Köttproduktion av världsklass

SLC - Slc Ppp Bild 5 Gris

Skillnad på kött och kött

Det köttet som produceras i Finland är av toppkvalité. Det är rent, tryggt och rejält. Förutom olika sjukdomsalstrare påverkas djurens hälsa av den föda och vård djuren får, levnads- och miljöförhållandena samt arvsanlagen. Våra finländska gårdar med produktionsdjur satsar aktivt på att utveckla djurhållningen och djurvälfärden.

Det finns både frivilliga åtgärder och lagstadgade krav som reglerar hållningen av produktionsdjur. Den finländska djurskyddslag hör till världens strängaste och är mycket omfattande. Den ställer djurskyddskrav som är på en högre nivå än EU:s krav. Därutöver har våra producenter tillsammans med andra aktörer inom matkedjan låtit utveckla och förbundit sig att följa produktionsdjurens hälsouppföljningssystem, Naseva för nötkreatur och Sikava för grisar och svin. Dessa uppföljningssystem upprätthåller - genom en noggrann egenkontroll på gårdsnivå - en mycket hög nivå av livsmedelssäkerhet. I Finland kan vi spåra köttet från butikshyllan ända fram till gårdsnivå. Vi kan även spåra det fodret som djuren äter, vilket stärker ytterligare livsmedelssäkerheten. För konsumenterna syns Naseva och Sikava under benämningen Kvalitetsansvar.  

Vi på SLC är mycket stolta över det arbetet som våra producenter gör - det är tungt och det förbinder en 24 timmar om dygnet. Vi arbetar för att tillsammans med våra producenter och enligt deras verkliga möjligheter utveckla djurhållningen och djurvälfärden. Vi arbetar även med de grundläggande frågorna om producenternas egen ork och arbetshälsa. 

Nötköttsproduktionen

Nötköttsproduktionen är den största produktionsinriktningen för kött, om man ser till omsättning. Finländska nötkreatur lever på mjölkgårdar eller gårdar som är specialiserade nöt- och dikogårdar. Det finns cirka 3 500 gårdar med nötköttsproduktion i landet och sammanlagt producerar de ca. 80 miljoner kg nötkött per år, medan konsumtionen ligger på närmare 100 miljoner kg. Vi importerar 20 procent av det nötkött som vi konsumerar. 

Grisproduktionen

År 2016 fanns det cirka 680 gårdar med svinproduktion. Antalet svingårdar har minskat stort sedan EU-inträdet då antalet svingårdar uppgick till 6 249. Minskningen väntas dessvärre ytterligare fortsätta på grund av det ekonomiska trycket. 

Utmärkande för den finländska (och svenska) svinproduktionen är att grisarna får behålla sin knorr och har tillgång till strö. Det är på inget sätt självklart och det är ett direkt välfärdstecken som vi kan vara mycket stolta över. I de flesta länderna kuperas svansarna för att minska på svansbitning, vilket är ett tecken på stress hos djuret. I Finland tar man väl omhand djur som visar symptom på exempelvis sjukdom. I Finland har vi skilda boxar för de djur som behöver få vila upp sig i lugn och ro och själva storleken på djurboxarna är också större här än i övriga EU.  

Både gris och svinköttsproduktionen är koncentrerad till södra och västra Finland. 

Fårfarming

Antalet fårproducenter ökar och idag utgör fårskötseln den största inriktningen inom hela ekoproduktionen med över 24 procents andel. Fårskötseln är koncentrerad till kusten och särskilt skärgården där fåren får beta på holmarna om somrarna. Den största ekonomiska delen inom fårproduktionen utgörs av köttproduktionen, därtill får man ull och skinn samt mjölk för ost från fåren. 

Det fanns ca. 157 000 får år 2016, av dem var hälften tackor och hälften lamm och baggar. Det fanns också cirka 5 000 getter. Finska lantras är den vanligaste rasen av får i Finland. Därtill finns det även exempelvis Texel och det för Åland specifika Ålandsfåret. 

Vill du veta mer?

SLC har många sakkunniga i frågor gällande köttproduktion och du är välkommen att ta kontakt med t.ex. SLC:s slaktdjursutskott och dess medlemmar. 

luke.fi kan du även läsa mer om köttproduktionen i Finland.

Mer från SLC