetstagaren före resan har symtom som tyder på coronavirusinfektion. Om arbetstagaren får symtom ska hen flytta fram sin resa och ta ett coronatest i utreselandet. Största delen av den säsongsarbetare inom primärproduktionen förväntas komma till Finland från Ukraina.

I enlighet med regeringens beslut av den 4 februari 2021 ska ett företag som sysselsätter utländska säsongarbetare ta fram en hälsosäkerhetsplan. Enligt planen ska det på arbetsplatsen finnas en av arbetsgivaren utsedd kontaktperson för hälsofrågor som arbetstagarna alltid kan kontakta om de har frågor eller problem som gäller hälsosäkerheten.

Kontaktpersonen ska bland annat informera den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen där arbetsplatsen finns om att utländska säsongarbetare anländer till kommunen, se till att arbetstagarna har tillgång till munskydd och handsprit samt ge arbetstagarna hygienråd och informera om symtomen på coronavirusinfektion. Kontaktpersonen ser också till och övervakar att arbetstagarna hålls i karantän.

Säsongarbetarna ska bo i så små enheter som möjligt, helst i enkelrum, under hela den tid de arbetar på gården. På så sätt kan man också i samband med eventuella senare coronavirusinfektioner förebygga uppkomsten av omfattande smittkedjor och trygga gårdens funktionsförmåga på bästa möjliga sätt.

Läs mer i JSM:s pressmeddelande 9.3.2021 på mmm.fi.

Frågor och svar om arbetskraftens rörlighet - tem.fi Frågor och svar om coronaviruset inom JSM:s förvaltningsområde

Finländsk säsongsarbetskraft

Tillgången till utländsk arbetskraft tillgodoser bara en del av behovet av arbetskraft inom primärproduktionen. Såväl myndigheterna som producentorganisationerna påminner om att även inhemskt arbetskraft behövs inom jordbruket.

För att få tag i säsongsarbetskraft kan man ta hjälp av plattformen töitäsuomesta.fi, som även marknadsförs via kausitoita.fi, eller Nordjobb. Mera information nedan.

Töitäsuomesta.fi

töitäsuomesta.fi

Plattformen töitäsuomesta.fi hjälper landsbygdens arbetsgivare och arbetstagare att hitta varandra. Bakom töitäsuomesta.fi står MTK som har utvecklat plattformen via CoReorient i samarbete med Finlands Byar, ProAgria och PTT.

Via plattformen kan man även anmäla sitt behov som arbetsgivare att med charterflyg hämta arbetstagare från Ukraina.

11.2.2021 / Information om arbetskraftens inresa våren 2021 av Töitä Suomesta:

Officiella riktlinjer ges av myndigheter.

Mer detaljerade instruktioner om inresa kommer från myndigheterna inom en snar framtid. Om ni till exempel har säsongsarbetare som kommer nästa vecka, gäller de gamla principerna för inresa som användes redan förra året. Om ni behöver information om dessa, skicka en förfrågan till Mäki-Hakola Marko (marko.maki-hakola@mtk.fi). Den nya modellen är fullt fungerande när du har fått instruktioner från myndigheterna/ministeriet.

• Under våren 2021 kan man bara komma in i landet om beslutet om tillståndet är klart. Det kommer inga undantag under våren för att komma in i landet innan arbetstillståndet är klart. Det vill säga om du har anställda med längre tillstånd från början av säsongen och identifieringen i Kiev inte har lyckats hinner du knappast få beslutet i tid. Hanteringen av säsongsarbetstillstånd är snabbare och om du nu ansöker om ett säsongsarbetstillstånd istället för ett långt tillstånd, borde beslutet komma före det första charterflyget den 24.3. Flyg kan med andra ord bokas redan nu.

Charterflyg kan bokas på www.töitäsuomesta.fi. Cirka hälften av platserna på det första flyget, den 24.3, är bokade. Om ni har en ansökan om säsongsarbetstillstånd inne eller om ni lämnar in den snabbt borde ni få ett beslut före flyget och så att ni vågar boka flyget nu. Om beslutet fördröjs är vi flexibla när det gäller byte till ett senare flyg.

• Ett charterflyg har önskats i början av februari-mars. Hittills har efterfrågan varit liten. Jag har till många av er ändå lovat att än en gång undersöka möjligheten att flyga från Kiev till Helsingfors. Av den anledningen bör de som behöver flyget svara snabbt (DL 12.2 kl. 16.00) på frågeformuläret. Priset på flyget kommer troligen att vara 265 euro om beläggningen är hög. Om det finns färre passagerare kommer priset att vara högre. Att svara på enkäten binder inte er vid att göra en bokning.

• Särskilt från början av säsongen, när vi bygger upp inresan med myndigheterna, måste flyg och inresa lyckas. Kommunicera till era anställda att inte flyga via Minsk eller anta några andra flygerbjudanden. Om ankomsten från Ukraina blir okontrollerbar, finns det en stor risk att hela ankomsten av arbetskraft från Ukraina ifrågasätts. Med andra ord, särskilt under våren, är det nödvändigt att förbinda sig till gemensamma charterflyg. Ingen bör äventyra sjukdomssäkerheten.

• I avgångsländerna är det möjligt att arbetarna får hjälp av bekanta där. I år finns det så många krav för att komma in landet att ni måste ha direktkontakt med era framtida anställda för att se till att de får instruktionerna. Använd inte hjälpen i avgångslandet för att se till att koronalinjeringarna går hem. Det är absolut nödvändigt för er att veta vem som är på kommande från ursprungslandet och när. I mars kommer Töitä Suomesta Oy också att försöka få rådgivningshjälp på ryska, samt nödvändigt material åtminstone på finska, svenska, ryska och engelska. Dessutom försöker vi också ordna med mer telefonrådgivning om inresan.

• Skicka inte ansökningar om arbetstillstånd till Migri via e-post, handläggningen av dem är långsam. Enterfinland är betydligt snabbare och ärenden måste skötas elektroniskt. Se till att ansökningarna är korrekt ifyllda med en gång. En enda saknad punkt i formuläret försenar ansökan avsevärt. Ansök om tillstånd i tid, även om de anställda kommer först efter midsommar, lönar det sig att ansöka redan i god tid på våren.

• Det hälsosäkerhetsintyg som regeringen förutsätter för inresa krävs inte förrän ni har erhållit en mall. Med tanke på den höga risken för sjukdom, är det viktigt att redan i god tid på förhand planera var en sjuk arbetstagare kan placerar skilt från andra under karantäntid. Med andra ord måste hälsosäkerheten garanteras i alla situationer.

• Det kommer mer exakt information om tester. Töitä Suomesta har framhållit att testet som görs vid gränsen måste betalas med offentliga medel om alla inresande även för övrigt testas. Dessutom ser det ut som om ett 72-timmars test inte är obligatoriskt, men utan testet är karantäntiden längre. Töitä Suomesta har betonat att det inte nödvändigtvis i praktiken är möjligt att ta ett test på en gård/kommun. Mer detaljerade instruktioner inväntas av myndigheterna.

Att arbeta under den frivilliga karantänen efter inresan kan vara möjligt om arbetet kan ordnas på ett helt sjukdomssäkert sätt.

• Regeringens linjeringar gäller arbetskraft från alla länder. Enligt den nuvarande information är det möjligt att komma från Ryssland. Huruvida det går att komma från de asiatiska länderna går tyvärr inte ännu att säga.

För närmare information:
Marko Mäki-Hakola
Näringsdirektör, MTK
VD, Töitä Suomesta Oytfn 040 502 6810
e-post: marko.maki-hakola@mtk.fi

Nordjobb förmedlar arbetskraft i Finland

Nordjobb

Undantagstillstånden i de olika nordiska länderna p.g.a. coronasituationen innebär att Nordjobb under 2020 förmedlar finländsk arbetskraft också inom Finlands gränser. Nordjobb hjälper arbetsgivare även inom jord- och skogsbrukssektorn att hitta unga personer för säsongsjobb snabbt, med minimal egen insats och gratis för arbetsgivare. Nordjobb hjälper även arbetstagare att hitta boende, ordna med skattekort och dylikt. Är du som arbetsgivare intresserad - ta kontakt per e-post till finland@nordjobb.org eller ring 044 733 5786, så hjälper Nordjobb dig som arbetsgivare att hitta arbetskraft från Finland. Läs mer här!

Det finns flera olika portaler som har skapats för att arbetsgivare och arbetstagare lättare ska kunna hitta varandra.

Kausitöitä.fi

kausitoita.fi

Kausitöitä-kampanjen har trovärdiga bakgrundsaktörer i form av TöitäSuomesta.fi, TE-tjänster som är Finlands största arbetsförmedlingsportal samt Arbetskraftens rörlighet i Europa-projektet som stöder arbetstagare i att hitta kunnig arbetskraft.

SLC, MTK, Industrifacket och LAF vädjat till regeringen om inhemsk arbetskraft

SLC, MTK, Industrifacket och LAF vädjade till regeringen (25.3.2020) att fatta snabba beslut för att främja användning av inhemsk arbetskraft inom landsbygdsföretag.

Som lösning föreslog SLC, MTK, Industrifacket och LAF en verktygslåda med åtta punkter för att underlätta tillgången till arbetskraft och smidigare anställningar.

Vilka branscher definieras som kritiska för samhällets funktion?

Statsrådet definierade den 17.3.2020 vilka branscher som är kritiska för samhällets funktioner.

Inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde är bl.a. dessa yrkesgrupper kritiska för samhällets funktioner:

Livsmedelsförsörjningens yrkesgrupper, d.v.s. primärproduktionen, livsmedelsindustrin och livsmedelsutdelningen.

Den 16.3.2020 meddelade statsrådet att skolors och bildningens lokaler stängs och närundervisningen avbryts. "Undantagsvis ordnas dock sådan förskoleundervisning som ordnas i skolan samt närundervisning i årskurs 1–3 inom den grundläggande utbildningen i fråga om barn till föräldrar som arbetar i branscher som är kritiska med tanke på samhällets funktion."

Det innebär enligt statsrådets linjedragningar att barn till jordbrukare och även andra yrkesgrupper inom livsmedelssektorn har rätt till förskoleundervisning i skolan samt närundervisning i årskurs 1-3 inom den grundläggande utbildningen om skolgången inte kan ordnas på annat sätt. Har dessa grupper möjlighet att ha sina barn hemma på distansundervisning är det att föredra.

Hur kan gårdar förbereda sig?

I Finland finns en hög beredskap för att trygga tillgången till hälsovårdstjänster och livsmedelsförsörjningen för att hela samhället ska kunna fungera.

Vi uppmanar lantbruksföretag att aktivt följa med myndigheternas information och agera enligt rekommendationer och anvisningar. Särskilt i sociala medier kan det figurera information som inte kan bekräftas. I detta läge är det centrala att minimera infektionsrisken.

Det är i alla situationer viktigt att se till djurens hälsa och välmående. På husdjursgårdar behöver det förutom avbytarsystem finnas reservpersoner, som en del av gårdens riskhanteringsplan. Reservpersoner kan sköta skötseln av djuren i sådana fall att lantbruksföretagaren inte kan utföra arbetet p.g.a. smitta och ifall avbytare inte finns att tillgå.

De som smittats av coronaviruset har symptom såsom feber, hosta och andningssvårigheter. Mera information om viruset finns på www.thl.fi. Om du misstänker att du smittats, var per telefon i kontakt med din arbetshälsovård eller lokala hälsocentral.

Skyddsåtgärder som är att rekommendera även för lantbruk är bl.a.

• betydelsen av god hand-, nysnings- och hostningshygien

• företagarnas, anställdas och nödvändiga besökares skyddsutrustning och -kläder bör vara i enlighet med standarden

• handskakningsförbud

• förfarandet om meddelande av sjukfrånvaro ses över

• totalförbud av utlandsresor

• att hindra anställda som kommer från riskområden att komma till företaget inom 14 dygn (frivillig hemkarantän)

• att undvika icke nödvändiga besök och resor

• att begränsa mottagande av gäster och undvika personkontakter

• vid varuleveranser och -avhämtningar minimeras chaufförernas kontakt med företagets egen personal. Speciell uppmärksamhet fästs vid leveranser som kommer från riskområden.

• ändring av tillvägagångssätt för att garantera en trygg hemleverans (webbshop och andra hemleveranser)

• att sköta ärenden digitalt alltid när det är möjligt

Checklista för odlare

I Egentliga Finland har landsbygdsmyndigheten och områdets lantbruksorganisationer sammanställt en checklista för odlare med anledning av coronavirusets undantagsförhållanden och vad som är viktigt att beakta på den egna gården när det gäller grundberedskap såsom arbetskraft och produktionsinsatser. Checklistan skickas tillsammans med följebrevet till alla gårdar i Egentliga Finland via landsbygdsnäringsmyndigheten men dokumenten kan även laddas ner på denna sida.

Följebrev till odlare gällande checklista 03/2021 (Word) Checklista till odlare 03/2021 (Excel) Checklista till odlare 03/2021 (pdf)

Checklista och info till växthusföretag

Här hittar du även ÖSP:s info 2/2021 samt checklista till växthusföretagare gällande frågor om hur man kan minska smittspridning, samt hur gå till väga vid smitta och karantän samt vikten av att gården och företaget har en beredskapsplan.

Checklista till växthusföretag (vakra.fi) ÖSP:s infobrev till växthusföretag

Hur inverkar smitta och karantän på husdjursgårdars näringsverksamhet

Coronavirus COVID-19 överförs mellan människor genom droppinfektion, hosta eller nysningar.

Den största risken för djurhushållningen är brist på arbetskraft i besättningarna på grund av karantän eller isolering av människor.

Gården ansvarar för djurens skötsel och välfärd. Om karantänåtgärder införs på en anläggning på grund av COVID-19-infektion, måste skötseln av djuren säkras i alla situationer. Personen i karantän, som inte är sjuk och har kompetens att arbeta med djuren, kan ta hand om djuren förutsatt att ingen utanför gården jobbar samtidigt i samma produktionsanläggningar. Detsamma gäller för anställda utanför anläggningen och tillfälligt anställda. De kan fortsätta arbeta på gården normalt, men skall undvika kontakt med den insjuknade isolerade personen. Dessa avbytare kan inte arbeta om de är i karantän eller isolerade på grund av COVID-19-infektion. På gården isolerade personer, som lider av coronavirus, håller sig hemma och undviker nära kontakt med andra familjemedlemmar. Akut drabbade personer bör inte delta i ladugårdsarbetet.

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har bekräftat att COVID-19- infektion inte är känt att spridas via livsmedel. Mjölk kan normalt samlas in från jordbruksföretag där någon av arbetskraft är i isolering eller karantän. Det är osannolikt att coronavirus kommer in i mjölken och sprids med mjölkbilen. Dessutom dödar mjölkpastörisering effektivt virus. Håll mejerirummet rent och minimera kontakten mellan förare och gårdspersonal. Djurtransporter ökar inte heller risken för spridning av coronavirus.

Läs mer i ETT:s instruktion: Människans coronavirus och produktionsdjur (12.3.2020)

Fler frågor och svar om hur man ska förfara på husdjursgårdar

COVID-19 är människors coronavirussjukdom, som huvudsakligen smittar via droppsmitta människor emellan, då den insjuknade hostar eller nyser. Aktuell information om coronaviruset, bl. a. hur man kan skydda sig mot viruset, och hur man ska agera om man misstänker smitta, finns på THL:s sidor. THL följer med den nationella och internationella situationen och ger instruktioner för förebyggande av smitta.

Coronaviruset väcker även frågor och oro särskilt på husdjursgårdar. Därför finns är en del frågor och svar om hur man ska förfara ifall gårdsfolket eller anställda skulle drabbas av viruset.

Fråga: Jag har en husdjursgård, vad gör jag ifall jag insjuknar i coronaviruset? Kan avbytaren komma till gården?

Fastän människor är i karantän, betyder det inte att husdjuren är det. Mjölken hämtas normalt och avbytaren kan komma till gården som vanligt. Även slaktdjur och produktionsdjur för förmedling avhämtas som vanligt.

Fråga: Vad händer om avbytarservice inte finns tillgänglig och jag själv är i karantän, hur kan jag försäkra mig om att mina husdjur får ändamålsenlig skötsel?

Husdjursgården ska, förutom avbytarsystemet, som en del av riskhanteringsplanen, även ha reservpersoner som ansvarar för djurens skötsel i situationer då företagaren på grund av t.ex. coronasmitta inte själv kan utföra jobbet och om avbytarservice inte finns. Ifall en sådan reservplan inte ännu finns, är det nu dags att upprätta en sådan.

Avbytarsystemet är till för om gårdens företagare skulle insjukna. Det lönar sig att förbereda sig på att få nödvändig ersättande arbetskraft ifall anställda skulle insjukna. Det är nu en bra tidpunkt att göra upp skriftliga instruktioner för avbytare, ifall du på grund av t.ex. karantän inte själv kan vara i kontakt med avbytaren.

Du kan dock även själv under karantän sköta djuren (djuren är inte i karantän) ifall det på gården inte, förutom den egna familjen, finns anställda i samma husdjursbyggnad. Är man sjuk bör man inte vistas på husdjursgårdar.

Om tillgången till avbytare och arbetskraft blir utmanande är det skäl att undersöka alla tänkbara alternativ. Finländska myndigheter är även medvetna om frågan. Producentorganisationens medlemmar och lokalavdelningar, som har sammanhållning och samarbete i sin ryggrad, kan här göra viktiga lokala insatser för att stöda gårdar i behov av hjälp.

Hur påverkar coronaviruset lantbrukets avbytarservice?

Lantbrukarnas pensionsanstalt LPA har sammanställt information om hur coronaviruset påverkar avbytarservicen.

Ifall du själv insjuknar:

• man kan få vikariehjälp i 7 dagar utan läkarintyg, i 20 dagar med läkarintyg, därefter behöver den lokala enheten ett positivt sjukdagpenningsbeslut för att bevilja vikariehjälp (detta kan beviljas med villkorligt beslut, då dagpenningsärendet behandlas hos FPA).

• vikariehjälpsavgiften och sjukdagpenningen bestäms utifrån LFöPL-arbetsinkomsten.

• man ansöker om sjukdagpenning hos FPA.

Ifall du hamnar i karantän, men inte själv är sjuk:

• på basis av smittskyddsläkares order om karantän eller på basis av läkarintyg A kan du ansöka om sjukdagpenning enligt lagen om smittsamma sjukdomar

• man ansöker om dagpenning för smittsam sjukdom hos FPA, dagpenningen bestäms utifrån LFöPL- arbetsinkomsten

• du kan få avbytarservice (subventionerad avgiftsbelagd avbytarservice 120 h)

Fråga: Kan avbytaren vägra att på grund av gårdsfolkets coronavirussmitta gå till gården?

• avbytarservicen är enligt lagen inte skyldig att erbjuda avbytare om gårdens omständigheter inte uppfyller de krav som arbetssäkerheten ställer och om en sådan situation kan uppstå på husdjursgården med hänvisning till smittorisken. Om avbytarens hälsa är i fara, kan det uppstå en situation där avbytarservicen inte kan erbjuda avbytare.

Fråga: Jag har ett häststall, där många hobbyryttare tar ridlektioner. Bör jag avbryta ridskolans verksamhet eller annan verksamhet där utomstående personer besöker stallet?

Hur ska man förfara gentemot andra hästägare, ryttare, hovslagare, veterinärer med flera?

Stallverksamheten torde kunna fortsätta normalt, men anställda och kunder bör få anvisningar om att man inte får komma till stallet om man är sjuk, att god handhygien måste ombesörjas och så vidare. Det lönar sig även att effektivera städningen av gemensamma utrymmen. För övrigt gäller THL:s anvisningar för att minimera spridning av smittan.

Fråga: Inverkar coronasmitta hos en gårdsägare eller anställd på något sätt på avhämtning av djur eller mjölk?

Nej, smitta på gården inverkar inte. Viruset smittar inte via livsmedel enligt informationen i nuläget. Om det anses nödvändigt ger Livsmedelsverket anvisningar om hur djur och animaliska produkter får förflyttas.

Om det på gården fastställs en smitta eller om gårdsfolket är i karantän, är det alltid skäl att meddela mejeriet, så att mjölkbilschauffören kan vidta rätt åtgärder. Om slaktdjur eller djur för förmedling ska lämna gården, meddela alltid slakteriet. Slakterierna ger anvisningar till djurtransporternas chaufförer för att minimera kontakten människor emellan.

Även semineringstjänster torde kunna fortsätta som normalt.

Fråga: Mina djur börjar bli slaktmogna. Får djuren ändå slaktas?

Slakterier och styckerier har god beredskap för störningssituationer och kontaktar primärproduktionsledet ifall det blir förändringar i slakteriarrangemangen. Om slaktdjur eller förmedlingskalvar ska lämna gården och om gårdsfolket har försatts i karantän, bör producenten alltid kontakta slakteriet och meddela om saken innan djuren avhämtas. Slakterierna ger anvisningar till djurtransporternas chaufförer för att minimera kontakten människor emellan.

Fråga: Avbytaren är på kommande från Italien och ska efter resan komma på jobb till oss. Kan jag kräva att min avbytare byts till en annan avbytare?

Statsrådets allmänna anvisning är att undvika resor. Finländare och de i Finland permanent bosatta personer som återvänder från utlandet hänvisas till förhållanden som motsvarar två veckors karantän. De som återvänder från utlandet ska med sin arbetsgivare avtala om tidpunkten för återgång till arbetet och om två veckors frånvaro. Detta gäller även för avbytare. Om avbytaren är den enda som ska arbeta i djurstallet under gårdsfolkets semester, kan tidsgränserna anpassas till den praktiska situationen. Det viktigaste är att undvika onödiga situationer där någon kan utsättas för smitta. Diskutera frågan med den lokala avbyterienheten. LPA har gett anvisningar till de lokala avbyterienheterna gällande avbytarservice och coronavirus och hjälper även med att fatta beslut.

Fråga: Kan coronavirus spridas via produkter eller livsmedel?

Enligt Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) är det inte känt att coronavirus sprids via livsmedel. Vid normala produktionsprocesser är god handhygien en tillräckligt skyddsåtgärd.

Fråga: Hur kan jag genom mina egna åtgärder förebygga spridning av coronavirus?

Aktuell information om coronavirus, bl.a. om hur man kan skydda sig från coronavirus och hur man ska agera om man misstänker smitta, finns på THL:s webbsidor. THL följer med den nationella och internationella situationen och ger anvisningar om förebyggande av smitta.

Fråga: Affärer och andra förnödenhetsbutiker har slut på andningsskydd och mina anställda behöver dem i sitt dagliga arbete för att inte utsätta sig för damm. Vad ska jag göra?

Om engångsandningsskydd är slut, är det alltid ett bättre alternativ att skydda sig med halvmask eller vid behov till och med med fläktskydd. Dessa är för övrigt att rekommendera för lantbruk för att undvika olika slags damm (luftburna partiklar, mögel, virus, urdjur som kan förorsaka kryptosporidios o.s.v.) och gaser i samband med normalt arbete.

Fråga: Kan mitt produktions- eller husdjur bära coronavirus?

Det är inte känt att husdjur skulle ha smittats av coronavirus COVID-19. I Hong Kong har i provtagningen av en smittad persons hund konstaterats COVID-19 men hunden hade inga sjukdomssymptom. Livsmedelsverket följer med situationen för djur och ger vid behov närmare information.

Coronavirus är däremot en omfattande virusfamilj med virus som är kända hos många olika djurslag. Viruset orsakar vanligen infektioner i andningsvägarna och mag-tarmkanalen.

Coronavirus är ofta specifika för olika värddjur och sprids därför vanligen inte lätt mellan olika djurslag. De flesta coronavirus är inte zoonotiska, vilket innebär att de inte smittar mellan människor och djur.

Enligt befintlig information verkar coronaviruset COVID-19 ha sitt ursprung i djur, även om det är en humansjukdom. Det har spekulerats i att viruset skulle komma från fladdermöss varifrån det via en mellanvärd har överförts till människan, men tillsvidare har man inte tillräcklig kännedom om från vilket djurslag viruset kommer eller längs vilka rutter det har spridit sig till människan. Läs mer i Landsbygdens Folk.

Fråga: Jag har många utländska arbetstagare, som har blivit tvungna att stanna i karantän i sina hemländer. Hur ska jag få arbetstagare för att sköta skördearbete?

Producentorganisationerna är oroade över frågan och MTK lyfte 17.3.2020 fram frågan gentemot arbets- och näringsministeriet (ANM) och media. Sektorn strävar efter att på bästa möjliga sätta påverka att arbetskraftsbehovet kan tryggas.

Om tillgången till avbytare och arbetskraft blir utmanande är det skäl att undersöka alla tänkbara alternativ. Finländska myndigheter är även medvetna om frågan. Producentorganisationens medlemmar och lokalavdelningar, som har sammanhållning och samarbete i sin ryggrad, kan här göra viktiga lokala insatser för att stöda gårdar i behov av hjälp.

Vad ska jag tänka på som arbetsgivare när det gäller coronaviruset?

Arbetshälsoinstitutet har sammanställt rekommendationer till åtgärder för arbetsgivare. Det är nu förnuftigt att aktörer i vårt samhälle – inklusive arbetsplatser – vidtar åtgärder för att minska på de skadliga effekterna av virusinfektioner. Här kan du bekanta dig med Arbetshälsoinstitutets anvisningar.

Fråga: Om jag försätts i karantän, så kan jag sköta vårbruket eller andra arbeten med traktor på gården?

Om du har utsatts för smitta men inte är sjuk så kan du sköta arbete på åkern eller i ladugården helt normalt. Det viktigaste är att du inte riskerar dig själv eller andra om du är sjuk, det vill säga inte smittar andra utan att du agerar enligt anvisningar.

Fråga: Ersätter försäkringen avbytarkostnader om jag försätts i karantän och inte kan ta hand om djuren?

Denna fråga måste var och en reda ut via det egna försäkringsbolaget.

Hur inverkar undantagsförhållandena på myndigheternas kontroller inom jordbruket?

Livsmedelsverket meddelade 19.3.2020 att verket begränsar utförandet av kontroller och övervakningar under de undantagsförhållanden som råder på grund av coronavirussjukdomen COVID-19. Anvisningarna berör övervakningen av livsmedelssäkerheten, djurens hälsa och välbefinnande, växtproduktionen, utvecklingsstöden för landsbygden och jordbruksstöden. Syftet är att trygga kontinuiteten hos de funktioner som omfattas av Livsmedelsverkets behörighet. Anvisningarna gäller till och med 13.4.2020.

Anvisningarna gäller såväl Livsmedelsverkets egna kontroller som de av verket styrda kontroller som utförs av kommuner, NTM-centraler och regionförvaltningsverk. Utgångspunkten är att myndigheterna utför enbart nödvändiga och brådskande kontrollbesök under den tid undantagsförhållandena till följd av coronaviruset varar. Begränsningarna gäller i synnerhet gårdsbesök. Inom kontrollverksamheten prioriteras dokumentkontroller eller användning av fjärranslutningar när det är möjligt.

Som nödvändiga och brådskande kontroller betraktas bl.a. sådana som hänför sig till risksituationer i samband med livsmedel eller foder, allvarliga misstankar om djur- eller växtsjukdomar, allvarliga djurskyddsfall och certifiering av utsäde. Också nödvändiga import- och exportkontroller av livsmedel, djur, foder och växter utförs. Dessa kontroller är väsentliga för att hela livsmedelskedjan och samhället ska fungera. Läs mer i Livsmedelsverkets pressmeddelande 19.3.2020.

Övriga källor

mtk.fi/korona

Mer från SLC