Handlingsprogram 2017-2022

SLC:s strategi 2022 med tjugo strategiska åtgärder antogs av SLC:s fullmäktige i juni 2016. Efter det har vi konkretiserat strategin i form av ett handlingsprogram fram till 2022 som fastställdes av SLC:s fullmäktige på höstmötet den 28 november 2017. 

Det innebär att för alla tjugo strategiska åtgärder i Strategi 2022 har SLC tagit fram verksamhetsåtgärder på både central och lokal nivå. Med central nivå avser vi centralförbundet och med lokal nivå avses verksamhetsåtgärder i producentförbund, lokalavdelningar och skogsvårdsföreningar. 

Handlingsprogrammet utgår från de fyra fokusområdena som även strategin utgår ifrån: politik, marknad, sociala frågor och kompetens

SLC:s strategiarbetsgrupp har involverats i arbetet, och även medlemmar, lokalavdelningar och medlemsförbund inkom med synpunkter till handlingsprogram för organisationen. 

SLC:s handlingsprogram gk. 28.11.2017 (pdf) Strategi 2022

SLC:s handlingsprogram 2017-2022 (gk. på fullmäktiges höstmöte 28.11.2017)

POLITIK

Delmål: Våra medlemmar utvecklar aktivt sina näringar i samverkan med samhället och skapar därigenom landet.

1. Vi verkar för en lagstiftning som stöder våra medlemmar att förverkliga och föra vidare sin verksamhet, vilket skapar konkurrenskraft och stärker hela landets ekonomi.

Centralt verkar SLC för:
• Företagarvänlighet som sporrar till affärsutveckling och nya inkomstkällor utan onödiga pålagor
• EU-beslut som beaktar och ger oss möjligheter att utnyttja den tillväxtpotential som finns inom jord- och skogsbruket i Finland (t.ex. LULUCF, Red II)
• Stödpolitik som gynnar aktiv produktion i hela landet inom alla produktionsgrenar
• Konkurrenslagstiftning som förbättrar producenternas marknadsställning
• Energipolitik baserad på landsbygdens energikällor som även gynnar småskalighet och decentralisering

Lokalt verkar förbund/lokalavdelningar/skogsvårdsföreningar för:
• Att förankra aktuell lagstiftning bland våra medlemmar 
• Smidig myndighetsrådgivning samt ändamålsenlig förvaltning och övervakning 

2. Vi arbetar för en finans- och skattepolitik som bidrar till en stark och konkurrenskraftig företagsverksamhet på landsbygden.

Centralt verkar SLC för:
• Tillräckliga budgetmedel och ändamålsenliga verktyg för att fördela dessa
• Att minska skatte- och avgiftsbördan på lantbruket
• Att våra medlemmar och deras intressen behandlas sakligt av finansinstitut 

Lokalt verkar förbund/lokalavdelningar/skogsvårdsföreningar för:
• Upprätthållandet av sakkunskap i skattefrågor, företagsverksamhet och stödsystem

3. Vi arbetar för en förvaltning som är meningsfull och stöder den svenskspråkiga företagsverksamheten på landsbygden, dess utveckling och fortsatta verksamhet.

Centralt verkar SLC för:
• Jämbördig service i lantbruksförvaltningen på båda nationalspråken
• Att digitaliseringens möjligheter tas tillvara vid myndighetskontakt, ansökningar och övervakningar 
• Lättare och smidigare tillståndsförfaranden och större flexibilitet för företagande

Lokalt verkar förbund/lokalavdelningar/skogsvårdsföreningar för:
• Svenskspråkig service i lantbruksförvaltningen och företagarinriktade lokala tillstånds- och tillsynsmyndigheter
• Bättre upphandlingsprocesser och smidigare tillståndsförfaranden
• Landskapens satsningar på jord- och skogsbruket och fungerande trafikförbindelser och övrig infrastruktur 

4. Vi arbetar för att förutsättningarna för medlemmarnas företagsverksamhet på gårdsnivå säkerställs i samhällsplaneringen.

Centralt verkar SLC för:
• Ett starkt egendomsskydd
• Att markägarnas rättigheter beaktas fullt ut i samhällsplaneringen
• Att olägenheter förorsakade av samhällsplanering minimeras och ersätts till fullt värde
• Lagstiftning som beaktar mark- och miljöpolitiska intressen 

Lokalt verkar förbund/lokalavdelningar/skogsvårdsföreningar för:
• Att markägare och näringsidkare informeras och ges möjlighet att påverka markanvändning 
• Att markägarnas och primärnäringarnas behov beaktas i landskaps- och kommunal planläggning
• Att jord- och skogsbruksmark inte ska utnyttjas som planeringsreserv

5. Vi arbetar för att befrämja medlemmarnas produkter och tjänster i offentliga upphandlingar.

Centralt verkar SLC för:
• Att alla offentligt upphandlade varor och tjänster skall uppfylla produktionskraven i finländsk lagstiftning 
• Användningen av kvalitetskriterier som gynnar inhemsk produktion av livsmedel och skogsbaserade produkter

Lokalt verkar förbund/lokalavdelningar/skogsvårdsföreningar för:
• Bättre information och rådgivning till näringsidkare, lokala upphandlingsenheter och beslutsfattare
• Större utbud av varor och tjänster samt samarbete mellan företagare


MARKNAD

Delmål: Våra medlemmars företagsverksamhet på landsbygden är lönsam, vilket ger mervärde till hela samhället.

6. Vi arbetar för att få ett mervärde för våra kvalitativa produkter och förbättrar marknadspositionen för våra producenter.

Centralt verkar SLC för:
• Obligatorisk ursprungsmärkning av alla basråvaror såväl i handeln som i restauranger och matservice
• Stärkande av konsumentförtroendet för inhemskt jord- och skogsbruk
• Att genom lagstiftningsåtgärder stärka producenternas ställning i livsmedelskedjan
• Tydlig och mer transparent marknadsinformation för att stärka producenternas insyn i livsmedelsmarknaden

Lokalt verkar förbund/lokalavdelningar/skogsvårdsföreningar för:
• Ökat sektorsvist samarbete inom primärproduktionen för att uppnå en starkare förhandlingsposition
• Att uppmuntra till direktförsäljning och direktkontakt till konsumenter

7. Vi samarbetar med närstående företag för att höja producenternas och produktionens profil gentemot konsumenten, även på internationella marknader.

Centralt verkar SLC för:
• Bred uppslutning till producentägda företag och kvalitetsmärken, t.ex. Gott från Finland och Rent inhemskt
• Gemensam marknadsföring, produktutveckling och byggande av varumärke för finländska produkter med tanke på export
• Långsiktigt kvalitetsarbete inom både jord- och skogsbruk

Lokalt verkar förbund/lokalavdelningar/skogsvårdsföreningar för:
• Stärkt samarbete på gårdsnivå och öppenhet inom produktionen
• Stärkt konsumentförtroende för inhemska råvaror genom kampanjer såsom öppna gårdar, skördemarknader

8. Vi följer aktivt med marknaden, stöder utvecklingen av vidareförädlingen, inhemska konsumtionen och exportverksamheten av våra produkter.

Centralt verkar SLC för:
• Lättillgänglig marknadsinformation och analyser för jordbruksprodukter och virkessortiment
• Rådgivning och utbildning gällande utnyttjande av ny marknadspotential
• En aktivare roll i befrämjande av nya marknader för våra jord - och skogsbruksprodukter

Lokalt verkar förbund/lokalavdelningar/skogsvårdsföreningar för:
• Hjälp med produktutveckling och marknadsanalyser i samarbete med andra aktörer
• Marknads- och produktionssamarbete mellan medlemmarna

9. Vi förbättrar förutsättningarna för lokal förädling och försäljning av våra medlemmars produkter.

Centralt verkar SLC för:
• Smidigare regelverk gällande både förädling och korta leveranskedjor
• Utnyttjande av EU:s kvalitetssystem och ursprungsmärkning
• Att kommunicera ut och erbjuda redskap som ökar användningen av finländska råvaror

Lokalt verkar förbund/lokalavdelningar/skogsvårdsföreningar för:
• Större grad av lokala produkter och tjänster i offentliga upphandlingar
• Utvecklandet av nya samarbetsformer och marknadskanaler

10. Vi stärker vår image genom att aktivt skapa kontakt, utveckla mötesplatser och föra en öppen dialog med våra konsumenter.

Centralt verkar SLC för:
• Hållbar och öppen produktion som har förmåga att reagera på nya konsumenttrender
• Konsumentkampanjer för att korta ner avståndet mellan producenter och konsumenter 
• Tillgodose medlemmarnas kunnande och erbjuda tidsenliga verktyg för en konstruktiv dialog

Lokalt verkar förbund/lokalavdelningar/skogsvårdsföreningar för:
• Aktivitet bland producenter för att öppet dela information om sin produktion och vardag
• Forum där konsumenter och producenter kan mötas

SOCIALA FRÅGOR

Delmål: Våra medlemmar är stolta, friska, lyckliga och känner samhörighet med varandra.

11. Vi arbetar för att öka våra medlemmars mentala och sociala välmående samt fysiska ork i samarbete med organisationer som står våra medlemmar nära.

Centralt verkar SLC för:
• Förebyggande åtgärder och smidig rehabilitering 
• Koordinering av ett fungerande skyddsnätverk
• Heltäckande utbud av sociala tjänster i samarbete med Lantbrukarnas pensionsanstalt

Lokalt verkar förbund/lokalavdelningar/skogsvårdsföreningar vi för:
• Verksamhet som stöder ork i arbetet, exempelvis via företagshälsovård 
• Ekonomisk rådgivning och socialt stöd för lantbrukare i krissituationer
• Öka gemenskapen bland lantbrukare

12. Vi arbetar för en positivare bild av jordbruket och en ökad uppskattning för det arbetet som våra medlemmar gör. De unga är en viktig resurs. 

Centralt verkar SLC för:
• Att betona betydelsen av ett hållbart jord- och skogsbruk både ekonomiskt, socialt, kulturellt och miljömässigt
• Att unga och barn lär sig hur maten produceras och hur skogen vårdas

Lokalt verkar förbund/lokalavdelningar/skogsvårdsföreningar för:
• Kontakt mellan producenter, konsumenter, barn och ungdom

13. Vi arbetar för att trygga och utveckla en smidigare avbytarservice som utgår ifrån den enskilda gårdens behov.

Centralt verkar SLC för:
• Heltäckande och högklassig avbytarservice i hela landet

Lokalt verkar förbund/lokalavdelningar/skogsvårdsföreningar för:
• Kvalitativ avbytarservice, där landskapens medel kommer näringen fullt till godo
• En fungerande avbytarservice även vid bland annat sjukdomsfall och föräldraledighet
• Att privata tjänster vid behov kan komplettera den offentliga servicen

14. Vi arbetar för en aktiv och attraktiv företagshälsovård som ser individen och respekterar hens upplevda behov.

Centralt verkar SLC för: 
• Heltäckande utbud av högklassiga hälsovårdstjänster på landsbygden som en del av social- och hälsovårdsreformen
• Kvalitativ företagshälsovård i hela landet

Lokalt verkar förbund/lokalavdelningar/skogsvårdsföreningar för:
• Att uppmana producenter att ansluta sig till företagshälsovården
• Samarbete med lokala tjänsteproducenter

15. Vi arbetar för att våra medlemmars pensionssystem möjliggör en trygg pensionstid med hög
livskvalitet.

Centralt verkar SLC för:
• Att nuvarande pensionssystem i huvudsak bibehålls
• Information till lantbrukare om vikten av en tillräckligt hög arbetsinkomst
• Tillräckliga budgetmedel för att upprätthålla en skälig premienivå

Lokalt verkar förbund/lokalavdelningar/skogsvårdsföreningar för:
• Att bibehålla en aktiv kontakt mellan pensionsanstalter och lantbrukare
• Rådgivning och vägledning i pensionsfrågor

KOMPETENS

Delmål: Vi har kunnande och förmåga att möta framtidens behov och se utvecklingsmöjligheterna inom vår bransch.

16. Vi arbetar för kompetens och sakkunskap bland våra medlemmar, förtroendevalda och anställda inom vår organisation.

Centralt verkar SLC för:
• Att säkerställa kunskapsnivån och ta tillvara potentialen hos förtroendevalda och anställda
• Utbildning med syfte att öka kompetens, utveckla arbetsmetoder, kommunikation och öka motivation i samarbete med närstående organisationer
• Medlemskåren återspeglas i våra beslutande organ

Lokalt verkar förbund/lokalavdelningar/skogsvårdsföreningar för:
• Gemensamma projekt med andra samarbetsparter med syfte att höja kompetensen
• Att de möjligheter som digitaliseringen erbjuder för kunskapsutveckling och social växelverkan utnyttjas

17. Vi satsar på att kontinuerligt utveckla och förnya vår organisation. Kommunikation är nyckeln till att engagera våra medlemmar.

Centralt verkar SLC för:
• Öppen dialog om utvecklingsbehov och pröva nya former av växelverkan och organisationsarbete
• Att engagera fler unga och kvinnliga medlemmar i organisationen på alla nivåer
• Att vår medlemstidning Landsbygdens Folk kommunicerar väsentlig information till medlemmarna

Lokalt verkar förbund/lokalavdelningar/skogsvårdsföreningar för:
• Att rekrytera nya förtroendevalda som jämbördigt återspeglar medlemskåren
• Att aktivera medlemmar på gräsrotsnivå

18. Vi arbetar för att trygga, utveckla och öka intresset för utbildningen inom naturbruk på svenska samt forskning och internationellt samarbete som stöder våra medlemmars näringar.

Centralt verkar SLC för:
• Dialog med branschens utbildningsinstitutioner som berör de gröna näringarna
• Tätare samarbete mellan lantbrukare, forskning, utbildningsinstitutioner och rådgivningsorganisationer
• Högklassig utbildning och forskning som motsvarar näringens behov och bidrar till näringens attraktionskraft
• Nordiskt och internationellt utbildningssamarbete, för att erbjuda kunnande och kunskapsutbyte

Lokalt verkar förbund/lokalavdelningar/skogsvårdsföreningar för:
• Att förbättra kännedomen om utbildningsalternativ och möjligheter till kunskapsutbyte
• Aktiv kontakt till utbildningsenheter inom lantbruket

19. Vi satsar på kompetenshöjande fortbildning för våra medlemmar så att de kan bli bättre företagare.

Centralt verkar SLC för:
• Möjligheter till fortbildning och vuxenutbildning på svenska för att medlemmarna skall kunna möta tidens krav

Lokalt verkar förbund/lokalavdelningar/skogsvårdsföreningar för:
• Att stärka intresset för och vetskapen om fortbildningsmöjligheter hos medlemmarna
• Att arrangera och marknadsföra utbildningstillfällen i samarbete med lokala aktörer

20. Vi förmedlar rätt information vid rätt tidpunkt och via rätt kanal för att nå mottagaren på bästa sätt.

Centralt verkar SLC för:
• Att SLC:s dagliga informationsverksamhet förstärks
• Att i den allmänna kommunikationen beakta den allt tydligare kunskapsklyftan som finns om jord -och skogsbruk genom att bl.a. utveckla skolmaterial och kontakter till konsumenter och massmedia
• Att Landsbygdens Folk möter medlemmarnas behov av information
• Interaktiv dialog med medlemskåren

Lokalt verkar förbund/lokalavdelningar/skogsvårdsföreningar för:
• Att medlemmarna känner till organisationens informationskanaler
• Att våra medlemmars kontaktuppgifter uppdateras aktivt

Vill du veta mera?

Mer från SLC