JSM & MM: 2,4 miljoner euro för pilotprogrammet Kretslopp av näringsämnen

Finland har åtagit sig uppgiften att bli en föregångare inom återvinning av näringsämnen. Spetsprojektet om kretsloppsekonomi som ingår i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram fokuserar på återvinning och återanvändning av näringsämnen samt effektiviserar åtgärderna för att skydda Östersjön. Ett pilotprogram som hör till spetsprojektet ger över 12 miljoner euro för att utveckla och experimentera med innovativa teknologier och logistiska lösningar. Startskottet till pilotprogrammet gavs av jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen på spetsprojektseminariet i Helsingfors den 19 april.

– Att återvinna näringsämnen är en viktig del av kretsloppsekonomin och den nationella matsäkerheten. För att gårdar ska vara lönande, behövs det nya tankesätt, hållbar produktion, resurseffektivitet, främjande av närmat och lokal ekonomi samt branding av produkter. Till exempel att återvinna näringsämnen som finns i stallgödsel och reningsverksslam ger nya affärsmöjligheter, säger minister Tiilikainen.

– Samtidigt minskar vi betydligt belastningen på vattnen när vi återanvänder näringsämnen som annars rinner ut i vattnen, fortsätter Tiilikainen.

Pilotprogrammets mål är bl.a. att bidra till processteknologin för biomassor och logistiken för att återvinna näringsämnen samt att av biomassor utveckla produkter med hög förädlingsgrad.

– Finansieringen är framför allt avsedd för företag som utvecklar och experimenterar med teknologier samt för projektgenomförare som aktivt samarbetar med företagen för att förbättra återföringen av näringsämnen, säger minister Tiilikainen.

Pilotprogrammet löper över åren 2016–2018. Programfinansieringen är landsomfattande, projektadministrationen sköts av närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. Finansieringsansökan öppnas i maj-juni, mer information finns då att få både på ministeriets webbsidor och i tidningsannonser.

Mer information:
Marja-Liisa Tapio-Biström, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet,
tfn 0295 162 400, fornamn.efternamn@mmm.fi
Anni-Kaisa Karhunen, överinspektör, miljöministeriet
tfn 0295 250 376, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
Tarja Haaranen, samordnare för projektet Återvinning av näringsämnen från jordbruk, Naturresursinstitutet,
tfn 029 532 6428, fornamn.efternamn@luke.fi
Ytterligare information om seminariet: www.mmm.fi/kretsloppsekonomi
En artikel om kretsloppsekonomin på Naturresursinstitutets webbplats (på finska): https://www.luke.fi/kiertotalous-alkaa-tutkimustiedon-levittamisesta/

Mer från SLC