Internationellt samarbete

SLC har ett brett internationellt och även nordiskt samarbete för att bevaka det finländska jord- och skogsbrukets intressen i internationella sammanhang. Det är mycket viktigt för det finländska jordbrukets fortlevnad och konkurrenskraft att vi har en aktiv närvaro på de internationella arenorna.

I EU-frågor påverkar vi beslutsprocessen för kommissionen, rådet och parlamentet direkt samt genom våra europeiska organisationer COPA (europeiska producentorganisation) och CEPF (Europeiska Familjeskogsbrukets konfederation). SLC, MTK och Pellervo har även ett gemensamt lobbykontor i Bryssel sedan 1991.

Det nordiska bondeorganisationsarbetet sker via NBC (Nordens Bondeorganisationers Centralråd) medan skogssamarbetet sker via NSF (Nordiska Skogsägareorganisationers Förbund).

Brysselkontoret

Brysselkontoret

En betydande del av vårt internationella arbete sker via det gemensamma lobbykontor i Bryssel som SLC, MTK och Pellervo Sällskapet driver tillsammans. Brysselkontoret har som sin främsta uppgift att följa med vad som händer inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik samt ansvarar även för kontakterna med andra europeiska bondeorganisationer, som verkar för jordbrukarnas respektive de kooperativa företagens bästa.

COPA-COGECA

www.copa-cogeca.be

SLC är medlem i COPA, som är takorganisationen för de europeiska jordbruksorganisationerna. COPA har ett gemensamt sekretariat med COGECA, som är takorganisation för de europeiska jordbruksandelslagen.

Sekretariatet leds av generalsekreterare Pekka Pesonen. Sekretariatet består av cirka 50 anställda och sex officiella språk används.

CEJA

www.ceja.eu

CEJA är forum för unga producenter och beslutsfattare inom EU. CEJA:s främsta mål är att främja en yngre och mer innovativ jordbrukssektor i EU och att skapa goda arbets- och levnadsvillkor för unga människor som etablerar sig inom jordbruket och för dem som redan är "unga jordbrukare". SLC är medlem i CEJA sedan 2017.

Läs mer om CEJA på:
slc.fi/ceja

NBC

NBC

Nordens Bondeorganisationers Centralråd NBC är ett år 1934 grundat samarbetsforum för de nordiska ländernas producent- och kooperativa organisationer.

Medlemmar är Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC och Pellervo Coop Center (Finland), Lantbrukarnas Riksförbund LRF (Sverige), Landbrug og Fødevarer (Danmark), Bændasamtök Islands (Island), Norges Bondelag och Norsk Landbrukssamvirke (Norge).

I Finlands avdelning för NBC medverkar SLC, MTK och Pellervo. NBC:s verkställande organ är presidiet och det koordinerande organet är NBC arbetsutskott med representation från respektive nordisk jordbruksorganisation.

Baltic Farmer’s Forum on Environment (BFFE) är en del av NBC:s nordiska samarbete.

Nordic Young Farmers Association NYFA

Nordic Young Farmers Association-nätverket samlar unga på landsbygden och unga producenter i Norden. Nätverket har till uppgift att förstärka bandet mellan organisationerna för unga producenter i Island, Finland, Norge, Sverige och Danmark.

NYFA grundades 2020 av följande organisationer: LandboUngdom (Danmark), Norges Bygdeungdomslag (Norge), Lantbrukarnas riksförbund LRF (Sverige), Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC (Finland), Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK (Finland) och Samtök ungra bænda (Island).

FFD - Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development

FFD BROSCHYR www.ffd.fi Ge ett bidrag till FFD:s verksamhet

Food and Forest Development Finland är en finländsk utvecklingsorganisation som stöder jord- och skogsbrukare och en livskraftig landsbygd. FFD:s mål är att minska fattigdomen på landsbygden och förbättra matsäkerheten i utvecklingsländer. Vi arbetar för en livskraftig landsbygd, där försörjningsalternativen är många och där människor kan förtjäna en hygglig inkomst.

FFD:s medlemsorganisationer är MTK, SLC, Pellervo Coop Center och ProAgria Centralernas Förbund, och landsbygdsföretagare av alla slag från hela Finland är aktiva inom verksamheten.

FFD:s verksamhet bygger på rådgivning genom mentorskap, sk. twinning. 13 finländska jordbruksorganisationer och skogsvårdsföreningar fungerar i dagsläget som mentorer, faddrar eller twinning-partners för producentorganisationer i u-länder.

Genom olika slags donationer kan vem som helst stöda FFD:s verksamhet för småskaliga producenter och en livskraftig landsbygd i utvecklingsländer.

FFD:s verksamhet finansieras förutom genom medlemsorganisationerna och enskilda donationer även med medel ur biståndsbudgeten i Finland, Nederländerna, Belgien, Frankrike och Europeiska Unionen.

Till FFD:s samarbetspartners hör bland annat ett flertal finländska frivilligorganisationer och AgriCords medlemsorganisationer. Forskningssamarbete har FFD haft tillsammans med bland annat Luke, SYKE , IIED, IUCN, VITRI och FAO.

Bekanta dig med FFD:s arbete och klimatförändringen internationellt sett i videon "Facing the climate crisis: looking for resilience - increasing welfare"

WFO

www.wfo-oma.org

Organisationen för världens producenter World Farmers’ Organisation grundades som ett samarbetsorgan 2011, efter att den internationella producentorganisationen IFAP upphörde med verksamheten. WFO har sitt huvudsäte i Rom. Under sin korta verksamhetstid har organisationen redan samlat medlemmar från alla kontinenter.

SLC är medlem via MTK i WFO samt i den internationella organisationen för familjeskogsbruk IFFA (The International Family Forestry Alliance).

Har du frågor om vårt internationella samarbete?

Mer från SLC