Strategi2028

SLC - SLC uusi FINAL web text
Ladda ner SLC:s strategi som PDF

Målbilden för SLC:s strategi sträcker sig fram till år 2028. SLC:s strategi reviderades under 2022 och antogs av SLC:s förbundsfullmäktiges höstmöte den 9 december 2022.

Strategins fokusområden är: politik, marknad, sociala frågor och kompetens. Strategin är SLC-organisationens gemensamma plan. Konkret handlar det om att arbeta mot samma mål, om att agera enhetligt och att fokusera befintliga resurser på ett möjligast effektivt sätt. Det är upp till oss alla inom organisationen att tillsammans hitta vägar att förverkliga strategin.

Under 2023 kommer handlingsplanen för att verkställa Strategi2028 att revideras.

Vision: Vi skapar landet

Vi är en öppen organisation som bidrar till att vi kan livnära oss som företagare på landsbygden i generationer framöver.

Våra medlemmar har samhällets förtroende att producera mat, ta hand om marken, produktionsdjuren och skogen.

Vi är en samhällskraft och tillsammans är vi SLC!

Strategiska tyngdpunktsområden

Politik

Våra medlemmar utvecklar aktivt sina näringar i samverkan med samhället och skapar därigenom landet.

1. Vi verkar för en lagstiftning som stöder våra medlemmar att förverkliga och föra vidare sin verksamhet, vilket skapar förutsättningar för konkurrenskraft och lönsamhet samt stärker hela landets ekonomi.

2. Vi arbetar för en finansierings- och skattepolitik som bidrar till en stark och konkurrenskraftig företagsverksamhet på landsbygden.

3. Vi arbetar för en ändamålsenlig byråkrati som stöder den svenskspråkiga företagsverksamheten på landsbygden, dess utveckling och fortsatta verksamhet.

4. Vi arbetar för att förutsättningarna för medlemmarnas företagsverksamhet tryggas i samhällsplaneringen.

5. Vi arbetar för att befrämja medlemmarnas produkter och tjänster i offentliga upphandlingar.

Marknad

Våra medlemmars företagsverksamhet är lönsam, vilket ger mervärde till hela samhället.

6. Vi arbetar för ett ökat mervärde för våra trygga produkter av hög kvalitet som skapar lönsamhet samt för att förbättra marknadspositionen för våra producenter.

7. Vi samarbetar med närstående företag för att höja producenternas och produktionens profil gentemot konsumenten, även på internationella marknader.

8. Vi bevakar aktivt den nationella och exportmarknaden för jord- och skogsbruksprodukter och stöder utvecklingen av vidareförädlingen samt den inhemska konsumtionen.

9. Vi förbättrar förutsättningarna för lokal förädling och försäljning av våra medlemmars produkter.

10. Vi stärker vår image genom att aktivt skapa kontakt, utveckla mötesplatser och föra en öppen dialog kring aktuella samhällsfrågor med konsumenterna.

Sociala frågor

Våra medlemmar är stolta, friska, lyckliga och känner samhörighet med varandra.

11. Vi arbetar för att öka våra medlemmars mentala och sociala välmående samt fysiska ork i samarbete med organisationer som står våra medlemmar nära.

12. Vi arbetar för en positivare bild av jord-och skogsbruket och en ökad uppskattning för det arbetet som våra medlemmar gör. Genom aktiva medlemmar kan SLC uppnå målen i SLC:s strategi.

13. Vi arbetar för att trygga och utveckla en smidigare avbytarservice som utgår ifrån den enskilda gårdens behov.

14. Vi arbetar för en aktiv och attraktiv företagshälsovård som ser individen och respekterar hens upplevda behov.

15. Vi arbetar för att våra medlemmars pensionssystem möjliggör en trygg pensionstid med hög livskvalitet.

Kompetens

Vi har kunnande och förmåga att möta framtidens behov och se utvecklingsmöjligheterna inom vår bransch.

16. Vi arbetar för kompetens och sakkunskap bland våra medlemmar, förtroendevalda och anställda inom vår organisation. Unga värdesätts och hörsammas.

17. Vi satsar på att kontinuerligt utveckla och förnya vår organisation. Kommunikation och utbildning är nyckeln till att engagera våra medlemmar och förtroendevalda.

18. Vi arbetar för att trygga, utveckla och öka intresset för utbildningen inom naturbruk på svenska samt forskning och internationellt samarbete som stöder våra medlemmars näringar.

19. Vi bidrar till kompetenshöjande fortbildning i samarbete med utbildningsinstanser för våra medlemmar så att de kan bli bättre företagare.

20. Vi förmedlar rätt information vid rätt tidpunkt och via rätt kanal för att nå mottagaren på bästa sätt. Kommunikationsgreppet från organisationen är proaktivt.

Har du frågor? Tveka inte att ta kontakt

Mer från SLC