Växtodling i arktiskt klimat

SLC - Foderkorn 2

Rena och säkra råvaror

Växtodlingen är grunden för dels vegetabiliska livsmedel så som bröd, grönsaker, potatis, socker dels för matoljor så som rybs och rapsolja. Från växtodlingen produceras även exempelvis foder till husdjur. 

Det arktiska klimatet som råder i Finland lägger sin prägel på växtodlingen. De kalla vintrarna renar marken, hämmar ohyra och spridningen av växtsjukdomar. De ljusa och varma somrarna inverkar å sin sida positivt på hur växterna mognar, på aromer och egenskaper. Exempelvis är vår finländska havre mycket eftertraktad på världsmarknaden tack vare sina fina egenskaper, det är ljust, storkornigt och dess skalhalt är lågt. Därutöver är den, så som våra andra växter, säker och ren tack vare litet behov av att använda växtskyddsmedel och direkt torkning på gårdsnivå. 

Vilka faktorer påverkar växtodlingen?

Väderförhållandena och jordmånens kvalitet är avgörande för hur växtodlingen lyckas. En god åkerjord innehåller en lämplig blandning av mineraljordarter och organiska ämnen. Växterna behöver tillräckligt med värme, ljus och fukt för att skörden ska bli god. De långa och ljusa sommardagarna påverkar hur snabbt exempelvis spannmålen växer. Under våren kan torka och under hösten kan riklig nederbörd orsaka problem för bruket, även frosten kan vara problematisk.

Jordbrukarens kunskap är liksom de naturliga faktorerna helt grundläggande för en lyckad växtodling. Hen påverkar också de naturliga faktorerna och kan förbättra jordmånens bördighet genom kalkning, gödsling, lämplig bearbetning och genom att välja passande odlingsväxter. I Finland har vi en unikt låg användning av växtskyddsmedel till skillnad från många andra länder i världen där olika växtskyddsmedel till och med används rutinmässigt.

Jordbrukaren känner och sköter om sina åkrar. Hon eller han vet vilka växter som bäst lämpar sig för just hennes eller hans åkrar, vilka växter som inte kan odlas just där på grund av exempelvis sjukdomar i marken och vilken växtföljden ska vara. Jordbrukaren är expert inom sitt område.

Utmärkande för den finländska växtodlingen

  1. Odlingens avtryck på vattentillgångarna är liten.
  2. Luften är exceptionellt ren, vilket ger rena växter.
  3. Jordmånen är i internationell jämförelse mycket ren, vilket ger rena växter.
  4. Sommarens ljus och den långa dagen påverkar hur snabbt spannmålet mognar.
  5. Klimatet, kölden, påverkar behovet av växtskyddsmedel, vilket är mindre än i sydligare jordbruksländer.

SLC är medlem i Spannmålsbranschens samarbetsgrupp VYR r.f.. På VYR:s webbplats finns informationen om spannmåls- och oljeväxtkedjan samlad. VYR:s fyra arbetsgrupper fokuserar på följande frågor: spannmålsmarknaden, utveckling av odling, säkerhet och ekospannmålskedjan.

VYR har även tagit fram olika slags material, broschyrer och tips för spannmålsodlare. Materialet, som även finns på svenska, finns på VYR:s webbsidor

SLC har flera sakkunnigutskott i växtodlingsfrågor, bl.a. spannmålsutskottet, potatisutskottet, sockerbetsutskottet. Ta gärna kontakt med utskottets representanter eller sekreterare vid frågor.

Har du frågor, tveka inte att ta kontakt

Mer från SLC